Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Plant yn casglu mes

Mae dysgwyr o bob rhan o Gymru wedi cymryd rhan yn ymgyrch Miri Mes  fwyaf erioed Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC).

Casglodd dros ddeg ar hugain o grwpiau dysgu ac addysgu tua 386,400 o fes mewn tair wythnos  - ddigon  i blannu 257 o gaeau pêl-droed yn llawn o goed derw.

Fe gymerodd grwpiau megis y Brownies, Cylch Meithrin, Sgowtiaid ac ysgolion cynradd ran yn y prosiect. 

Rydym am ddiolch i bawb  a drefnodd neu cymerodd ran yn y gwaith o gasglu’r mes, a’r tirfeddianwyr a rhoddodd ganiatâd i’r grwpiau gasglu’r mes ar eu safleoedd.

Mae’r prosiect Miri Mes, sy’n cael ei gynnal yn flynyddol, yn helpu CNC blannu mwy o goed sydd wedi cael eu tyfu o hadau lleol. 

Hefyd mae’r prosiect yn rhoi cyfle i bobl ifanc ddysgu am , a chysylltu gyda’r amgylchedd naturiol yng Nghymru.

 

Be nesaf?

Fe anfonodd CNC y mes i feithrinfa goed y Comisiwn Coedwigaeth yn Swydd Caer, lle byddant yn cael eu tyfu fewn i goed ifanc. 

Mae ailblannu’r hadau lleol yn lleihau’r perygl o ymledu plâu a chlefydau sy’n gallu dinistrio’r fforestydd.

Mae coed Derw yn darparu cartref ar gyfer bywyd gwyllt, ac yn lleihau effeithiau newid yn yr hinsawdd drwy amsugno carbon deuocsid o’r atmosffer. 

Hefyd maent yn medru lleihau’r perygl o lifogydd  a helpu i greu mannau gwych i bobl ymlacio a mwynhau’r awyr agored.

Cysylltu â ni

Ebost: addysg@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Gwasgariad hadau ac eginiad Gweithgareddau PDF [125.3 KB]
Gwasgariad ac eginiad hadau Gwybodaeth gefndirol PDF [117.2 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.