Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ein gweledigaeth ar gyfer Ystâd Goed Llywodraeth Cymru

Rydyn ni'n gweithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau bod eich coedwigoedd yn cyfrannu cymaint ag y gallan nhw ar gyfer pobl, ein hamgylchedd a'n heconomi

People cycling at a visitor centre

Mae Ystâd Goed Llywodraeth Cymru yn eiddo i Weinidogion Cymru ac yn cael ei rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae'n ased cyhoeddus sylweddol, sydd â'r gallu i ddarparu amrywiaeth eang o fanteision i ni i gyd.

Er mwyn sicrhau bod eich coedwigoedd yn parhau i weithio'n galed ar gyfer pobl, ein hamgylchedd a'n heconomi, rydyn ni'n gweithio gyda Llywodraeth Cymru i sefydlu rôl a bwriad clir ar gyfer Ystâd Goed Llywodraeth Cymru a fydd yn addas yn 2015 a thu hwnt.

Strategaeth Coetiroedd i Gymru

Bydd ein rheolaeth o'ch coedwigoedd yn parhau i gael ei arwain gan strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer coed a choetiroedd, Coetiroedd i Gymru. Y weledigaeth 50 mlynedd a fynegir yn y strategaeth hon yw:

"i Gymru gael ei chydnabod am ei choetiroedd o ansawdd uchel sy'n harddu'r dirwedd, sy'n addas i'r amgylchiadau lleol ac sydd â chymysgedd amrywiol o rywogaethau a chynefinoedd"

Byddwn yn parhau i reoli'ch coedwigoedd yn ôl egwyddorion rheoli coedwigoedd yn gynaliadwy (y sylfaen ar gyfer cyflawni), gan gyfrannu at bedair thema strategol Coetiroedd i Gymru: ymateb i newid yn yr hinsawdd, coetiroedd i bobl, sector coedwigoedd cystadleuol ac integredig a hyrwyddo ansawdd amgylcheddol.

Pwysigrwydd rheoli coedwigoedd

Mae gan eich coedwigoedd rôl sylweddol i'w chwarae yn y gwaith o fwrw ymlaen â dull newydd Llywodraeth Cymru o reoli adnoddau naturiol. Gyda'r fframwaith statudol sy'n dod i'r amlwg ym Mil yr Amgylchedd a Bil Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, bydd coedwigoedd cyhoeddus Cymru yn rhan allweddol o'r newid hwn. Rydyn ni wedi ymrwymo i reoli eich coedwigoedd fel eu bod yn chwarae rhan mor fawr â phosibl yn y gwaith o yrru twf economaidd cynaliadwy, ynghyd â gwella ansawdd bywyd a gwytnwch ein hadnoddau naturiol.

Rydyn ni'n ymgymryd â'r gwaith hwn er mwyn sicrhau bod eich coedwigoedd yn gallu cyfrannu yn y ffordd orau posibl. Bydd yn adeiladu ar brosiect ymchwil a gomisiynwyd gan Elin Jones, y Gweinidog dros Faterion Gwledig ar y pryd, gan edrych ar rôl coedwigoedd cyhoeddus yn y gwaith o gyflawni strategaeth Coetiroedd i Gymru. Gellir dod o hyd i'r prif ganfyddiadau trwy'r dolenni i wefan Llywodraeth Cymru.

Rhagor o wybodaeth

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am Coetiroedd i Gymru, ei Gynllun Gweithredu a'i gynnydd tuag at y canlyniadau y mae'r strategaeth yn eu ceisio trwy ddilyn y dolenni. Bydd rhagor o wybodaeth ar gael wrth i'r prosiect ddatblygu.

Os hoffech gysylltu â Thîm Rheoli Coedwigoedd Cynaliadwy Cyfoeth Naturiol Cymru, gallwch anfon eich ymholiad i sfmt@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.