Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coedwig Irfon (Pwll Bo), ger Llanwrtyd

Cartref i ddau lwybr byr ar hyd glan Afon Irfon, un ohonynt yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn

Family playing at Wash pool, Irfon

Beth sydd yma

Cyfleusterau hygyrch
Cŵn
Parcio
Picnic
Llwybr cerdded

Trosolwg

Coetiroedd a choedwigoedd yn ardal Llanymddyfri

Mae’r coetiroedd a’r coedwigoedd o gwmpas tref Llanymddyfri’n amrywio’n aruthrol o ran cymeriad ond i gyd yn cynnig amrywiaeth o safleoedd picnic a theithiau cerdded byr i ymwelwyr.

Plannwyd llawer ohonynt yn wreiddiol gan y Comisiwn Coedwigaeth i gynhyrchu pren.

Erbyn heddiw mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n gofalu amdanynt i bobl gael eu mwynhau ac i fywyd gwyllt fyw ynddynt, a hefyd i gynhyrchu pren o hyd.

Lleolir y coetiroedd a’r coedwigoedd hyn yn ardal Llanymddyfri:

  • Coedwig Cwm Rhaeadr – coetir anghysbell a safle picnic yng Nghwm Tywi Uchaf
  • Coedwig Irfon – lle gallwch gerdded ar hyd llwybr hawdd a gwastad ar lan Afon Irfon (gweler isod)
  • Coetiroedd Cymunedol Talyllychau - mae’r coed yma’n ffurfio cefndir o wyrdd i hen adfeilion Abaty Talyllychau
  • Coedwig Caeo – coetir sy’n lledu allan i'r ucheldir fry uwchben pentref Caeo
  • Coedwig Cilgwyn – coetir bychan gyda chymysgedd hyfryd o goed
  • Coed Pen Arthur – coedwig fawr gyda chymysgedd dymunol o goed conwydd a choed llydanddail brodorol

Coedwig Irfon

Mae Coedwig Irfon rhwng Llanwrtyd ac Abergwesyn.

Mae dau lwybr cerdded o faes parcio Pwll Bo yng Nghoedwig Irfon.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Llwybrau cerdded

Mae gan y llwybrau cerdded i gyd arwyddbyst ac yn cychwyn o faes parcio Pwll Bo.

Llwybr Afon Irfon

¾ milltir, 1.2 km

Mae Llwybr Afon Irfon yn dro bach hawdd, gwastad sy’n addas i bawb. Mae’n dilyn llwybr ar lan Afon Irfon a thrwy amrywiaeth o goetiroedd cyn dychwelyd ar hyd yr un llwybr yn ôl i’r maes parcio.

Llwybr Cwm Irfon

1 milltir, 1.4 km

Llwybr cylch yw Llwybr Cwm Irfon.  Mae’n dilyn yr un llwybr glan yr afon â llwybr Afon Irfon ond mae’n troi draw o’r afon pan ddaw’r wyneb caled i ben ac yn ymuno â ffordd goedwig dawel. Mae’r ffordd goedwigaeth yn rhoi golygfeydd o’r cwm a’r gwahanol fathau o goetir cyn dychwelyd wedyn i’r maes parcio.

Gwybodaeth am hygyrchedd

Mae Llwybr Afon Irfon yn dro bach hawdd, gwastad heb unrhyw risiau sy’n addas i bawb. Mae nifer o feinciau ar hyd y llwybr.

Sut i gyrraedd yma

Mae Pwll Bo yn dair milltir i’r gogledd-orllewin o Lanwrtyd oddi ar yr A483.

Y cyfeirnod grid OS yw SN 851 509.

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Cyfarwyddiadau

O’r A483 yn Llanwrtyd, dilynwch yr arwyddion am Abergwesyn. Mae maes parcio Pwll Bo ar y ffordd hon, cyn i chi gyrraedd pentref Abergwesyn.

Gallwch barcio yno am ddim.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drên agosaf yn Llanwrtyd. Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Coetiroedd yn ardal Llanymddyfri Map lleoliad PDF [935.0 KB]

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.