Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coedwig Caeo, ger Llanymddyfri

Coetir sy’n lledu allan i'r ucheldir fry uwchben pentref Caeo

Caio horseriders

Beth sydd yma

Cŵn
Marchogaeth
Beicio mynydd
Parcio
Llwybr cerdded

Trosolwg

Coetiroedd a choedwigoedd yn ardal Llanymddyfri

Mae’r coetiroedd a’r coedwigoedd o gwmpas tref Llanymddyfri’n amrywio’n aruthrol o ran cymeriad ond i gyd yn cynnig amrywiaeth o safleoedd picnic a theithiau cerdded byr i ymwelwyr.

Plannwyd llawer ohonynt yn wreiddiol gan y Comisiwn Coedwigaeth i gynhyrchu pren.

Erbyn heddiw mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n gofalu amdanynt i bobl gael eu mwynhau ac i fywyd gwyllt fyw ynddynt, a hefyd i gynhyrchu pren o hyd.

Lleolir y coetiroedd a’r coedwigoedd hyn yn ardal Llanymddyfri:

  • Coedwig Cwm Rhaeadr – coetir anghysbell a safle picnic yng Nghwm Tywi Uchaf
  • Coedwig Irfon – lle gallwch gerdded ar hyd llwybr hawdd a gwastad ar lan Afon Irfon
  • Coetiroedd Cymunedol Talyllychau - mae’r coed yma’n ffurfio cefndir o wyrdd i hen adfeilion Abaty Talyllychau
  • Coedwig Caio – coetir sy’n lledu allan i'r ucheldir fry uwchben pentref Caio (gweler isod)
  • Coedwig Cilgwyn – coetir bychan gyda chymysgedd hyfryd o goed
  • Coed Pen Arthur – coedwig fawr gyda chymysgedd dymunol o goed conwydd a choed llydanddail brodorol

Coedwig Caeo

Mae'r coetiroedd sy’n ffurfio Coedwig Caeo’n lledu allan i'r ucheldir fry uwchben pentref Caeo.

Mae’n ardal sy’n gyforiog o gysylltiadau brenhinol. Yn y canol oesoedd, byddai tywysogion lleol yn cael noddfa yn eu hystadau yng Nghaeo pan fyddent yn brwydo yn erbyn Coron Lloegr.

Mae tri thro cylch dymunol y gallwch ddewis ohonynt yng Nghoedwig Caeo.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Llwybrau cerdded

Mae gan y llwybrau cerdded i gyd arwyddbyst ac yn cychwyn o’r maes parcio.

Llwybr Pont Annell

1 milltir, 1.6 km

Mae Llwybr Pont Annell yn llwybr dymunol drwy’r goedwig sy’n croesi pont dros y nant.

Llwybr Rhiw Goch

1 ¼ milltir, 2 km

Mae Llwybr Rhiw Goch yn dilyn ffyrdd coedwig a llwybrau glaswelltog drwy amrywiaeth o goetiroedd, rhai’n dywyll, eraill yn olau. Mae’r dringo’n sicr yn werth chweil pan welwch y golygfeydd gwych o Goedwig Caeo o’r top.

Llwybr Glyn Annell

2.5 milltir, 4 km

Mae Llwybr Glyn Annell yn dro hawdd iawn ac eithaf gwastad ar hyd ffyrdd coedwigaeth.

Sut i gyrraedd yma

Mae Coedwig Caeo wyth milltir i’r gogledd-orllewin o Lanymddyfri.

Y cyfeirnod grid OS yw SN 679 405.

Gallwch barcio yno am ddim.

Cyfarwyddiadau

Cymrwch yr A482 o Lanwrda i Lambed. Trowch i’r dde ar ôl wyth milltir am bentref Caeo. Ewch ymlaen drwy’r pentref gan ddilyn arwyddion y goedwig.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drên agosaf yn Llanymddyfri. Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.