Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Visitors at Swallow Falls viewpoint at Ty’n Llwyn

Beth sydd yma

Cŵn
Parcio
Picnic
Llwybr cerdded
Rali'r Cambrian - Dydd Sadwrn 17 Chwefror. AR GAU - Llwybr cerdded y Rhadeadr Ewynnol. Bydd llwybr cerdded y Rhaeadr Ewynnol ar gau dros dro rhwng 20 Tachwedd 2017 oherwydd gwaith coedwigaeth. Gallwch barhau i fynd at olygfan y rhaeadr. I gael mwy o fanylion a map, gweler y blwch lawrlwytho isod.

Trosolwg

Parc Coedwig Gwydir

Lleolir Parc Coedwig Gwydir yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri.

Ers Oes Fictoria, mae cenedlaethau o ymwelwyr wedi cerdded ar hyd y llwybrau coetir ac wedi pysgota yn nyfroedd clir yr afonydd yma.

Heddiw, mae llwybrau cerdded ag arwyddbyst yn galluogi ymwelwyr i ddarganfod y dirwedd hon o lynnoedd, coedwigoedd a mynyddoedd a dysgu am ei hanes mwyngloddio.

Ceir llwybr beicio mynydd hefyd (sydd wedi'i raddio'n goch gan ei fod ond yn addas i feicwyr medrus), gardd goedwig a llwybr cerdded ag arwyddbyst i Raeadr Ewynnol.

Hanes Coedwig Gwydir

Rhwng 1850 a 1919, gwaith cloddio plwm a sinc oedd prif nodwedd yr ardal. Mae gwaddol hen dai peiriant, tomenni sbwriel a chronfeydd dŵr yn nodweddiadol o'r goedwig a geir heddiw.  

Cafodd bron pob llyn yn y goedwig ei greu i wasanaethu'r mwyngloddiau.

Mae sawl un o'r mwyngloddiau pwysicaf wedi cael eu hadfer yn rhannol a'u gwneud yn ddiogel i ymwelwyr.

Heddiw, wrth i chi ddarganfod bryncynnau, llynnoedd a phorfeydd coediog ucheldirol, bydd yn anodd i chi ddychmygu mai tirwedd ddiwydiannol adfeiledig oedd yr ardal hon ers talwm.

Ymweld â Pharc Coedwig Gwydir

Mae Parc Coedwig Gwydir yn cwmpasu ardal sy'n fwy na 72 cilomedr sgwâr (28 milltir sgwâr) ac mae'n amgylchynu pentref Betws-y-Coed.

Mae llwybrau cerdded ag arwyddbyst yn dechrau o'r rhannau canlynol o Barc Coedwig Gwydir:

Llwybr y Marin, llwybr beicio mynydd gradd coch â dringfeydd mawr a disgyniadau trac unigol yn unig, yn dechrau o Fainc Lifio.

Tŷ’n Llwyn

Mae Tŷ’n Llwyn yn fan gwych i fwynhau picnic â golygfa wrth un o'r byrddau o amgylch y maes parcio.

Mae hefyd yn fan cychwyn llwybr cerdded drwy goetir i Raeadr Ewynnol.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Llwybr cerdded

Ceir arwyddbyst ar hyd y llwybr cerdded ac mae'n dechrau o'r maes parcio.  

Llwybr Rhaeadr Ewynnol

2.5 milltir, 4 cilomedr

Llwybr Rhaeadr Ewynnol mapMae Llwybr Rhaeadr Ewynnol yn arwain i olygfan dros y rhaeadr enwog hon. Mae'n disgyn drwy goetir cyn cyrraedd golygfan lle ceir mainc. Yna mae'r llwybr yn ymdroelli i fyny drwy'r coed a brigiadau creigiog i olygfan arall â golygfa wych i lawr y dyffryn.

Lawrlwythwch mwy o wybodaeth am y Llwybr Rhaeadr Ewynnol

Sut i gyrraedd

Mae Tŷ’n Llwyn bedair milltir i'r gorllewin o Fetws-y-Coed ar is-ffordd oddi ar yr A5.

Cyfeirnod grid yr AO yw SH 766 583.

Mae'r maes parcio am ddim.

Cyfarwyddiadau

O'r A5, ewch ar yr is-ffordd i mewn i'r goedwig o'r Tŷ Hyll.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Yr orsaf drên agosaf yw Betws-y-Coed.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.