Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ymchwil Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydiad Arfordirol

Mae’r rhaglen ymchwil hon yn canolbwyntio ar reoli peryglon llifogydd ac erydiad arfordirol

Llifogydd yw un o'r peryglon naturiol mwyaf sy'n effeithio ar ddiogelwch a chynaliadwyedd cymunedau ledled Cymru.

Mae tystiolaeth yn awgrymu y bydd y newidiadau yn ein hinsawdd yn arwain at law trymach a mwy rheolaidd, tywydd mwy stormus ac y bydd lefelau'r môr yn codi. Mae'r ffactorau hyn yn debygol o gynyddu effaith ac amlder llifogydd ac mae angen i ni fod yn barod. Mae angen i ni sicrhau bod ein penderfyniadau, ein gweithrediadau a’n cyngor i’r Llywodraeth yn seiliedig ar wyddoniaeth a thystiolaeth gadarn, o ansawdd sicr.

Rhaglen Ymchwil a Datblygu Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydiad Arfordirol

Er mwyn ein helpu i gwrdd â’n hanghenion gwyddoniaeth a thystiolaeth, rydym yn cydweithio â  Llywodraeth Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd a Defra ar y Rhaglen Ymchwil a Datblygu Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydiad Arfordirol. Am fwy o wybodaeth am y rhaglen, cliciwch yma.

Nod y rhaglen, sy'n cwmpasu Cymru a Lloegr, yw bodloni anghenion pob awdurdod llifogydd ac arfordir gweithredol drwy ddarparu tystiolaeth allweddol er mwyn:

  • llywio'r gwaith o ddatblygu polisi a strategaeth
  • deall ac asesu peryglon arfordirol a llifogydd
  • rheoli asedau llifogydd ac erydiad arfordirol mewn ffordd gynaliadwy
  • paratoi ar gyfer a rheoli llifogydd yn effeithiol 

Prosiectau cyfredol

Mae prosiectau gweithredol cyfredol sy'n ategu ein hamcanion perygl llifogydd cenedlaethol yn cynnwys:

Mae prosiectau sydd wedi'u cwblhau sydd hefyd yn ategu ein hamcanion perygl llifogydd cenedlaethol yn cynnwys:

Cyfleoedd ymchwil eraill

Rydym hefyd yn gweithio ochr yn ochr â Llywodraeth Cymru i chwilio am ragor o gyfleoedd i lenwi bylchau o ran gwybodaeth a thystiolaeth, er enghraifft trwy grantiau cynghorau ymchwil neu drwy weithio gyda phrifysgolion yn cysylltu gweithgareddau ymchwil gyda rhaglenni gwaith CNC.

Enghreifftiau diweddar yw prosiectau a ariennir gan Gyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol (NERC), lle’r ydym wedi gweithio gydag eraill i gefnogi'r prosiect a darparu astudiaethau achos:

  • Isadeiledd gwyrdd - cefnogi gweithredu peirianneg afon (hypergysylltiadau i ddilyn)
  • Fframwaith ar gyfer Penderfyniadau ar yr Isadeiledd Gwyrdd Llwyd Integredig (hypergysylltiadau i ddilyn)

Bydd gweithredu allbynnau'r prosiectau hyn yn sicrhau bod CNC yn parhau i wneud penderfyniadau ar sail y wyddoniaeth a’r dystiolaeth orau sydd ar gael. Byddwn yn parhau i wella ein gwybodaeth drwy nodi bylchau mewn gwybodaeth ac ymgymryd â gwaith ymchwil.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.