Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Cyfarwyddyd Drafft Ar Gyfer Cael Gwaharddiad Neu Gyfyngiad - Cyfeirnod AP1861965

Mae Rheoliad 6 (2) Rheoliadau Mynediad i Gefn Gwlad (Gwahardd neu Gyfyngu Mynediad) (Cymru) 2003 yn mynnu bod Cyfoeth Naturiol Cymru, fel awdurdod perthnasol, yn cyhoeddi cyfarwyddyd drafft ar wefan pan fydd angen cymeradwyo gwaharddiad neu gyfyngiad ar fynediad er mwyn osgoi risg tân neu berygl i’r cyhoedd dan adran 25(1) Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy.

Mae’r gofyniad hwn yn ymwneud â gwahardd neu gyfyngu ar fynediad i’r cyhoedd am gyfnod amhenodol neu yn ystod cyfnod sy’n fwy, neu a allai fod yn fwy, na chwe mis [Rheoliad 6(1)].

Mae Rheoliad 6(2) a Rheoliad 6(3) yn mynnu bod Cyfoeth Naturiol Cymru yn anfon copi o’r cyfarwyddyd drafft a’i adroddiad asesu i bob sefydliad a restrir yn Atodiad 1 ac i’r fforwm mynediad lleol perthnasol, fel y gellir cyflwyno sylwadau yn ei gylch.

Y rheswm dros wahardd neu gyfyngu ar hawl mynediad

Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 y rhoddir y cyfarwyddyd drafft dani:
Adran 25(1)(b) – Osgoi perygl i’r cyhoedd.

Tir sy’n berthnasol i’r cyfarwyddyd drafft:
AP1861965, The Ranges, Trawsfynydd, Gwynedd.

Sut i ymateb

A wnewch chi gyflwyno eich sylwadau erbyn 4pm Dydd Llun 1 Gorffennaf 2013 yn un o’r ffyrdd a ganlyn:

E-bost:
crow.relevantauthoritywales@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Post:
Grantiau a Rheoliadau Coedwigaeth
Cyfoeth Naturiol Cymru
Clawdd Newydd
RHUTHUN
Sir Ddinbych, LL15 2NL

Gwybodaeth ychwanegol

Gellir cyflwyno sylwadau yn y Gymraeg neu’r Saesneg. Sylwer: efallai y bydd copïau o’r sylwadau a dderbynnir gan Gyfoeth Naturiol Cymru yn cael eu rhoi i bartïon perthnasol eraill.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Asesiad cyfeirnod AP1861965 Asesiad o gynnig i wahardd hawl mynediad am 5 mlynedd namyn 1 diwrnod i’r diben o atal perygl i aelodau’r cyhoedd. PDF [2.8 MB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.