Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coed Pen Arthur, ger Llanymddyfri

Golygfeydd ysblennydd a mynediad i Ffordd y Bannau

Beth sydd yma

Cŵn
Parcio
Picnic

Trosolwg

Mae Coed Pen Arthur yn cynnwys cymysgedd dymunol o goed conwydd a choed llydanddail brodorol.

Gallwch ddilyn llwybrau cyhoeddus a cherdded ar ffyrdd coedwig esgynnol i fwynau golygfeydd o Gwm Tywi ar yr un ochr a’r Mynydd Du ar yr ochr arall.

Gallwch hefyd gerdded rhan o Ffordd y Bannau, llwybr pellter hir drwy Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Ffordd y Bannau

Llwybr pellter hir 100 milltir (160 km) drwy Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yw Ffordd y Bannau.

Gallwch ymuno â Ffordd y Bannau drwy ddilyn llwybrau cyhoeddus drwy Goed Pen Arthur.

Bydd angen map arnoch i ddilyn y ffordd.

Sylwch dim ond y llwybrau yn y goedwig sydd ar dir wedi’i reoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Darganfyddwch mwy am Ffordd y Bannau.

Coetiroedd eraill yn ardal Llanymddyfri

Mae’r coetiroedd a’r coedwigoedd o gwmpas tref Llanymddyfri’n amrywio’n aruthrol o ran cymeriad ond i gyd yn cynnig amrywiaeth o safleoedd picnic a theithiau cerdded byr i ymwelwyr.

Plannwyd llawer ohonynt yn wreiddiol gan y Comisiwn Coedwigaeth i gynhyrchu pren.

Erbyn heddiw mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n gofalu amdanynt i bobl gael eu mwynhau ac i fywyd gwyllt fyw ynddynt, a hefyd i gynhyrchu pren o hyd.

Lleolir y coetiroedd eraill a’r coedwigoedd hyn yn ardal Llanymddyfri yn ogystal â Choed Pen Arthur:

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Mae Coed Pen Arthur saith milltir i’r de o Lanymddyfri ar yr A4069.

Y cyfeirnod grid OS yw SN 717 255.

Gallwch barcio yno am ddim.

Cyfarwyddiadau

Cymrwch yr A4069 o Langadog i Frynaman.  Ar ôl dwy filltir, mae’r fynedfa i Goed Pen Arthur ar y dde.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drên agosaf yn Llangadog.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.