Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Two women walking along a trail at Pont Llam yr Ewig, Coed y Brenin Forest Park

Croeso i Barc Coed y Brenin

Mae Parc Coed y Brenin yn cynnig profiad coetir cyflawn i ymwelwyr ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Mae bryniau a choetiroedd y goedwig yn cwmpasu tua 9000 erw o amgylch dyffrynnoedd afonydd Mawddach, Eden, Gain a Wen.

Ceir amrywiaeth o lwybrau ag arwyddbyst sydd at ddant pawb ac yn addas ar gyfer pob lefel o ffitrwydd ym mharc y goedwig.  Yn eu plith mae llwybrau beicio mynydd, llwybrau i'r teulu, llwybrau rhedeg a llwybrau geogelcio a chyfeiriadu o'r radd flaenaf.

Darganfod Parc Coed y Brenin

Canolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin yw'r porth i barc y goedwig a'r man cychwyn ar gyfer amrywiaeth o lwybrau cerdded, rhedeg a beicio mynydd.  Hefyd ceir caffi, siop redeg a siop feiciau.

Yn ogystal â'r llwybrau sy'n dechrau o'r ganolfan ymwelwyr, ceir llwybrau cerdded ag arwyddbyst o'r meysydd parcio hyn ym Mharc Coed y Brenin:

  • Cae’n y Coed – dechrau'r Llwybr Llosgyfynydd garw
  • Tyddyn Gwladys – safle picnic wrth afon droellog Mawddach a phorth i'r llwybr Rhaeadrau a Gwaith Aur
  • Pandy – dewis o lwybrau drwy goed o bob cwr o'r byd yn ardd y goedwig, y mae un yn addas ar gyfer pob gallu
  • Glasdir  - safle picnic â barbiciw wrth ymyl afon hyfryd Las a'r prif faes parcio ar gyfer llwybr cerdded Glasdir i hen waith copr
  • Pont Llam yr Ewig – maes parcio bach iawn i ymwelwyr anabl yn unig er mwyn ymuno â'r llwybr pob gallu i Waith Copr Glasdir (gweler isod)
  • Tŷ'n y Groes– ardal bicnic glan-yr-afon a'r porth i lwybr glan-yr-afon pob gallu a llwybr mynydd garw â golygfeydd gwych dros Eryri

Pont Llam yr Ewig

Mae'r maes parcio hwn at ddefnydd ymwelwyr anabl yn unig.

Dyma'r man cychwyn i'r llwybr pob gallu ar frig hen waith copr Glasdir lle cafodd copr ei gloddio rhwng 1852 a 1914.

Ceir bwrdd picnic hygyrch yn y maes parcio.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Llwybr hygyrch

Ceir arwyddbyst ar hyd y llwybr sy'n dechrau o'r maes parcio.

Arhoswch ar y llwybr ag arwyddbyst oherwydd gall yr hen waith ac adeiladau mwyngloddio fod yn beryglus a cheir disgyniadau heb eu diogelu i geunentydd afon.

Ceir llwybr sain ynglŷn ag arwyddocâd rhyngwladol y gwaith copr bach hwn ar ap NRW PlaceTales. Dysgwch sut i lawrlwytho'r ap cyn eich ymweliad.

Llwybr pob gallu i olygfan y gwaith copr

Hanner milltir, 850 metr

Mae'r llwybr hwn yn mynd i olygfan y gwaith copr. Mae wedi'i adeiladu i safonau pob gallu gyda graddiant hawdd ac mae'n addas i ddefnyddwyr cadair olwyn.

Sut i gyrraedd

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Mae maes parcio Pont Llam yr Ewig oddi ar yr A470, ger pentref Ganllwyd.

Cyfeirnod grid yr AO yw SH 743 226.

Mae'r maes parcio am ddim.

Cyfarwyddiadau

O'r de: Cymerwch yr A470 i'r gogledd o Ddolgellau. Tua 200 metr ar ôl mynd heibio i Westy Tŷ'n y Groes, trowch i'r dde gan ddilyn yr arwyddion twristiaeth brown i Dŷ'n y Groes. Dilynwch y ffordd darmac heibio i safle picnic Tŷ'n y Groes a maes parcio Glasdir.  Parhewch ar hyd y ffordd darmac, trowch yn sydyn i'r chwith i fyny'r rhiw serth, trowch i'r dde wrth y groesffordd ar gopa'r bryn a bydd maes parcio Pont Llam yr Ewig i bobl anabl yn unig ar y dde dros y bont garreg.

O'r gogledd: Cymerwch yr A470 i'r de tuag at Ddolgellau.  Ar ôl mynd drwy bentref Ganllwyd, trowch i'r chwith gan ddilyn yr arwyddion twristiaeth brown i Dŷ'n y Groes. Dilynwch y ffordd darmac heibio i safle picnic Tŷ'n y Groes a maes parcio Glasdir.  Parhewch ar hyd y ffordd darmac, trowch yn sydyn i'r chwith i fyny'r rhiw serth, trowch i'r dde wrth y groesffordd ar gopa'r bryn a bydd maes parcio Pont Llam yr Ewig i bobl anabl yn unig ar y dde dros y bont garreg.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae'r gorsafoedd trên agosaf yn y Bermo (llinell Arfordir Cambria) a Blaenau Ffestiniog (llinell Blaenau Ffestiniog-Llandudno).

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Canolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin

Ffôn: 01341 440747

E-bost: coedybrenin@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Coed y Brenin Map lleoliad PDF [1.4 MB]

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.