Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cynllun Marchnata Pren

Mae ein Cynllun Marchnata Pren ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2017 i 31 Mawrth 2022 yn egluro ein dull o weithredu ar gyfer cynaeafu a marchnata pren o Ystad Coetiroedd Llywodraeth Cymru yn ystod y cyfnod hwn

Red truck with timber

Mae’r Cynllun Marchnata Pren ar gyfer 1 Ebrill 2017 i 31 Mawrth 2022  yn disodli'r Datganiad Marchnata Pren interim blaenorol ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2016 a 31 Mawrth 2017.

Ein hamcanion marchnata

Mae ein hamcanion marchnata'n parhau i gyd-fynd ag amcanion blynyddoedd blaenorol. Rydym yn ceisio sicrhau'r gwerth gorau am werthu ein pren trwy ei roi ar werth mewn ffordd deg, agored a thryloyw sy'n caniatáu i gymaint o gwsmeriaid ag y bo modd gystadlu amdano.

Lefelau cynhyrchu

  • Bydd y lefel uchaf o bren sy'n cael ei roi ar werth bob blwyddyn yn parhau i fod yn 850,000 m3 obs (over-bark standing, sef yn cynnwys y rhisgl)
  • Byddwn yn parhau i gynnig ‘cyfaint sylfaenol’ o tua 700,000 m3 obs ar ffurf cynhyrchiant uniongyrchol neu gontractau gwerthiannau sefydlog traddodiadol. Bydd y 700,000m3 obs hyn yn cynnwys 600,000m3 obs o ganlyniad i glirio coed a 100,000m3 obs o ganlyniad i deneuo coed
  • Bydd hyd at 150,000m3 obs eraill yn cael eu cynnig ar ffurf contractau gwerthiannau sefydlog gydag amodau arbennig, y cyfeirir atynt fel contractau Gwerthiannau Sefydlog Plws, lle mae'r prynwr yn gyfrifol am gynnal ei waith peirianneg sifil ei hun ac am ailstocio'r ardaloedd lle mae'r coed wedi cael eu clirio yn unol â manyleb benodol
  • Rhagwelir y cynhyrchir 5,000m3 obs o bren called

Rydym yn ymroddedig i gyflawni'r arferion gorau, gan gynnwys Cytgord Diogelwch Diwydiant Coedwigaeth y DU, Safon Coedwigaeth y DU, a chydymffurfiaeth â'r Rheoliadau Adeiladu (Dylunio a Rheoli) a Chod Ymarfer Cludo Coed.

Dulliau gwerthu

Byddwn yn parhau i gynnal cymysgedd o gontractau tymor hir a gwerthiannau tymor byr ar y farchnad agored am gyfnod y cynllun; fodd bynnag, bydd cyfran gymharol pob un yn newid yn ystod y cyfnod o bum mlynedd.

Byddwn yn parchu pob contract tymor hir cyfredol, ond ni fyddwn yn eu hadnewyddu'n awtomatig yn ystod y cyfnod o bum mlynedd, gan leihau'r ymroddiadau hyn i 23% o'r cyfaint a werthir erbyn 2021-22, gyda gwerthiannau ar y farchnad agored yn cynyddu i bron 77%. 

Bydd ein cymysgedd o werthiannau wrth ochr y ffordd a chontractau gwerthiannau sefydlog yn newid yn ystod cyfnod y cynllun. Bydd gwerthiannau wrth ochr y ffordd o ganlyniad i waith cynhyrchu uniongyrchol yn gostwng i 280,000m3 neu 32% yn 2017-18, er mwyn rhoi lle wrth gefn inni gynnig hyd at 150,000m3 o gyfaint ar ffurf contractau Gwerthiannau Sefydlog Plws. Fodd bynnag, byddwn yn adolygu'r cynnydd ac yn cadw'r hawl i addasu'r cydbwysedd rhwng ein gwerthiannau wrth ochr y ffordd a gwerthiannau sefydlog trwy gyfnod y cynllun.

Sut i brynu pren

Mae gwybodaeth am brynu pren gennym ar gael ar ein gwefan.

Byddwn yn parhau i gyhoeddi datganiadau blynyddol ar ein hymroddiadau a dyddiadau gwerthiannau arfaethedig ym mis Hydref, cyn y flwyddyn werthu 12 mis nesaf (1 Ebrill i 31 Mawrth), ar ein gwefan. Byddwn yn darparu rhagor o fanylion yn ein Cyfarfod Cysylltu â Chwsmeriaid blynyddol, sy'n cael ei gynnal fel arfer ym mis Ionawr bob blwyddyn.

Rydym wedi datblygu system e-werthiannau newydd ar gyfer pren a rhoddwyd hon ar waith ar 1 Ionawr 2017. Byddwn yn cadw chwe adeg gwerthu bob blwyddyn ariannol, ac yn cynnig amrediad eang o barseli trwy broses y farchnad agored. Mae'r gwerthiannau hyn yn cael eu dyfarnu ar sail pris a'r gallu i weithredu'r parsel hwnnw, neu i fodloni manyleb y cytundeb o fewn y cyfnod gofynnol.

Byddwn yn sicrhau bod busnesau bach a chanolig a mentrau cymdeithasol yn cael cymorth i gael mynediad at e-werthiannau – naill ai'n uniongyrchol trwy ein tîm cymorth busnes, ein tîm Mynediad, neu drwy gydweithwyr mewn asiantaethau megis Cyswllt Ffermio a Choedwigaeth.

Rheoli carbon

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd rheoli coetir a phenderfyniadau ynglŷn â'r defnydd o bren wrth leihau ôl troed carbon Cymru, ac yn egluro sut byddwn yn defnyddio ‘hierarchaeth defnyddio carbon’ seml yn ein dull yn ystod cyfnod y cynllun.

Rheoli perfformiad

Mae'r cynllun yn amlinellu ein safonau gwasanaeth cwsmeriaid ac yn egluro sut byddwn yn monitro ein perfformiad wrth gyflawni'n cynllun hwn trwy set o ddangosyddion perfformiad a fydd yn cael eu cyhoeddi ar ein gwefan.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.