Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ardystio coedwigoedd a choetiroedd

Dewch i gael gwybod am gynlluniau ardystio rhyngwladol ar gyfer coedwigoedd, safon ardystio annibynnol y DU ar gyfer gwirio arferion coedwigaeth cynaliadwy a sut maen nhw o fantais i Gymru

Safon Sicrwydd Coetir y Deyrnas Unedig

Ar ddiwedd yr 1990au roedd cyrff Llywodraeth y DU yn gweithio mewn partneriaeth â grŵp eang o sefydliadau a oedd yn cynrychioli buddiannau amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol er mwyn datblygu Safon Sicrwydd Coetir y DU (UKWAS). Cyhoeddwyd Safon Sicrwydd Coetir y DU am y tro cyntaf yn 2000, a chafwyd y trydydd argraffiad yn 2012 o ganlyniad i ymgynghori eang â rhanddeiliaid. Mae'n darparu safon archwilio gyffredin ar gyfer ardystio'n annibynnol bod coetiroedd yn y DU yn cael eu rheoli'n gynaliadwy.

Mae Safon Sicrwydd Coetir y DU yn ategol i Safon Coedwigaeth y DU, sef safon y Llywodraeth ei hun o reoli coedwigoedd yn gynaliadwy. Mae'n cysylltu ynghyd yr holl ganllawiau technegol sy'n cael eu defnyddio fel sail ar gyfer rheoleiddio a darparu nawdd grant. 

Cynlluniau ardystio yn y DU

Defnyddir Safon Sicrwydd Coetir y DU fel sail ar gyfer y ddau gynllun ardystio coedwigoedd sy'n weithredol yn y DU: y Cyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd (FSC UK) a'r Rhaglen Cymeradwyo Ardystio Coedwigoedd (PEFC UK). Mae ardystiad i un neu ddau o'r cynlluniau hyn yn sicrhau prynwyr a defnyddwyr pren a chynhyrchion pren eu bod yn dod o goedwigoedd sy'n cael eu rheoli'n gynaliadwy.

Mae Safon Sicrwydd Coetir y DU yn golygu y gall coetiroedd yn y DU fod wedi'u hardystio'n ddeuol, sy'n darparu rhywfaint o hyblygrwydd i berchnogion, tyfwyr, cynhyrchwyr a chwsmeriaid coedwigoedd.

Ardystiad deuol

Mae'r coedwigoedd sy'n cael eu rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru ar ran Gweinidogion Cymru wedi cael sêl bendith y Cyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd® (FSC®) er mis Tachwedd 1999, a sêl bendith y Rhaglen Cymeradwyo Ardystio Coedwigoedd (PEFC) er mis Chwefror 2010. Golyga’r ffaith fod gennym statws ardystiad deuol ein bod yn gallu cyflenwi ein pren un ai â sêl bendith FSC® neu PEFC. Ni yw’r cyflenwyr mwyaf o bren wedi’i ardystio’n ddeuol yng Nghymru.

Rheoli coedwigoedd yn gynaliadwy

Mae ardystiad FSC/PEFC ar gyfer rheoli coedwigoedd yn gynaliadwy yn golygu bod ein coedwigoedd yn darparu coed a chig carw sydd wedi'u cynhyrchu mewn modd cyfrifol. Mae'r gwaith o reoli ein tir yn cael ei wneud yn y fath fodd fel bod bioamrywiaeth a phrosesau ecolegol naturiol yn cael eu cynnal, yn ogystal â bod yn fanteisiol i gymdeithas ac i'r economi.

Rydyn ni wedi rhoi cynaliadwyedd wrth wraidd ein harferion coedwigaeth er mwyn i ni allu gwireddu potensial llawn ein coetiroedd. Lle mae angen gwelliant, ein cyfrifoldeb ni yw arwain ac annog y newidiadau a cheisio sicrhau bod y rhain yn gweddu i'r ymrwymiadau rhyngwladol rydyn ni wedi eu gwneud ar reoli coedwigoedd yn gynaliadwy.

Rhagor o wybodaeth

Dewch i gael gwybod rhagor am ein polisi prynu pren ar gyfer y pren a'r cynhyrchion pren rydyn ni'n eu prynu a'u defnyddio yn ein swyddfeydd, ac ar gyfer y tir rydyn ni'n eu rheoli, trwy ddilyn y ddolen.

Prynu cynhyrchion pren ardystiedig

Gall edrych am y logo FSC neu PEFC eich galluogi chi i wneud penderfyniad am y cynhyrchion yr ydych chi'n eu prynu, a golygu eich bod yn hyderus eu bod yn gynaliadwy. Y ffordd orau o sicrhau bod eich pren yn dod o ffynhonnell gynaliadwy yw defnyddio cyflenwr sydd wedi cael ei ardystio'n annibynnol, neu trwy berswadio eich cyflenwyr i gael ardystiad. Gall gofyn i gyflenwyr os ydyn nhw'n defnyddio pren ardystiedig ai peidio gael effaith. Dewch i gael gwybod rhagor trwy ddilyn y dolenni.

Trwy ddefnyddio cynhyrchion pren ardystiedig rydych chi hefyd yn helpu i gloi carbon, gan felly gynorthwyo i leihau effaith nwyon tŷ gwydr ar hinsawdd y byd. Dewch i gael gwybod rhagor trwy ymweld â'n tudalennau ar newid yn yr hinsawdd.

Cynlluniau ardystio rhyngwladol

Mae Central Point of Expertise on Timber (CPET) wedi cadarnhau trwy DEFRA bod pedwar cynllun ardystio yn dangos bod pren a chynhyrchion pren yn dod o ffynonellau cyfreithiol a chynaliadwy. Dyma nhw:

  • Cyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd
  • Canadian Standards Association
  • Cynlluniau'r Rhaglen Cymeradwyo Ardystio Coedwigoedd
  • North American Sustainable Forest Initiative

Polisi Llywodraeth y DU yw trin y pedwar cynllun hyn yn gyfwerth wrth brynu pren a chynhyrchion pren.

Os hoffech gysylltu â Thîm Rheoli Coedwigoedd Cyfoeth Naturiol Cymru, gallwch anfon eich ymholiad i sfmt@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Mae’r coedwigoedd yr ydym yn eu rheoli fel rhan o Ystâd Goetir Llywodraeth Cymru wedi eu hardystio hyd at safonau’r Cyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd (FSC). Nid yw’r Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yr ydym yn eu rheoli (gan gynnwys coetir ar y gwarchodfeydd hyn) wedi eu hardystio. Mae rhai o’n taflenni gwybodaeth i ymwelwyr yn defnyddio nod masnach nad yw’n cydymffurfio â’r FSC a gallai rhai o’r taflenni hyn awgrymu hefyd fod ein Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yn rhai ardystiedig. Mae ein corff ardystio yn ymwybodol o’r gwall hwn ac wedi cytuno y gallwn ddefnyddio stociau o’r taflenni hyn er mwyn osgoi eu gwastraffu.

Ein côd drwyddedu yw FSC – C115912.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.