Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Two women on the Glasdir Copper Trail

Beth sydd yma

Cyfleusterau hygyrch
Cŵn
Llwybr cerdded

Croeso i Barc Coed y Brenin

Mae Parc Coed y Brenin yn cynnig profiad coetir cyflawn i ymwelwyr ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Mae bryniau a choetiroedd y goedwig yn cwmpasu tua 9000 erw o amgylch dyffrynnoedd afonydd Mawddach, Eden, Gain a Wen.

Ceir amrywiaeth o lwybrau ag arwyddbyst sydd at ddant pawb ac yn addas ar gyfer pob lefel o ffitrwydd ym mharc y goedwig.  Yn eu plith mae llwybrau beicio mynydd, llwybrau i'r teulu, llwybrau rhedeg a llwybrau geogelcio a chyfeiriadu o'r radd flaenaf.

Darganfod Parc Coed y Brenin

Canolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin yw'r porth i barc y goedwig a'r man cychwyn ar gyfer amrywiaeth o lwybrau cerdded, rhedeg a beicio mynydd.  Hefyd ceir caffi, siop redeg a siop feiciau.

Yn ogystal â'r llwybrau sy'n dechrau o'r ganolfan ymwelwyr, ceir llwybrau cerdded ag arwyddbyst o'r meysydd parcio hyn ym Mharc Coed y Brenin:

  • Cae’n y Coed – dechrau'r Llwybr Llosfygynydd garw
  • Tyddyn Gwladys – safle picnic wrth afon droellog Mawddach a phorth i'r llwybr Rhaeadrau a Gwaith Aur
  • Pandy – dewis o lwybrau drwy goed o bob cwr o'r byd yn ardd y goedwig, y mae un yn addas ar gyfer pob gallu
  • Glasdir - safle picnic â barbiciw wrth ymyl afon hyfryd Las a'r prif faes parcio ar gyfer llwybr cerdded Glasdir i hen waith copr (gweler isod)
  • Pont Llam yr Ewig – maes parcio bach iawn i ymwelwyr anabl yn unig er mwyn ymuno â'r llwybr pob gallu i Waith Copr Glasdir
  • Tŷ'n y Groes– ardal bicnic glan-yr-afon a'r porth i lwybr glan-yr-afon pob gallu a llwybr mynydd garw â golygfeydd gwych dros Eryri

Glasdir

Maes parcio Glasdir yw man cychwyn llwybr cerdded drwy hen waith copr Glasdir lle cafodd copr ei gloddio rhwng 1852 a 1914.

Mae'r prif faes parcio gyferbyn â safle picnic â barbiciw wrth ymyl afon hyfryd Las.

Ceir maes parcio anabl ychwanegol (Pont Llam yr Ewig) â bwrdd picnic hygyrch a mynediad i'r llwybr pob gallu ar gopa'r Gwaith Copr.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Llwybr cerdded

Ceir arwyddbyst ar hyd y llwybr cerdded ac mae'n dechrau o'r maes parcio.

Arhoswch ar y llwybr ag arwyddbyst oherwydd gall yr hen waith ac adeiladau mwyngloddio fod yn beryglus a cheir disgyniadau heb eu diogelu i geunentydd afon.

Ceir llwybr sain ynglŷn ag arwyddocâd rhyngwladol y gwaith copr bach hwn ar ap NRW PlaceTales. Dysgwch sut i lawrlwytho'r ap cyn eich ymweliad.

Llwybr Copr Glasdir

Tri chwarter milltir, 1.2 cilomedr

Llwybr Copr Glasdir mapDarganfyddwch hen waith copr mewn lleoliad gwledig heddychlon. Mae'r llwybr cerdded byr hwn yn mynd i olygfan sy'n edrych dros y safle cyfan a dyffryn yr afon islaw. Ceir nifer o risiau i fyny ac i lawr y llwybr serth drwy'r hen waith.

Lawrlwythwch mwy o wybodaeth am y Llwybr Copr Glasdir

Gwybodaeth hygyrchedd

Llwybr Hygyrch Glasdir mapCeir mynediad pob gallu i'r olygfan o'r Gwaith Copr o'r maes parcio anabl yn unig ym Mhont Llam yr Ewig. Mae'r llwybr wedi'i adeiladu i safonau pob gallu gyda graddiant hawdd ac mae'n addas i ddefnyddwyr cadair olwyn.

Lawrlwythwch mwy o wybodaeth am y Llwybr Hygyrch Glasdir

Sut i gyrraedd

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Mae maes parcio Glasdir oddi ar yr A470, ger pentref Ganllwyd.

Cyfeirnod grid yr AO yw SH 737 225.

Mae'r maes parcio am ddim.

Cyfarwyddiadau

O'r de: Cymerwch yr A470 i'r gogledd o Ddolgellau. Tua 200 metr ar ôl mynd heibio i Westy Tŷ'n y Groes, trowch i'r dde gan ddilyn yr arwyddion twristiaeth brown i Dŷ'n y Groes. Dilynwch y ffordd darmac heibio i safle picnic Tŷ'n y Groes am ychydig dros gilomedr. Mae maes parcio Glasdir ar y dde ac ar draws y ffordd mae safle picnic.

O'r gogledd: Cymerwch yr A470 i'r de tuag at Ddolgellau. Ar ôl mynd drwy bentref Ganllwyd, trowch i'r chwith gan ddilyn yr arwyddion twristiaeth brown i Dŷ'n y Groes. Dilynwch y ffordd darmac heibio i safle picnic Tŷ'n y Groes am ychydig dros gilomedr. Mae maes parcio Glasdir ar y dde ac ar draws y ffordd mae safle picnic.

Maes parcio anabl: Pan gyrhaeddwch faes parcio Glasdir, parhewch ar hyd y ffordd darmac, trowch yn sydyn i'r chwith i fyny'r rhiw serth, trowch i'r dde wrth y groesffordd ar gopa'r bryn a bydd maes parcio Pont Llam yr Ewig i bobl anabl yn unig ar y dde dros y bont garreg.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae'r gorsafoedd trên agosaf yn y Bermo (llinell Arfordir Cambria) a Blaenau Ffestiniog (llinell Blaenau Ffestiniog-Llandudno).

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Canolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin

Ffôn: 01341 440747

E-bost: coedybrenin@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Coed y Brenin Map lleoliad PDF [1.4 MB]

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.