Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Morfa Harlech, wrth ymyl Harlech

Beach and dunes at Morfa Harlech

Beth sydd yma

Natur
Parcio (codir tâl)
Llwybr cerdded

Trosolwg

Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Morfa Harlech yn dirwedd arfordirol o harddwch ac amrywiaeth digymar.

Gellir darllen yr ardal gyfan fel llyfr byw ar sut y datblygodd ein harfordir dros y canrifoedd ac i'n hatgoffa o ba mor werthfawr a bregus yw tirweddau fel hyn.

Y twyni tywod ym Morfa Harlech

Mae’r system enfawr o dwyni tywod o bwysigrwydd rhyngwladol.

Dyma'r unig system yng Nghymru sy’n dal i dyfu, a lle gwelir pob amrywiad ar gynefin twyni tywod, ynghyd â’r holl wahanol fathau o fywyd gwyllt sy’n ymgartrefu yno.

Mae’n amgylchedd sy’n gyson newid ac ni chwaraeodd ddyn ran fach o gwbl yn ei hanes.

Yn yr Oesoedd Canol, gallai llongau hwylio i fyny at droed Castell Harlech a, hyd yn oed tan y 19eg ganrif, roedd llawer o’r Morfa’n gors lanw.

Mae adeiladu morglawdd wedi helpu i greu’r borfa fras sydd yma heddiw.

Bywyd gwyllt ym Morfa Harlech

Y gwanwyn a’r haf yw’r adegau gorau i weld llawer o’r planhigion blodeuog sy’n ymgartrefu yng nglaswelltir a llaciau’r twyni.

Mae’r cynefin twyni tywod yn cynnal nifer o rywogaethau. Mae'r rhain yn cynnwys gwenynen durio brin ac ymlusgiaid fel y genau-goeg cyffredin a genau-goeg y tywod, sy’n llawer prinnach ac a ail-gyflwynwyd i’r ardal yn ddiweddar.

Mae’r llaciau tywod a’r gors heli yn yr aber yn diroedd bwydo pwysig i adar gwyllt y gaeaf ac mae dyfrgwn a llygod y dŵr yn defnyddio dyfrffyrdd yr aber.

Ymweld â Morfa Harlech

Mae llwybrau cyhoeddus o faes parcio Min y Don at y traeth.

Mae toiledau cyhoeddus ym maes parcio Min y Don, wedi eu rhedeg gan Gyngor Gwynedd.

Mae rhannau o’r warchodfa wedi’u ffensio i ganiatáu pori dan reolaeth ac i warchod llystyfiant arbenigol y twyni tywod. Lawrlwythwch ragor o wybodaeth am y llwybrau.

morfa harlech nnr leaflet

Gwarchodfa Natur Genedlaethol

Mae Morfa Harlech yn Warchodfa Natur Genedlaethol.

Mae Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yn lleoedd sydd â rhai o'r enghreifftiau gorau o gynefinoedd bywyd gwyllt a nodweddion daearegol.

Mae dros 70 o Warchodfeydd Natur Cenedlaethol yng Nghymru.

Dysgwch fwy am Warchodfeydd Natur Cenedlaethol.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Uchafbwyntiau'r tymor

Yn ystod y flwyddyn, mae'r dirwedd yn newid yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Morfa Harlech.

Yn dibynnu ar ba adeg y byddwch yn ymweld â'r safle, rydych hefyd yn debygol o weld gwahanol enghreifftiau o fywyd gwyllt.

Parhewch i ddarllen i gael gwybod beth y gallwch ei weld yma yn ystod y tymhorau gwahanol.

Y Gwanwyn

Mae'r gwanwyn yn gyfle i weld rhydyddion, gan gynnwys y cornicyll a phibyddion croesgoch, yn dangos eu hunain.

Mae hefyd yn adeg dda i weld llawer o'r planhigion sydd i'w cael yn nhwyni'r glaswelltir a'r llaciau yn blodeuo.

Yr Haf

Yn ystod y tymhorau cynhesaf, gellir gweld amrywiaeth eang o blanhigion yn blodeuo, megis:

  • fioled y twyni
  • rhwyddlwyn
  • teim
  • penigan y forwyn
  • crafanc yr arth
  • tegeirianau

Mae'r haf yn adeg brysur i nifer o anifeiliaid di-asgwrn-cefn gan gynnwys gwenyn sy'n turio a chwilod, ac efallai y gwelwch fadfall y tywod hefyd.

Mae Morfa Harlech yn gartref i nifer o boblogaethau gwahanol o loÿnnod byw - chwiliwch am y bridiau glas cyffredin a brith y gors ar yr adeg hon o'r flwyddyn.

Yr Hydref

Yn ystod yr hydref, mae adar mudol yn teithio drwy Forfa Harlech, ac yn y twyni, gellir gweld planhigion sy'n blodeuo'n hwyr, megis crwynllys yr hydref a phlanhigion troellig yr hydref, a ffwng unigryw yn y twyni.

Y Gaeaf

Mae Morfa Harlech yn safle bwydo pwysig ar gyfer rhydyddion sy'n gaeafu, megis y gylfinir a'r gïach, ac adar hirgoes, gan gynnwys y gynffonfain, corhwyaid a chwiwellau.

Gellir gweld hwyaid y môr oddi ar yr arfordir, a rhydyddion ar hyd y draethlin.

Amseroedd agor

Mae’n bosibl y bydd toiledau’r traeth dan glo dros fisoedd y gaeaf. Os felly, mae toiledau gyferbyn â’r troad oddi ar y ffordd fawr i’r ffordd at y traeth.

Sut i gyrraedd yma

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Morfa Harlech yn llai na milltir i’r gorllewin o Harlech, oddi ar yr A496.

Y cyfeirnod grid OS yw SH 574 316.

Cyfarwyddiadau

Mae ffordd gul, Ffordd Glan Môr, yn arwain o’r A496 i faes parcio Min y Don, a dyma’r prif fynediad i’r warchodfa.

Cyngor Gwynedd sy’n rhedeg maes parcio Min y Don a rhaid talu am barcio.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drên agosaf yn Harlech.

Mae bysiau rheolaidd o’r de (Y Bermo a Dolgellau) ac o’r gogledd (Maentwrog) ar hyd yr A496.

Yn yr haf mae bws gwennol yn rhedeg o faes parcio Min y Don i Gastell Harlech.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost:ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Morfa Harlech Map lleoliad PDF [632.1 KB]

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.