Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Newid yn yr hinsawdd a choetiroedd yng Nghymru: cynhadledd 2008


Ar 18 Mehefin 2008 daeth 100 o wneuthurwyr polisi, ffurfwyr barn ac arbenigwyr ar newid yn yr hinsawdd o’r llywodraeth, cyrff anllywodraethol a’r sector preifat ynghyd ar gyfer cynhadledd un-dydd ym Mae Caerdydd. Nod y gynhadledd oedd cymryd cipolwg agosach ar rai o’r problemau, yr heriau a’r cyfleoedd sydd ynghlwm â Newid yn yr Hinsawdd yng Nghymru a thu hwnt.

Siaradwyr allweddol yn y gynhadledd

Agorodd Jon Owen Jones, Cadeirydd Pwyllgor Cenedlaethol Comisiwn Coedwigaeth Cymru, y gynhadledd a chyflwynodd Elin Jones AS, Gweinidog dros Faterion gwledig, a roddodd y brif araith. Dilynodd Tim Rollinson, Cyfarwyddwr Cyffredinol y Comisiwn Coedwigaeth, y Gweinidog ac amlinellodd y perspectif rhyngwadol a’r camau ar lefel Brydeinig.

Yna rhoddodd chwech o brif arbenigwyr y DU gyflwyniadau ar goedwigaeth a newid yn yr hinsawdd drwy gydol gweddill y gynhadledd.

Cynhadledd ryngweithiol

Defnyddiwyd dull rhyngweithiol yn ystod y gynhadledd. Gweithredodd Betsan Powys, Gohebydd Gwleiddyol BBC Cymru, fel meistr y seremoni ac ymgysylltodd â chynrychiolwyr wrth iddynt bleidleisio’n electronig ar gwestiynau allweddol a gododd yn ystod y dydd. Dangoswyd canlyniadau’r pleidleisiau’n ddi-oed ar y sgrin a gwahoddwyd siaradwyr i wneud sylwadau’n unigol ac yn ystod cyfarfod llawn ar ddiwedd y gynhadledd.

Cael gwybod mwy

Gallwch weld y deunydd a oedd ar gael ar y diwrnod a chrynodeb o’r gynhadledd o’r dogfennau a’r dolenni. A hoffech wybod mwy? Defnyddiwch y dolenni i ymchwilio mwy i newid yn yr hinsawdd, ac i waith Cyfoeth Naturiol Cymru.

Gallwch gysylltu â Thîm Rheoli coedwigoedd a newid hinsawdd y DU trwy anfon eich ymholiad i climatechange@forestry.gov.uk. Mae rhagor o wybodaeth am gynghorwyr a chysylltiadau sirol i'w gweld ar wefan y Comisiwn Coedwigaeth.

Rhaid mynd trwy Dîm Polisi Coedwigoedd Llywodraeth Cymru i gysylltu â'r cyswllt polisi, sef bill.macdonald@wales.gsi.gov.uk Os hoffech gysylltu â'r Tîm Rheoli Coedwigoedd Cynaliadwy yn Cyfoeth Naturiol Cymru, gallwch anfon eich ymholiad i sfmt@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.