Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Two people walking the King’s Guards Trail at Ty’n y Groes, Coed y Brenin Forest Park

Croeso i Barc Coed y Brenin

Mae Parc Coed y Brenin yn cynnig profiad coetir cyflawn i ymwelwyr ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Mae bryniau a choetiroedd y goedwig yn cwmpasu tua 9000 erw o amgylch dyffrynnoedd afonydd Mawddach, Eden, Gain a Wen.

Ceir amrywiaeth o lwybrau ag arwyddbyst sydd at ddant pawb ac yn addas ar gyfer pob lefel o ffitrwydd ym mharc y goedwig. Yn eu plith mae llwybrau beicio mynydd, llwybrau i'r teulu, llwybrau rhedeg a llwybrau geogelcio a chyfeiriadu o'r radd flaenaf.

Darganfod Parc Coed y Brenin

Canolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin yw'r porth i barc y goedwig a'r man cychwyn ar gyfer amrywiaeth o lwybrau cerdded, rhedeg a beicio mynydd.  Hefyd ceir caffi, siop redeg a siop feiciau.

Yn ogystal â'r llwybrau sy'n dechrau o'r ganolfan ymwelwyr, ceir llwybrau cerdded ag arwyddbyst o'r meysydd parcio hyn ym Mharc Coed y Brenin:

 • Cae’n y Coed – dechrau'r Llwybr Llosgyfynydd garw
 • Tyddyn Gwladys – safle picnic wrth afon droellog Mawddach a phorth i'r llwybr Rhaeadrau a Gwaith Aur
 • Pandy – dewis o lwybrau drwy goed o bob cwr o'r byd yn ardd y goedwig, y mae un yn addas ar gyfer pob gallu
 • Glasdir – safle picnic â barbiciw wrth ymyl afon hyfryd Las a'r prif faes parcio ar gyfer llwybrau cerdded Glasdir
 • Pont Llam yr Ewig – maes parcio bach iawn i ymwelwyr anabl yn unig er mwyn ymuno â'r llwybr pob gallu i Waith Copr Glasdir
 • Tŷ'n y Groes– ardal bicnic glan-yr-afon a'r porth i lwybr glan-yr-afon pob gallu a llwybr mynydd garw â golygfeydd gwych dros Eryri (gweler isod)

Tŷ'n y Groes

Mae'r maes parcio a'r ardal bicnic hon ar lan yr afon yn fan cychwyn i'r ddau lwybr drwy'r goedwig.

Mae'r llwybr pob gallu yn dilyn yr afon ac yn mynd heibio i'r coed talaf ym Mharc Coed y Brenin.

Mae Llwybr Mynydd Penrhos yn llwybr mynydd garw a'r goron ar y cyfan yw'r golygfeydd gwych dros Eryri.

Ceir ardal laswellt wastad yn y maes parcio lle gall plant chwarae. Hefyd ceir cyfleusterau barbiciw ac mae toiledau ar gael yn y maes parcio.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

 • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
 • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
 • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Llwybrau cerdded

Ceir arwyddbyst ar hyd yr holl lwybrau cerdded ac maent yn dechrau o'r maes parcio.  

Ceir llwybr sain ynglŷn â choed talaf Parc Coed y Brenin ar ap NRW PlaceTales. Dysgwch sut i lawrlwytho'r ap cyn eich ymweliad.

Llwybr Gwarchodwyr y Brenin

Tri chwarter milltir, 1.1 cilomedr

Mae'r llwybr yn dechrau wrth ymyl yr afon ac yn mynd heibio i goed pinwydd Douglas ysblennydd, sef y coed mwyaf ym Mharc Coed y Brenin. Ar ôl cyrraedd y Brenin, sef y goeden dalaf ar hyd y llwybr, mae'r llwybr yn parhau nes cyrraedd coeden anferth arall sef y Pencampwr. Yna mae'n ymuno â ffordd darmac cyn disgyn yn serth i'r maes parcio.

Llwybr Mynydd Penrhos

3 milltir, 4.5 cilomedr

Mae Llwybr Mynydd Penrhos yn rhoi ymdeimlad gwirioneddol o gerdded mynydd. Aiff i fyny'r llechwedd drwy goetir i gopa grug ac eithin mynydd Penrhos lle gellir gweld dros Eryri. Mae'r llwybr yn dilyn nifer o lwybrau troed serth ar dir anwastad di-wyneb.

Lawrlwythwch mwy o wybodaeth am y Llwybrau Ty'n y Groes

Llwybrau cerdded Ty'n y Groes

Gwybodaeth hygyrchedd

Mae rhan gyntaf Llwybr y Brenin ar dir gwastad bron i gyd ac mae'n addas i gadeiriau olwyn.

Ymhlith cyfleusterau maes parcio Tŷ'n y Groes mae:

 • parcio anabl
 • toiledau anabl

Llwybr Hygyrch Gwarchodwyr y Brenin

Hanner milltir, 850 metr

Mae'r llwybr yn dilyn yr afon heibio i goed pinwydd Douglas ysblennydd, sef y coed mwyaf ym Mharc Coed y Brenin.  Ar ôl cyrraedd y Brenin, sef y goeden fwyaf ar y llwybr, ceir llwybr dolen byr gyferbyn â'r afon yn ôl i'r maes parcio.

Lawrlwythwch mwy o wybodaeth am y llwybr hygyrch o Ty'n y Groes

Oriau agor

Mae'r toiledau ar agor drwy'r amser.

Sut i gyrraedd

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Mae maes parcio Tŷ'n y Groes oddi ar yr A470, ger pentref Ganllwyd.

Cyfeirnod grid yr AO yw SH 730 233.

Mae'r maes parcio am ddim.

Cyfarwyddiadau

O'r de: Cymerwch yr A470 i'r gogledd o Ddolgellau. Tua 200 metr ar ôl mynd heibio i Westy Tŷ'n y Groes, trowch i'r dde gan ddilyn yr arwyddion twristiaeth brown i Dŷ'n y Groes. Mae'r maes parcio 300 metr i fyny'r rhiw wrth ymyl afon Mawddach.

O'r gogledd: Cymerwch yr A470 i'r de tuag at Ddolgellau.  Ar ôl mynd drwy bentref Ganllwyd, trowch i'r chwith gan ddilyn yr arwyddion twristiaeth brown i Dŷ'n y Groes. Mae'r maes parcio 300 metr i fyny'r rhiw wrth ymyl afon Mawddach.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae'r gorsafoedd trên agosaf yn y Bermo (llinell Arfordir Cambria) a Blaenau Ffestiniog (llinell Blaenau Ffestiniog-Llandudno).

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Canolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin

Ffôn: 01341 440747

E-bost: coedybrenin@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Coed y Brenin Map lleoliad PDF [1.4 MB]

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.