Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Telerau ac amodau

Gwefannau a reolir gan Gyfoeth Naturiol Cymru (sef ‘Ni’) yw cyfoethnaturiol.cymru a naturalresources.wales

Wrth fynd i mewn i’n gwefan rydych chi’r defnyddiwr (sef ‘Chi’) yn derbyn ein Telerau ac Amodau.

Defnyddio cyfoethnaturiol.cymru 

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru’n cael ei chynnal ar gyfer eich defnydd a’ch gwylio personol chi.

Rydych yn cytuno i ddefnyddio’r wefan at ddibenion cyfreithlon yn unig, ac mewn ffordd nad yw’n tresmasu ar hawliau, na’n cyfyngu na’n atal unrhyw drydydd parti rhag defnyddio a mwynhau’r wefan.

Byddwn yw diweddaru’r wefan yn rheolaidd, a gallwn newid y cynnwys ar unrhyw adeg.

Drwy ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn nodi eich bod yn derbyn telerau ei defnyddio ac yn cytuno i lynu wrthyn nhw.Os na chytunwch i’r telerau defnyddio hyn, ni ddylech ddefnyddio ein gwefan.

Ymwrthodiad

Er y gwnawn bob ymdrech i ddiweddaru gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru, ni roddwn unrhyw warant, amodau na gwarantiad ynghylch cywirdeb y wybodaeth ar y wefan.

Defnyddio ein cynnwys

Cyhoeddir ein gwefan o dan y Drwydded Llywodraeth Agored, a gallwch atgynhyrchu gwybodaeth o’r wefan cyn belled â’ch bod yn ufuddhau i delerau’r drwydded honno.

Mae mwy o wybodaeth yn ein datganiad hawlfraint.

Cysylltu i’n tudalennau

Rydym yn croesawu ac annog gwefannau eraill i gysylltu i’r wybodaeth sydd ar y tudalennau hyn, ac nid oes raid i chi ofyn am ganiatâd i gysylltu i cyfoethnaturiol.cymru.

Fodd bynnag, nid ydym yn rhoi caniatâd i chi awgrymu bod eich gwefan wedi’i chysylltu gyda, na’n cael ei chymeradwyo gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

O’r wefan hon

Lle mae ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau ac adnoddau eraill gan drydydd partïon, rhoddir y dolenni hyn er gwybodaeth i chi’n unig. 

Ni allwn warantu y bydd y dolenni hyn yn gweithio bob tro ac nid oes gennym unrhyw reolaeth ychwaith dros sicrhau bod tudalennau cyswllt ar gael.

Nid ni sy’n gyfrifol am gynnwys na pha mor ddibynadwy yw’r gwefannau cyswllt.Ni ddylid cymryd bod eu cynnwys yn gymeradwyaeth o unrhyw fath. 

Gwybodaeth a gasglwn pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan

Drwy ddefnyddio ein gwefan, cytunwch fod yr holl ddata a ddarperir gennych yn gywir.

Mae ein polisi preifatrwydd a chwcis yn egluro sut y defnyddiwn unrhyw wybodaeth a gasglwn pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan.

Dysgwch fwy am sut y rheolwn eich gwybodaeth bersonol a sut i wneud cais o dan y Ddeddf Diogelu Data.

Diogelu rhag feirysau

Gwnawn bob ymdrech i archwilio a phrofi deunydd ym mhob cam o’i gynhyrchu.Mae bob amser yn syniad da rhedeg rhaglen gwrthfeirysau ar bopeth sy’n cael ei lawrlwytho o’r we.

Ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am golli, tarfu ar neu ddifrod i ddata ar eich system gyfrifiadur a allai ddigwydd wrth ddefnyddio unrhyw ddeunydd a ddaeth o wefannau Cyfoeth Naturiol Cymru.

Feirysau, hacio a throseddau eraill

Ni ddylech gamddefnyddio ein gwefan drwy gyflwyno feirysau, maleiswedd 'Troea’, ‘mwydod’, bomiau rhesymeg neu unrhyw ddeunydd maleisus neu dechnolegol niweidiol arall.Ni ddylech geisio cael mynediad diawdurdod i’n gwefan, i’r gweinydd lle cedwir ein gwefan nac i unrhyw weinydd, cyfrifiadur neu gronfa ddata wedi eu cysylltu i’n gwefan.Ni ddylech ymosod ar ein gwefan drwy ymosodiad atal gwasanaeth neu ymosodiad atal gwasanaeth wedi’i ddosbarthu.

Os torrwch y ddarpariaeth hon, byddwch yn troseddu o dan Ddeddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990. Byddwn yn rhoi gwybod am unrhyw dor-darpariaeth o'r fath i’r awdurdodau gorfodi’r gyfraith perthnasol ac yn cydweithredu â’r awdurdodau hynny drwy ddweud wrthyn nhw pwy ydych.

Diwygio’r telerau hyn

Ar unrhyw adeg gallwn ddiwygio’r telerau ac amodau hyn yn ddirybudd.Cofiwch ddarllen y telerau ac amodau hyn yn rheolaidd, oherwydd os byddwch yn parhau i ddefnyddio gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru ar ôl i newid gael ei wneud, byddwch yn derbyn y newid.

Diweddarwyd diwethaf 1 Ebrill 2015

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.