Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Pandy, Parc Coed y Brenin

Dewis o lwybrau drwy goed o bob cwr o'r byd yn ardd y goedwig, y mae un yn addas ar gyfer pob gallu

Two women walking along a trail in Pandy at Coed y Brenin Forest Park

Beth sydd yma

Cŵn
Parcio
Picnic
Llwybr cerdded

Croeso i Barc Coed y Brenin

Mae Parc Coed y Brenin yn cynnig profiad coetir cyflawn i ymwelwyr ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Mae bryniau a choetiroedd y goedwig yn cwmpasu tua 9000 erw o amgylch dyffrynnoedd afonydd Mawddach, Eden, Gain a Wen.

Ceir amrywiaeth o lwybrau ag arwyddbyst sydd at ddant pawb ac yn addas ar gyfer pob lefel o ffitrwydd ym mharc y goedwig. Yn eu plith mae llwybrau beicio mynydd, llwybrau i'r teulu, llwybrau rhedeg a llwybrau geogelcio a chyfeiriadu o'r radd flaenaf.

Darganfod Parc Coed y Brenin

Canolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin yw'r porth i barc y goedwig a'r man cychwyn ar gyfer amrywiaeth o lwybrau cerdded, rhedeg a beicio mynydd. Hefyd ceir caffi, siop redeg a siop feiciau.

Yn ogystal â'r llwybrau sy'n dechrau o'r ganolfan ymwelwyr, ceir llwybrau cerdded ag arwyddbyst o'r meysydd parcio hyn ym Mharc Coed y Brenin:

  • Cae’n y Coed – dechrau'r Llwybr Llosfygynydd garw
  • Tyddyn Gwladys – safle picnic wrth afon droellog Mawddach a phorth i'r llwybr Rhaeadrau a Gwaith Aur
  • Pandy – dewis o lwybrau drwy goed o bob cwr o'r byd yn ardd y goedwig, y mae un yn addas ar gyfer pob gallu (gweler isod)
  • Glasdir  - safle picnic â barbiciw wrth ymyl afon hyfryd Las a'r prif faes parcio ar gyfer llwybr cerdded Glasdir i hen waith copr
  • Pont Llam yr Ewig – maes parcio bach iawn i ymwelwyr anabl yn unig er mwyn ymuno â'r llwybr pob gallu i Waith Copr Glasdir
  • Tŷ'n y Groes– ardal bicnic glan-yr-afon a'r porth i lwybr glan-yr-afon pob gallu a llwybr mynydd garw â golygfeydd gwych dros Eryri

Pandy

Maes parcio Pandy yw'r porth i Lwybr Darganfod.

Mae gardd y goedwig yn gartref i goed o bob cwr o'r byd a cheir rhai ffeithiau diddorol iawn am rai o'r coed hyn ar arwyddion arbennig yn yr ardd.

Ceir maes parcio ar wahân i ymwelwyr anabl â mynediad uniongyrchol i'r llwybr pob gallu (gweler Gwybodaeth Hygyrchedd).

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Llwybr cerdded

Mae'r llwybr cerdded yn dechrau o'r maes parcio. Gallwch archwilio gardd y goedwig ar hyd unrhyw un o'r llwybrau neu dilynwch ein pyst ffeithiau coed am lwybr awgrymedig.

Llwybr Darganfod 

Tri chwarter milltir, 1.2 cilomedr

Llwybr DarganfodMae Llwybr Darganfod  yn dechrau wrth y bwrdd croeso ger y bont dros afon Babi. Yna mae'n croesi'r bont i'r ardd lle gallwch ddarganfod ein casgliad o goed o bob cwr o'r byd.
Mae cyfres o lwybrau ffurfiol ac anffurfiol yn criscroesi'r ardd, rhai ohonynt yn serth ac yn anwastad, ond nid oes unrhyw risiau na chamfeydd.

Lawrlwythwch mwy o wybodaeth am y Llwybr darganfod

 

Gwybodaeth hygyrchedd

Ceir maes parcio i ymwelwyr anabl yn unig.

Mae'r llwybr pob gallu yn dechrau o'r maes parcio hwn.

Mae'r llwybr wedi'i adeiladu i safonau pob gallu gyda graddiant hawdd ac mae'n addas i ddefnyddwyr cadair olwyn.

Llwybr pob gallu

Chwarter milltir, 350 metr

Mae'r llwybr yn croesi'r bont ac yn dilyn yr afon drwy ran isaf gardd y goedwig i olygfan sy'n edrych dros y rhaeadr. Yma cewch glywed stori Pont-Llam-yr-Ewig, gan ddefnyddio ein bocs weindio arbennig.

Sut i gyrraedd

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Mae maes parcio Pandy oddi ar yr A470, ger pentref Ganllwyd.

Cyfeirnod grid yr AO yw SH 744 225.

Mae'r maes parcio am ddim.

Cyfarwyddiadau

O'r de: Cymerwch yr A470 i'r gogledd o Ddolgellau. Tua 200 metr ar ôl mynd heibio i Westy Tŷ'n y Groes, trowch i'r dde gan ddilyn yr arwyddion twristiaeth brown i Dŷ'n y Groes. Dilynwch y ffordd darmac heibio i safle picnic Tŷ'n y Groes am ychydig dros gilomedr. Wrth groesffordd ychydig ar ôl maes parcio Glasdir trowch i'r chwith i fyny'r rhiw. Trowch i'r dde wrth y groesffordd nesaf a chroeswch bont fechan (Pont Llam yr Ewig). Ewch heibio i'r maes parcio anabl ar y chwith i brif faes parcio Pandy 150 metr arall i fyny'r rhiw ar y chwith.

O'r gogledd: Cymerwch yr A470 i'r de tuag at Ddolgellau.  Ar ôl mynd drwy bentref Ganllwyd, trowch i'r chwith gan ddilyn yr arwyddion twristiaeth brown i Dŷ'n y Groes. Dilynwch y ffordd darmac heibio i safle picnic Tŷ'n y Groes am ychydig dros gilomedr. Wrth groesffordd ychydig ar ôl maes parcio Glasdir trowch i'r chwith i fyny'r rhiw. Trowch i'r dde wrth y groesffordd nesaf a chroeswch bont fechan (Pont Llam yr Ewig).  Ewch heibio i'r maes parcio anabl ar y chwith i brif faes parcio Pandy 150 metr arall i fyny'r rhiw ar y chwith.

Maes parcio anabl: Dilynwch y cyfarwyddiadau uchod.  Mae maes parcio Pont Llam yr Ewig sydd ar gyfer ymwelwyr anabl yn unig ar y chwith dros y bont garreg cyn cyrraedd prif faes parcio Pandy.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae'r gorsafoedd trên agosaf yn y Bermo (llinell Arfordir Cambria) a Blaenau Ffestiniog (llinell Blaenau Ffestiniog-Llandudno).

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Canolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin

Ffôn: 01341 440747

E-bost: coedybrenin@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

 

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Coed y Brenin Map lleoliad PDF [977.9 KB]

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.