Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Ffordd orau diogelu a gwella’r amgylchedd dyfrol yw trwy i bawb fod â rhan weithredol.

Mae ardal basn afon yn grŵp o ddalgylchoedd sy’n cynnwys casgliad o afonydd, llynnoedd, dyfroedd daear a dyfroedd glannau’r môr. Hoffem eich barn chi ynghylch y materion sydd, yn eich barn chi, yn bwysicaf ym mhob un ardal basn afon yng Nghymru:

 • Ardal basn afon Gorllewin Cymru – yn gyfan gwbl yng Nghymru
 • Ardal basn afon Dyfrdwy – yn croesi’r ffin â Lloegr
 • Ardal basn afon Hafren – yn croesi’r ffin â Lloegr

Hoffem eich barn chi ynghylch:

 • Beth yw’r problemau sylweddol sy’n cyfyngu sut y gall cymunedau lleol fwynhau eu hamgylchedd dyfrol? (Yr heriau)
 • Sut allwn ni fynd i’r afael â’r heriau hyn, a beth ddylid ei wneud gyntaf? (Y dewisiadau)
 • Â phwy y dylem ni weithio er mwyn cyflawni’r canlyniadau amgylcheddol?
 • Pa effeithiau amgylcheddol y mae angen inni’u hystyried?
 • Gwybodaeth arall a allai fod o gymorth inni wneud yr asesiad strategol

Sut mae ymateb

Hoffem i chi ddefnyddio’r ffurflen gwestiynau i roi gwybod inni eich barn. Yna gellir un ai e-bostio ynteu postio’r ffurflen atom yn y cyfeiriadau canlynol:

Ebost:
Dogfen Dyfrdwy – ardalbasnafondyfrdwy@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk / deerbd@naturalresourceswales.gov.uk

Dogfen Gorllewin Cymru – ardalbasnafongorllewincymru@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk / westernwalesrbd@naturalresourceswales.gov.uk

Post:
Jill Brown,
Cyfoeth Naturiol Cymru,
Ty Cambria,
29 Heol Casnewydd,
Caerdydd,
CF24 0TP

Gwybodaeth ategol

 • Dyfroedd Byw i Gymru - gw. yr adran 'Gweld ac ymateb'
 • Cwestiynau proforma - gw. yr adran 'Gweld ac ymateb'
 • Newyddlen - gw. yr adran 'Gweld ac ymateb'
 • Gwefan Water Watch Wales

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.