Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Two women overlooking a stream at Tyddyn Gwladys, Coed y Brenin Forest Park

Croeso i Barc Coed y Brenin

Mae Parc Coed y Brenin yn cynnig profiad coetir cyflawn i ymwelwyr ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Mae bryniau a choetiroedd y goedwig yn cwmpasu tua 9000 erw o amgylch dyffrynnoedd afonydd Mawddach, Eden, Gain a Wen.

Ceir amrywiaeth o lwybrau ag arwyddbyst sydd at ddant pawb ac yn addas ar gyfer pob lefel o ffitrwydd ym mharc y goedwig. Yn eu plith mae llwybrau beicio mynydd, llwybrau i'r teulu, llwybrau rhedeg a llwybrau geogelcio a chyfeiriadu o'r radd flaenaf.

Darganfod Parc Coed y Brenin

Canolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin yw'r porth i barc y goedwig a'r man cychwyn ar gyfer amrywiaeth o lwybrau cerdded, rhedeg a beicio mynydd. Hefyd ceir caffi, siop redeg a siop feiciau.

Yn ogystal â'r llwybrau sy'n dechrau o'r ganolfan ymwelwyr, ceir llwybrau cerdded ag arwyddbyst o'r meysydd parcio hyn ym Mharc Coed y Brenin:

  • Cae’n y Coed – dechrau'r Llwybr Llosgyfynydd garw
  • Tyddyn Gwladys – safle picnic wrth afon droellog Mawddach a phorth i'r llwybr Rhaeadrau a Gwaith Aur (gweler isod)
  • Pandy – dewis o lwybrau drwy goed o bob cwr o'r byd yn ardd y goedwig, y mae un yn addas ar gyfer pob gallu
  • Glasdir – safle picnic â barbiciw wrth ymyl afon hyfryd Las a'r prif faes parcio ar gyfer llwybrau cerdded Glasdir
  • Pont Llam yr Ewig – maes parcio bach iawn i ymwelwyr anabl yn unig er mwyn ymuno â'r llwybr pob gallu i Waith Copr Glasdir
  • Tŷ'n y Groes– ardal bicnic glan-yr-afon a'r porth i lwybr glan-yr-afon pob gallu a llwybr mynydd garw â golygfeydd gwych dros Eryri

Tyddyn Gwladys

Maes parcio Tyddyn Gwladys yw'r porth i safleoedd enwog Rhaeadr Mawddach a Phistyll Cain.

Ceir dewis o ddwy gylchdaith, un yn fyrrach na'r llall, ond mae'r ddwy yn mynd heibio i'r rhaeadrau a gwaith aur Gwynfynydd a gaeodd ym 1999.

Yn y maes parcio, ceir byrddau picnic o dan goed mawr wrth ymyl afon droellog Mawddach.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Llwybr cerdded

Ceir arwyddbyst ar hyd y llwybr cerdded ac mae'n dechrau o'r maes parcio.

Ceir dolen fer a dolen hir ac mae'r llwybr yn addas i gadeiriau gwthio.

Arhoswch ar y llwybr ag arwyddbyst oherwydd gall yr hen waith ac adeiladau mwyngloddio fod yn beryglus a cheir disgyniadau heb eu diogelu i geunentydd afon.

Ceir llwybr sain ynglŷn â gorffennol diwydiannol prysur y dyffryn hwn ar ap NRW PlaceTales. Dysgwch sut i lawrlwytho'r ap cyn eich ymweliad.

Llwybr y Mwyngloddiau Aur

Dolen fer (2 filltir a chwarter, 3.7 cilomedr) neu ddolen hir (3.5 milltir, 5.7 cilomedr)

Llwybr y Mwyngloddiau Aur - dolen fer mapMae'r ddau lwybr yn dilyn llwybr coedwig i'r gogledd ar hyd afon Mawddach mewn dyffryn serth tuag at y rhaeadrau. Mae'r llwybr yn mynd heibio i adfeilion ffatri powdwr gwn, gwaith cloddio aur a phwll Gwynfynydd.

Mae'r ddolen fer yn dychwelyd dros bont erial bren ond mae'r ddolen hir yn parhau i lawr yr afon i Bont Beili cyn croesi'r afon a dychwelyd i'r maes parcio ar hyd y ffordd.

Mae'r ddau lwybr ar lwybrau coedwig yn bennaf gydag un rhan o lwybr garw iawn cyn y rhaeadrau ac un ddringfa fer ond serth ar ôl eu gadael. Nid oes unrhyw risiau na chamfeydd.

Lawrlwythwch mwy o wybodaeth am y Llwybr y Mwyngloddiau Aur

Sut i gyrraedd

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Mae maes parcio Tyddyn Gwladys oddi ar yr A470, ger pentref Ganllwyd.

Cyfeirnod grid yr AO yw SH 734 262.

Mae'r maes parcio am ddim.

Cyfarwyddiadau

O'r de: Cymerwch yr A470 i'r gogledd o Ddolgellau. Ar ôl mynd drwy bentref Ganllwyd, trowch i'r dde ar ôl yr ysgol. Dilynwch y ffordd fach hon dros bont garreg a pharhewch ar hyd y ffordd ar y dde gydag afon Mawddach islaw. Mae maes parcio Tyddyn Gwladys ar y dde ar ddiwedd y ffordd darmac ar ôl tua 1.5 cilomedr (byddwch yn gweld maes parcio Cae'n y Coed ar y ffordd).

O'r gogledd: Cymerwch yr A470 i'r de o Ganolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin.  Ar ôl cyrraedd pentref Ganllwyd trowch i'r chwith yn syth ar ôl yr arwydd terfyn cyflymder 40mya. Dilynwch y ffordd fach hon dros bont garreg a pharhewch ar hyd y ffordd i'r dde gydag afon Mawddach islaw. Mae maes parcio Tyddyn Gwladys ar y dde ar ddiwedd y ffordd darmac ar ôl tua 1.5 cilomedr (byddwch yn gweld maes parcio Cae'n y Coed ar y ffordd).

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae'r gorsafoedd trên agosaf yn y Bermo (llinell Arfordir Cambria) a Blaenau Ffestiniog (llinell Blaenau Ffestiniog-Llandudno).

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Canolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin

Ffôn: 01341 440747

E-bost: coedybrenin@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Coed y Brenin Map lleoliad PDF [1.4 MB]

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.