Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Tŷ’n y Groes, Parc Coed y Brenin

Ardal bicnic ar lan yr afon a phorth i lwybr glan-yr-afon pob gallu a llwybr mynydd garw â golygfeydd gwych dros Eryri

Two people walking the King’s Guards Trail at Ty’n y Groes, Coed y Brenin Forest Park

Beth sydd yma

Barbeciw
Cŵn
Parcio
Parcio (hygyrch)
Picnic
Toiledau
Llwybr cerdded

Trosolwg

Mae'r maes parcio a'r ardal bicnic yn Tŷ'n y Groes ar lan yr afon yn fan cychwyn i'r ddau lwybr drwy'r goedwig.

Mae'r Llwybr Marchogion y Brenin yn llwybr hygyrch sy'n dilyn yr afon ac yn mynd heibio i'r coed talaf ym Mharc Coed y Brenin.

Mae Llwybr Mynydd Penrhos yn llwybr mynydd garw, a'r goron ar y cyfan yw'r golygfeydd gwych dros Eryri.

Ceir ardal laswellt wastad yn y maes parcio lle gall plant chwarae. Hefyd ceir cyfleusterau barbiciw ac mae toiledau ar gael yn y maes parcio.

Lawrlwythwch mwy o wybodaeth am Dy'n y Groes

Llwybrau cerdded Ty'n y Groes

Llwybrau cerdded

Ceir arwyddbyst ar hyd yr llwybrau cerdded ac maent yn dechrau o'r maes parcio.  

Llwybr Marchogion y Brenin

Pellter a gradd: ½ milltir, 850 metr (llwybr hygyrch gyda arwyddbyst glas) neu ¾ milltir, 1.1 cilomedr (llwybr gyda arwyddbyst melyn)

Uchafbwyntiau: Ar y daith hon sy’n hygyrch i bawb, gallwch weld y ffynidwydd Douglas ysblennydd, coed mwyaf Coed y Brenin.

Disgrifiad y llwybyr: Mae’r llwybr hygyrch ag arwyddbyst glas yn llwybr dolen byr sy’n arwain at y ‘Brenin’ ac yna’n dychwelyd i’r maes parcio. Dyma lwybr 2m o led ag arwyneb da sy’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn. Ceir mannau gorffwys o leiaf bob 100m.

Mae’r arwyddbyst melyn yn mynd ymlaen at y ‘Pencampwr’ ar lethr ychydig yn fwy serth ac yn disgyn yn ôl i’r maes
parcio ar hyd ffordd darmac â llethr o 20%/1 mewn 5. Mae’r adran hon yn addas i gadeiriau gwthio plant ac nid oes grisiau
na chamfeydd ar hyd yr holl lwybr.

Mwy o wybodaeth: cerdyn llwybr a llwybr sain

Llwybr Mynydd Penrhos

Pellter: 3 milltir, 4.5 cilomedr

Gradd: anodd

Uchafbwyntiau: Fel yr awgryma’r enw, bydd llwybr mynydd Penrhos yn rhoi blas i chi ar gerdded mynyddoedd go iawn,
a’ch gwobr o’r copa fydd golygfeydd syfrdanol o’r Garn, Cader Idris a Rhobell Fawr.

Disgrifiad y llwybyr: Mae gan y daith lwybrau serth a chul, llai nag 50cm o led mewn mannau ar arwyneb anwastad, garw, ble gallwch ddisgwyl gweld mwd, creigiau a gwreiddiau coed. Mae sawl set o risiau ar y llwybr hefyd. Unwaith y byddwch yn cyrraedd y copa ceir mainc ble gallwch orffwys a mwynhau’r golygfeydd ysblennydd.

Mwy o wybodaeth: cerdyn llwybr

Gwybodaeth hygyrchedd

Mae rhan gyntaf Llwybr Hygyrch Gwarchodlu'r Brenin ar dir gwastad bron i gyd ac mae'n addas i gadeiriau olwyn.

Ymhlith cyfleusterau maes parcio Tŷ'n y Groes mae:

 • parcio anabl
 • toiledau anabl

Oriau agor

Mae'r toiledau ar agor drwy'r amser.

Parc Coed y Brenin

Mae Ty'n y Groes ym Mharc Coed y Brenin.

Mae parc coedwig yn cynnig profiad coetir cyflawn i ymwelwyr ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Mae bryniau a choetiroedd y goedwig yn cwmpasu tua 9000 erw o amgylch dyffrynnoedd afonydd Mawddach, Eden, Gain a Wen.

Ceir amrywiaeth o lwybrau ag arwyddbyst sydd at ddant pawb ac yn addas ar gyfer pob lefel o ffitrwydd ym mharc y goedwig.

Yn eu plith mae llwybrau beicio mynydd, llwybrau i'r teulu, llwybrau rhedeg a llwybrau geogelcio a chyfeiriadu o'r radd flaenaf.

Darganfod Parc Coed y Brenin

Yn ogystal â'r llwybrau sy'n dechrau o Ty'n y Groes, ceir llwybrau cerdded ag arwyddbyst o'r lleoedd hyn ym Mharc Coed y Brenin:

 • Canolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin - porth i barc y goedwig a'r man cychwyn ar gyfer amrywiaeth o lwybrau cerdded, rhedeg a beicio mynydd.  Hefyd ceir caffi, siop redeg a siop feiciau
 • Pont Cae’n y Coed – dechrau'r Llwybr Llosgyfynydd garw
 • Tyddyn Gwladys – safle picnic wrth afon droellog Mawddach a phorth i'r llwybr Rhaeadrau a Gwaith Aur
 • Pandy – dewis o lwybrau drwy goed o bob cwr o'r byd yn ardd y goedwig, y mae un yn addas ar gyfer pob gallu
 • Glasdir – safle picnic â barbiciw wrth ymyl afon hyfryd Las a'r prif faes parcio ar gyfer llwybrau cerdded Glasdir
 • Pont Llam yr Ewig – maes parcio bach iawn i ymwelwyr anabl yn unig er mwyn ymuno â'r llwybr pob gallu i Waith Copr Glasdir

Sut i gyrraedd

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Mae maes parcio Tŷ'n y Groes oddi ar yr A470, ger pentref Ganllwyd.

Cyfeirnod grid yr AO yw SH 730 233.

Mae'r maes parcio am ddim.

Cyfarwyddiadau

O'r de: Cymerwch yr A470 i'r gogledd o Ddolgellau. Tua 200 metr ar ôl mynd heibio i Westy Tŷ'n y Groes, trowch i'r dde gan ddilyn yr arwyddion twristiaeth brown i Dŷ'n y Groes. Mae'r maes parcio 300 metr i fyny'r rhiw wrth ymyl afon Mawddach.

O'r gogledd: Cymerwch yr A470 i'r de tuag at Ddolgellau. Ar ôl mynd drwy bentref Ganllwyd, trowch i'r chwith gan ddilyn yr arwyddion twristiaeth brown i Dŷ'n y Groes. Mae'r maes parcio 300 metr i fyny'r rhiw wrth ymyl afon Mawddach.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae'r gorsafoedd trên agosaf yn y Bermo (llinell Arfordir Cambria) a Blaenau Ffestiniog (llinell Blaenau Ffestiniog-Llandudno).

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

 • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
 • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
 • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Canolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin

Ffôn: 01341 440747

E-bost: coedybrenin@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Coed y Brenin Map lleoliad PDF [977.9 KB]
Llwybr Mynydd Penrhos PDF [457.4 KB]
Llwybrau Tyn y Groes Llwybrau cerdded PDF [1.3 MB]

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.