Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Arolwg Cenedlaethol Cymru

Arolwg Hamdden Awyr Agored Cymru gynt

Mae Arolwg Hamdden Awyr Agored Cymru (WORS) yn mesur faint y mae oedolion sy’n byw yng Nghymru’n cymryd rhan mewn hamdden awyr agored, gan gynnwys y manteision iechyd ac economaidd cysylltiedig. Mae hefyd yn holi am agweddau’r cyhoedd at fioamrywiaeth a beth y mae pobl yn ei wneud i ddiogelu’r amgylchedd. Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru ar ei newydd wedd yn cynnwys elfennau a oedd i’w gweld yn flaenorol yn WORS. Gan fod yr Arolwg Cenedlaethol newydd yn un wyneb yn wyneb, hirach, a chyda sampl mwy bydd diffyg parhad rhwng y canlyniadau hyn a chanlyniadau WORS. Ni ddylid eu cymharu yn uniongyrchol.

Cynnwys yr arolwg

Mae adran Hamdden Awyr Agored Arolwg Cenedlaethol Cymru yn cynnig gwybodaeth ar gyfranogi mewn ystod eang o weithgareddau awyr agored, o ddringo i bicnics, sy’n cael eu cynnal ym mhob ardal o barciau lleol i fynyddoedd a’r môr.

Bob blwyddyn, bydd sampl cynrychioladol o 10,000 o bobl o bob cwr o Gymru yn cymryd rhan yn yr Arolwg Cenedlaethol wyneb yn wyneb. Defnyddia Lywodraeth Cymru a chyrff nawdd y canlyniadau i helpu i wneud Cymru yn lle gwell i fyw a gweithio ynddi. Mae’n cynnwys pobl o bob oed a chefndir, sy’n byw yng nghefn gwlad Cymru ac yn y trefi.

Mae gwybodaeth dechnegol ar gyfer yr Arolwg cyfan i’w gweld yn http://gov.wales/statistics-and-research/national-survey/design-methodology/technical-information/?skip=1&lang=cy.

Mae’r arolwg yn rhoi canlyniadau ar:

  • lefelau cyffredinol y cyfranogiad mewn hamdden awyr agored anffurfiol
  • mannau yr ymwelwyd â hwy ar dir a dŵr
  • mathau o weithgareddau
  • lefelau o weithgarwch corfforol
  • gwariant economaidd
  • cymhellion dros ddefnyddio’r awyr agored
  • rhwystrau at ymweld â’r awyr agored

Dyddiadau allweddol

Cynhelir yr arolwg bob dwy flynedd, gan ddechrau yn 2016. Cynhelir y cyfweliadau trwy gydol y flwyddyn.

Cyhoeddwyd canlyniadau cyntaf a thablau data o Arolwg Cenedlaethol 2016 gan Lywodraeth Cymru yn ystod Haf 2017. Cyhoeddwyd bwletin Hamdden Awyr Agored ar 3 Hydref 2017 gan CNC.

Ystadegau Swyddogol

Mae Arolwg Hamdden Awyr Agored Cymru wedi’i ddosbarthu fel ‘Ystadegau Swyddogol’ (o dan Ddeddf Gwasanaeth Ystadegau a Chofrestru 2007) a rhaid iddo gydymffurfio â’r Cod Ymarfer.Daw nifer o Egwyddorion a Phrotocolau o dan y Cod, gan gynnwys rhai’n ymwneud â rhyddhau ystadegau.

Wrth gydymffurfio â’r Cod Ymarfer, gellid caniatáu mynediad cynnar i uwch swyddogion a gweinidogion at ddibenion briffio cyn rhyddhau i’r cyhoedd. Rhoddir mynediad cyn rhyddhau i’r unigolion a ganlyn:

  • Ceri Davies, Cyfarwyddwr Gweithredol Tystiolaeth, Polisi a Chaniatáu, CNC
  • Michael Evans, Pennaeth Tystiolaeth a Gwybodaeth, CNC

Cyhoeddiadau: adroddiadau a data

Arolwg Cenedlaethol Cymru 2016-17 Ffeithiau Allweddol ar gyfer Polisi ac Ymarfer: Hamdden Awyr Agored

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio’r rhain am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau Trwydded Llywodraeth Agored

Adroddiadau a Data Blaenorol

Gallwch ddefnyddio ac ail-ddefnyddio’r wybodaeth yn ddi-dâl mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau’r Drwydded Llywodraeth Agored.

Mae pob un o gyhoeddiadau arolygon 2008 a 2011 (a gomisiynwyd gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru) ar gael i’w lawrlwytho yma. Mae hyn yn cynnwys Adroddiadau Terfynol, tablau data llawn ac adroddiadau ar Iechyd a Gweithgaredd Corfforol.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Arolwg Cenedlaethol Cymru 2016-17 Ffeithiau Allweddol ar gyfer Polisi ac Ymarfer PDF [562.7 KB]
Arolwg Hamdden Awyr Agored Cymru Ffeithiau Allweddol ar gyfer Polisi ac Ymarfer PDF [1.9 MB]
260119555 WORS Excel and SPSS weighting guide (Saesneg yn unig) Weighting and analysing WORS data – a guide for SPSS and Excel users PDF [292.8 KB]
WORS 2014 Dataset (Saesneg yn unig) EXCEL [8.6 MB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.