Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cwm Rhaeadr, ger Llanymddyfri

Coedwig anghysbell yng Nghwm Tywi Uchaf gyda llwybr rhaeadr, llwybr pob gallu a llwybr beicio mynydd i feicwyr profiadol

Beth sydd yma

Cyfleusterau hygyrch
Cŵn
Marchogaeth
Beicio mynydd
Parcio
Picnic
Llwybr cerdded

Trosolwg

Coetiroedd a choedwigoedd yn ardal Llanymddyfri

Mae’r coetiroedd a’r coedwigoedd o gwmpas tref Llanymddyfri yn amrywio’n aruthrol o ran cymeriad ond i gyd yn cynnig amrywiaeth o safleoedd picnic a theithiau cerdded byr i ymwelwyr.

Plannwyd llawer ohonynt yn wreiddiol gan y Comisiwn Coedwigaeth i gynhyrchu pren.

Erbyn heddiw mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gofalu amdanynt i bobl gael eu mwynhau ac i fywyd gwyllt fyw ynddynt, a hefyd i gynhyrchu pren o hyd.

Lleolir y coetiroedd a’r coedwigoedd hyn yn ardal Llanymddyfri:

  • Coedwig Cwm Rhaeadr – coetir anghysbell a safle picnic yng Nghwm Tywi Uchaf (gweler isod)
  • Coedwig Irfon – lle gallwch gerdded ar hyd llwybr hawdd a gwastad ar lan Afon Irfon
  • Coetiroedd Cymunedol Talyllychau - mae’r coed yma’n ffurfio cefndir o wyrdd i hen adfeilion Abaty Talyllychau
  • Coedwig Caeo – coetir sy’n lledu allan i'r ucheldir fry uwchben pentref Caeo
  • Coedwig Cilgwyn – coetir bychan gyda chymysgedd hyfryd o goed
  • Coed Pen Arthur – coedwig fawr gyda chymysgedd dymunol o goed conwydd a choed llydanddail brodorol

Coedwig Cwm Rhaeadr

Coetir anghysbell gyda safle picnic yng Nghwm Tywi Uchaf yn Sir Gaerfyrddin yw Cwm Rhaeadr.

Gallwch gael cip ar y rhaeadr drawiadol hon ar hyd Llwybr y Rhaeadr drwy’r coed.  Mae’r llwybr byrrach, sy’n addas i rai o bob gallu, yn mynd heibio i ddau bwll dŵr tawel.

Mae yma hefyd lwybr beicio mynydd cyffrous i feicwyr profiadol ynghyd â llwybr ceffylau gyda golygfeydd godidog.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Llwybrau cerdded

Mae gan y llwybrau cerdded i gyd arwyddbyst ac yn cychwyn o’r maes parcio.

Llwybr y Rhaeadr

2.5 milltir, 4 km

Mae Llwybr y Rhaeadr yn mynd â chi ar hyd gwaelod y dyffryn gan gynnig ambell i gip ar y rhaeadr drwy’r coed. Mae yma hefyd nifer o draciau cysylltu sy'n rhoi dewis o lwybrau eraill, byrrach.

Llwybr Pob Gallu

¾ milltir, 1.25 km

Mae’r Llwybr Pob Gallu yn llwybr byrrach drwy’r coed ac yn mynd heibio i ddau bwll dŵr sy’n llecyn poblogaidd i weld gweision y neidr ddiwedd yr haf. Mae’n addas i rai mewn cadeiriau olwyn.

Llwybr beicio mynydd

Mae gan y llwybr beicio mynydd hwn arwyddbyst ac mae’n cychwyn o’r maes parcio.

Ewch i’n tudalen beicio mynydd am restr o’n holl lwybrau beicio mynydd a gwybodaeth am y gwahanol raddau i wneud yn siŵr eich bod yn dewis llwybr sy’n iawn i chi.

Gallwch hefyd ddarllen y wybodaeth sydd ar y safle cyn cychwyn ar eich taith feicio.

Llwybr Beicio Mynydd Cwm Rhaeadr

6.7 km, gradd coch

Mae Llwybr Beicio Mynydd Cwm Rhaeadr yn cynnig beicio untrac gwych, gan gynnwys llwybr goriwaered dros gefnen greigiog, a golygfeydd ysblennydd dros y dyffryn a’r rhaeadr hardd.

Llwybr ceffylau

Mae llwybr ceffylau llinell syth gydag arwyddbyst ar hyd y ffordd goedwigaeth ac ymlaen ar yr hen lwybr ceffyl ar Fynydd Mallaen.

Gwybodaeth am fynediad

Mae’r Llwybr Pob Gallu yn addas i rai mewn cadeiriau olwyn. Mae’n dri chwarter milltir o hyd a’i ddarn mwyaf serth yw 1/20.

Sut i gyrraedd yma

Mae Cwm Rhaeadr wrth ymyl Llanymddyfri a thua milltir i’r gogledd o bentref Cilycwm.

Gallwch barcio yno am ddim.

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Cyfarwyddiadau

Dilynwch yr arwyddion am Gilycwm o’r A482 neu’r A483 ac yna ewch ymlaen i gyfeiriad y gogledd allan o Gilycwm tuag at Gronfa Ddŵr Llyn Brianne nes cyrraedd yr arwydd am Gwm Rhaeadr.

Y cyfeirnod grid OS yw SN 765 423.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drên agosaf yn Llanymddyfri. Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Coetiroedd yn ardal Llanymddyfri Map lleoliad PDF [935.0 KB]

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.