Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Llifogydd yw un o'r peryglon naturiol mwyaf sy'n effeithio ar ddiogelwch a chynaliadwyedd cymunedau ledled Cymru.

Mae tystiolaeth yn awgrymu y bydd y newidiadau yn ein hinsawdd yn arwain at law trymach a mwy rheolaidd, tywydd mwy stormus ac y bydd lefelau'r môr yn codi. Mae'r ffactorau hyn yn debygol o gynyddu effaith ac amlder llifogydd ac mae angen i ni fod yn barod. Mae angen i ni sicrhau bod ein penderfyniadau, ein gweithrediadau a’n cyngor i’r Llywodraeth yn seiliedig ar wyddoniaeth a thystiolaeth gadarn, o ansawdd sicr.

Rhaglen Ymchwil a Datblygu Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydiad Arfordirol

Er mwyn ein helpu i gwrdd â’n hanghenion gwyddoniaeth a thystiolaeth, rydym yn cydweithio â  Llywodraeth Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd a Defra ar y Rhaglen Ymchwil a Datblygu Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydiad Arfordirol. Am fwy o wybodaeth am y rhaglen, cliciwch yma.

Nod y rhaglen, sy'n cwmpasu Cymru a Lloegr, yw bodloni anghenion pob awdurdod llifogydd ac arfordir gweithredol drwy ddarparu tystiolaeth allweddol er mwyn:

  • llywio'r gwaith o ddatblygu polisi a strategaeth
  • deall ac asesu peryglon arfordirol a llifogydd
  • rheoli asedau llifogydd ac erydiad arfordirol mewn ffordd gynaliadwy
  • paratoi ar gyfer a rheoli llifogydd yn effeithiol 

Prosiectau cyfredol

Mae prosiectau gweithredol cyfredol sy'n ategu ein hamcanion perygl llifogydd cenedlaethol yn cynnwys:

Mae prosiectau sydd wedi'u cwblhau sydd hefyd yn ategu ein hamcanion perygl llifogydd cenedlaethol yn cynnwys:

Cyfleoedd ymchwil eraill

Rydym hefyd yn gweithio ochr yn ochr â Llywodraeth Cymru i chwilio am ragor o gyfleoedd i lenwi bylchau o ran gwybodaeth a thystiolaeth, er enghraifft trwy grantiau cynghorau ymchwil neu drwy weithio gyda phrifysgolion yn cysylltu gweithgareddau ymchwil gyda rhaglenni gwaith CNC.

Enghreifftiau diweddar yw prosiectau a ariennir gan Gyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol (NERC), lle’r ydym wedi gweithio gydag eraill i gefnogi'r prosiect a darparu astudiaethau achos:

  • Isadeiledd gwyrdd - cefnogi gweithredu peirianneg afon (hypergysylltiadau i ddilyn)
  • Fframwaith ar gyfer Penderfyniadau ar yr Isadeiledd Gwyrdd Llwyd Integredig (hypergysylltiadau i ddilyn)

Bydd gweithredu allbynnau'r prosiectau hyn yn sicrhau bod CNC yn parhau i wneud penderfyniadau ar sail y wyddoniaeth a’r dystiolaeth orau sydd ar gael. Byddwn yn parhau i wella ein gwybodaeth drwy nodi bylchau mewn gwybodaeth ac ymgymryd â gwaith ymchwil.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.