Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Cynllun Coetir Glastir

Glastir yw cynllun rheoli tir cynaliadwy Llywodraeth Cymru, ac mae’n cynnig cefnogaeth ariannol i ffermwyr a rheolwyr tir. Mae’n cael ei gyllido gan Raglen Datblygu Gwledig 2014-20 Llywodraeth Cymru.

Darperir gwybodaeth drylwyr ar gynllun Glastir ar wefan Llywodraeth Cymru, sy’n cynnwys llyfrynnau rheolau, canllawiau, cwestiynau cyffredin (FAQ) a ffurflenni cais.

Mae nifer o linynnau gwahanol i gynllun Glastir, ac mae dau ohonynt yn berthnasol i goedwigaeth:Glastir Uwch a Coetiroedd Glastir  (yn cwmpasu Creu Coetir Glastir, Rheoli Coetir glastir ac Adfer Coetir Glastir).

Gweinyddir Glastir gan Lywodraeth Cymru ac mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cyflawni rhai elfennau o’r cynllun. Yn ymwneud â choedwigaeth a choetiroedd, rydym yn gwneud y canlynol (os bydd angen):

Math o Gynllun Glastir CNC a Choetiroedd Glastir
Glastir Uwch: Cais am drwydded cwympo coed, barn ar Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA), trwyddedau Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop
Creu Coetir Glastir (GWC):

Rhoi arweiniad i gefnogi creu coetir newydd, barn ar Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA)trwyddedau Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop

Adfer Coetir Glastir (GWR):  Cais am drwydded cwympo coed, barn ar Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA), >trwyddedau Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop  (mae angen y trwyddedau hyn cyn y gall ymgeisydd gyflwyno datganiad o Ddiddordeb GWR)

 

Nid oes ffenestr Datganiad o Ddiddordeb am Rheoli Coetir Glastir wedi ei chynllunio ar hyn o bryd, gall cwsmeriaid gofrestru â chylchlythyr ar-lein Gwlad a fydd yn darparu gwybodaeth gyfredol y cynllun wrth iddo ddod ar gael.

Canllawiau cynllun Creu Coetir Glastir (CCG)

Os ydych yn ystyried plannu coed newydd, cam cyntaf pwysig fyddai edrych ar fap Lle “Creu Coetir Glastir – Cyfleoedd”.

Gyda chais dan gynllun GWC bydd angen cyflwyno cynllun yn nodi’r ardal creu coetir arfaethedig. Fel rhan o’r cytundeb partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cynhyrchu ystod o ganllawiau i gefnogi cydymffurfiaeth â chynllun Creu Coetir Glastir gyda Safon Coedwigaeth y DU, ac sydd hefyd yn egluro perthnasedd materion “sensitif”, e.e. gwiwerod coch yn bresennol, a nodwyd ar fap Lle “Creu Coetir Glastir – Cyfleoedd". Cynhyrchwyd y canllawiau canlynol:

Gall gwybodaeth a chanllawiau ar amrywiaeth a dewis rhywogaethau coed fod yn ddefnyddiol hefyd wrth greu coetir newydd.

Bydd pob cynllun Creu Coetiroedd Glastir yn gofyn am Farn  AEA  i'w gael ei wneud gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) i weld a oes arnoch angen caniatâd i wneud eich gwaith plannu newydd.  Yn y mwyafrif o achosion, bydd barn AEA  yn cael ei asesu fel rhan o’r broses ddilysu cynllun Creu Coetiroedd Glastir ac ni fydd angen ffurflen barn AEA ar wahân. Ar gyfer cynlluniau Creu Coetiroedd Glastir mwy o faint, a chymhleth, fydd angen cyflwyno ffurflen barn AEA  er mwyn  gael gwybod  a oes angen caniatâd CNC,  ac os oes angen Datganiad AEA. Am fwy o wybodaeth , cyfeiriwch at:

Cysylltwch â’r tîm forestregulations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk os ydych yn ansicr a oes angen datganiad AEA  ar gynllun Creu Coetiroedd Glastir

Bwletinau Creu Coetir Glastir (CCG)

Mae gan CNC rôl ddilysu mewn perthynas â cheisiadau a chynlluniau GWC, ac mae llawer o’r cynlluniau hyn wedi cael eu hysgrifennu gan gynllunwyr GWC – sef arbenigwyr sy’n rhoi cyngor ar blannu newydd a chynhyrchu cynlluniau GWC. Ar wefan Llywodraeth Cymru mae rhestr o gynllunwyr GWC cofrestredig.

Mae CNC wedi cynhyrchu bwletinau i gefnogi cynllunwyr GWC i gynhyrchu cynlluniau Creu Coetir Glastir. Mae’r bwletinau yn cynnwys gwybodaeth ar ganllawiau CNC, e.e. dalgylchoedd asid-sensitif, amrywiaeth rhywogaethau coed ynghyd ag unrhyw ddiweddariadau ar gynllun GWC.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.