Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coed Pen Arthur, ger Llanymddyfri

Coedwig fawr gyda chymysgedd dymunol o goed conwydd a choed llydanddail brodorol

View from Penarthur wood

Beth sydd yma

Cŵn
Parcio
Picnic
Llwybr cerdded

Trosolwg

Coetiroedd a choedwigoedd yn ardal Llanymddyfri

Mae’r coetiroedd a’r coedwigoedd o gwmpas tref Llanymddyfri’n amrywio’n aruthrol o ran cymeriad ond i gyd yn cynnig amrywiaeth o safleoedd picnic a theithiau cerdded byr i ymwelwyr.

Plannwyd llawer ohonynt yn wreiddiol gan y Comisiwn Coedwigaeth i gynhyrchu pren.

Erbyn heddiw mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n gofalu amdanynt i bobl gael eu mwynhau ac i fywyd gwyllt fyw ynddynt, a hefyd i gynhyrchu pren o hyd.

Lleolir y coetiroedd a’r coedwigoedd hyn yn ardal Llanymddyfri:

  • Coedwig Cwm Rhaeadr – coetir anghysbell a safle picnic yng Nghwm Tywi Uchaf
  • Coedwig Irfon – lle gallwch gerdded ar hyd llwybr hawdd a gwastad ar lan Afon Irfon
  • Coetiroedd Cymunedol Talyllychau - mae’r coed yma’n ffurfio cefndir o wyrdd i hen adfeilion Abaty Talyllychau
  • Coedwig Caeo – coetir sy’n lledu allan i'r ucheldir fry uwchben pentref Caeo
  • Coedwig Cilgwyn – coetir bychan gyda chymysgedd hyfryd o goed
  • Coed Pen Arthur – coedwig fawr gyda chymysgedd dymunol o goed conwydd a choed llydanddail brodorol

Coed Pen Arthur

Mae Coed Pen Arthur yn cynnwys cymysgedd dymunol o goed conwydd a choed llydanddail brodorol.

Oddi yma mae llwybr arwyddbyst sy’n dringo i ben y golwg 1150 troedfedd uwchben lefel y môr gyda golygfeydd godidog o Gwm Tywi ar yr un ochr a’r Mynydd Du ar yr ochr arall.

Gallwch hefyd gerdded rhan o Ffordd y Bannau, llwybr cerdded pell drwy Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Llwybrau cerdded

Mae’r ddau lwybr cerdded yma’n cychwyn o’r maes parcio ond dim ond Llwybr Golygfa Banc Carreg-Foel-Gam sydd ag arwyddbyst.

Llwybr Golygfa Banc Carreg-Foel-Gam

4 milltir, 6.4 km

Mae’r tro hwn yn dringo'r holl ffordd i ben y golwg (350m / 1150 troedfedd uwchben lefel y môr) lle, ar ddiwrnod clir, mae golygfeydd ysblennydd o’r Mynydd Du a Chwm Tywi.

Llwybr cylch Garn Goch

8 milltir, 13 km – dim arwyddbyst, rhan o daith gerdded bell Ffordd y Bannau

Taith gerdded bell 100 milltir / 160 km drwy Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yw Ffordd y Bannau. Gallwch gerdded rhan o’r llwybr hwn drwy ymuno â'r llwybr cyhoeddus sy’n rhedeg drwy Goed Pen Arthur ym Manc Carreg-Foel-Gam ac yna dilyn hawliau tramwy cyhoeddus.

Dim ond y llwybrau yn y goedwig sydd ar dir wedi’i reoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru ac nid oes arwyddbyst ar hyd y llwybr hwn. Bydd angen map arnoch i ddilyn y llwybr ond, os lawrlwythwch y llwybrau sydd ag arwyddbyst, fe welwch amlinelliad o’r llwybr.

Sut i gyrraedd yma

Mae Coed Pen Arthur saith milltir i’r de o Lanymddyfri ar yr A4069.

Y cyfeirnod grid OS yw SN 717 255.

Gallwch barcio yno am ddim.

Cyfarwyddiadau

Cymrwch yr A4069 o Langadog i Frynaman.  Ar ôl dwy filltir, mae’r fynedfa i Goed Pen Arthur ar y dde.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drên agosaf yn Llangadog. Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.