Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Caio horseriders

Beth sydd yma

Cŵn
Marchogaeth
Beicio mynydd
Parcio
Llwybr cerdded

Trosolwg

Coetiroedd a choedwigoedd yn ardal Llanymddyfri

Mae’r coetiroedd a’r coedwigoedd o gwmpas tref Llanymddyfri’n amrywio’n aruthrol o ran cymeriad ond i gyd yn cynnig amrywiaeth o safleoedd picnic a theithiau cerdded byr i ymwelwyr.

Plannwyd llawer ohonynt yn wreiddiol gan y Comisiwn Coedwigaeth i gynhyrchu pren.

Erbyn heddiw mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n gofalu amdanynt i bobl gael eu mwynhau ac i fywyd gwyllt fyw ynddynt, a hefyd i gynhyrchu pren o hyd.

Lleolir y coetiroedd a’r coedwigoedd hyn yn ardal Llanymddyfri:

  • Coedwig Cwm Rhaeadr – coetir anghysbell a safle picnic yng Nghwm Tywi Uchaf
  • Coedwig Irfon – lle gallwch gerdded ar hyd llwybr hawdd a gwastad ar lan Afon Irfon
  • Coetiroedd Cymunedol Talyllychau - mae’r coed yma’n ffurfio cefndir o wyrdd i hen adfeilion Abaty Talyllychau
  • Coedwig Caio – coetir sy’n lledu allan i'r ucheldir fry uwchben pentref Caio (gweler isod)
  • Coedwig Cilgwyn – coetir bychan gyda chymysgedd hyfryd o goed
  • Coed Pen Arthur – coedwig fawr gyda chymysgedd dymunol o goed conwydd a choed llydanddail brodorol

Coedwig Caeo

Mae'r coetiroedd sy’n ffurfio Coedwig Caeo’n lledu allan i'r ucheldir fry uwchben pentref Caeo.

Mae’n ardal sy’n gyforiog o gysylltiadau brenhinol. Yn y canol oesoedd, byddai tywysogion lleol yn cael noddfa yn eu hystadau yng Nghaeo pan fyddent yn brwydo yn erbyn Coron Lloegr.

Mae tri thro cylch dymunol y gallwch ddewis ohonynt yng Nghoedwig Caeo.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Llwybrau cerdded

Mae gan y llwybrau cerdded i gyd arwyddbyst ac yn cychwyn o’r maes parcio.

Llwybr Pont Annell

1 milltir, 1.6 km

Mae Llwybr Pont Annell yn llwybr dymunol drwy’r goedwig sy’n croesi pont dros y nant.

Llwybr Rhiw Goch

1 ¼ milltir, 2 km

Mae Llwybr Rhiw Goch yn dilyn ffyrdd coedwig a llwybrau glaswelltog drwy amrywiaeth o goetiroedd, rhai’n dywyll, eraill yn olau. Mae’r dringo’n sicr yn werth chweil pan welwch y golygfeydd gwych o Goedwig Caeo o’r top.

Llwybr Glyn Annell

2.5 milltir, 4 km

Mae Llwybr Glyn Annell yn dro hawdd iawn ac eithaf gwastad ar hyd ffyrdd coedwigaeth.

Sut i gyrraedd yma

Mae Coedwig Caeo wyth milltir i’r gogledd-orllewin o Lanymddyfri.

Y cyfeirnod grid OS yw SN 679 405.

Gallwch barcio yno am ddim.

Cyfarwyddiadau

Cymrwch yr A482 o Lanwrda i Lambed. Trowch i’r dde ar ôl wyth milltir am bentref Caeo. Ewch ymlaen drwy’r pentref gan ddilyn arwyddion y goedwig.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drên agosaf yn Llanymddyfri. Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.