Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Ein rôl wrth gynllunio a datblygu

Rydym ni'n ymgynghorai statudol yn y system gynllunio. Fel rhan o'r rôl hon rydym yn cynghori ar effeithiau posibl cynigion datblygu a pholisïau cynllunio ar adnoddau ac amgylchedd naturiol Cymru

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi cyflenwi datblygiad cynaliadwy trwy weithio'n agos ac yn rhagweithiol gyda'n partneriaid a'n cwsmeriaid i helpu i gyfeirio datblygiad i'r lleoliadau mwyaf priodol. 

Mae awdurdodau cynllunio a datblygwyr yn ymgynghori â ni i gael ein cyngor arbenigol ar effeithiau amgylcheddol tebygol o gynigion datblygu. Rydym hefyd yn cynghori awdurdodau cynllunio lleol sy'n paratoi cynlluniau datblygu. 

Rydym yn ceisio sicrhau bod ein cyngor wedi'i seilio ar dystiolaeth, yn glir, ac yn gyson i helpu cyrff sy'n penderfynu a datblygwyr i wneud penderfyniadau gwybodus yn amgylcheddol. 

Rydym wedi datblygu Ein Datganiad Gwasanaeth sy'n amlinellu safonau gwasanaeth y gall ein cwsmeriaid eu disgwyl gennym ni wrth i ni ymateb i ymgynghoriadau ar geisiadau cynllunio a Chynlluniau Datblygu Lleol. Mae hefyd yn amlinellu'r math o wybodaeth y byddem yn ei disgwyl gan awdurdodau cynllunio a datblygwyr i alluogi i ni ddarparu ymatebion effeithiol ac amserol.

Mae ein rhestr wirio yn amlinellu pryd yr ydym eisiau i awdurdodau cynllunio ac ymgeiswyr ymgynghori â ni. 

Mae rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu i ymgeiswyr ar gael trwy ymweld ag adran Ein gwasanaeth i ddatblygwyr.

Cyflwyno'ch ymgynghoriadau i ni

Gallwch gyflwyno eich hymgynghoriadau cynllunio i un o'n timau cyngor cynllunio datblygiad. Mae eu manylion cyswllt i'w cael yma

Ein hymatebion i ymgynghoriadau

Gallwch weld copïau o'n hymatebion i ymgynghoriadau llywodraeth a rhai cyhoeddus eraill yn ein hymatebion i ymgynghoriadau.

Gweler hefyd: 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.