Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ganolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin

Llwybrau beicio mynydd o'r radd flaenaf, llwybrau cerdded i'r teulu, a llwybrau rhedeg at ddant pawb ac ar gyfer pob lefel o ffitrwydd

Family walking at Coed Brenin

Beth sydd yma

Cyfleusterau hygyrch
Newid babanod
Barbeciw
Llogi beiciau
Lle golchi beiciau
Caffi
Cŵn
Ystyriol o deuluoedd
Beicio mynydd
Cyfeiriannu
Parcio (hygyrch)
Parcio (codir tâl)
Picnic
Ardal Chwarae
Rhedeg
Siop
Cawod
Toiledau
Canolfan ymwelwyr
Llwybr cerdded

Trosolwg

 

Gold Award 2018Daeth Coed y Brenin yn enwog yn y 1990au fel canolfan beicio mynydd bwrpasol gyntaf Prydain. 

Heddiw, mae beicwyr mynydd yn dal i gyfrif am tua hanner yr ymwelwyr yma. Cânt eu denu gan yr wyth llwybr beicio mynydd pwrpasol, ardal sgiliau a siop feiciau. 

Mae'r ganolfan ymwelwyr hefyd yn croesawu llawer o ymwelwyr eraill sy'n dod i fwynhau gweithgareddau fel cerdded, llwybr-redeg, cyfeiriadu a geogelcio. 

Mae digon i blant hefyd, gyda thair ardal chwarae yn cynnwys ardal "chwarae rhydd" lle gallant wneud cuddfannau a nentydd argae. 

Mae Canolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin wedi ennill gwobr aur. Dyfarnwyd y wobr gan Croeso Cymru am atyniadau sy’n gwneud ymdrech fawr i roi profiad pleserus a chofiadwy i’w hymwelwyr. 

Caffi 

undefined / undefined 

Mae gan y caffi yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin olygfeydd ysblennydd dros y dyffryn a'r coetir, p'un a ydych yn dewis eistedd y tu mewn neu'r tu allan ar y balconi mawr. 

Mae'n gweini bwyd poeth ac oer - gan gynnwys byrgyr cig carw enwog Coed y Brenin - dewis o goffi a diodydd eraill, cacennau a phrydau arbennig sy'n newid bob dydd. 

Mae dewisiadau llysieuol a fegan ar gael ond, os oes gennych unrhyw anghenion deietegol, trafodwch hwy gyda staff y caffi. 

Er mwyn annog ymweliadau "mwy gwyrdd" rydym yn cynnig gostyngiad o 10% i unrhyw un sy'n teithio i Ganolfan Ymwelwyr Coed y Brenin ar drafnidiaeth gyhoeddus. Dangoswch eich tocyn dilys i staff y caffi. 

Mae llawer o’n cacennau yn cael eu gwneud yn ein cegin ni'n hunain, ac mae ein byrgyrs cig carw yn dod o Goedwig Coed y Brenin ei hun. 

Lle bynnag bo modd, rydym yn ceisio prynu cynnyrch Masnach Deg fel ein coffi, a gaiff ei wneud gan staff sydd wedi'u hyfforddi'n faristas. 

Mae ein Ceidwad Bywyd Gwyllt a Chadwraeth yn rheoli'r boblogaeth ddanas er mwyn sicrhau bod y coed yn y goedwig yn gallu tyfu'n naturiol heb i geirw eu cnoi'n ormodol. 

Mae hyn yn cynhyrchu digon o gig carw a baratoir gan gigydd yn y Bala ac a gaiff ei werthu yma yn ein caffi. 

Mae hyn yn golygu bod ein byrgyrs yn isel iawn mewn "milltiroedd bwyd" a, chan fod cig carw yn isel mewn colesterol o gymharu â mathau eraill o gig coch, mae'n ddewis iachach. 

Safleoedd picnic a barbiciws 

Ceir nifer o fyrddau picnic o amgylch y prif feysydd parcio ym Mharc Coed y Brenin yn ogystal â llawer mwy ar y llwybrau cerdded ag arwyddbyst. 

Mae gan rai o'r byrddau picnic fframiau metel i ddal barbiciws a waredir wedyn.

Hefyd ceir plinthau barbiciw carreg ar safleoedd picnic Glasdir a Thŷ'n y Groes. 

Gwnewch yn siŵr fod pob tân yn cael ei ddiffodd a'i dacluso ar ôl gorffen. 

Darganfod gweddill Parc Coed y Brenin 

undefined / undefinedYn ogystal â'r nifer enfawr o lwybrau sy'n dechrau o'r ganolfan ymwelwyr, ceir llwybrau cerdded ag arwyddbyst o'r meysydd parcio hyn ym Mharc Coed y Brenin: 

 • Cae’n y Coed – dechrau'r Llwybr Folcanig garw 
 • Tyddyn Gwladys – safle picnic wrth afon droellog Mawddach a phorth i'r llwybr Rhaeadrau a Gwaith Aur 
 • Pandy – dewis o lwybrau drwy goed o bob cwr o'r byd yn ardd y goedwig, y mae un yn addas ar gyfer pob gallu
 • Glasdir – safle picnic â barbiciw wrth ymyl afon hyfryd Las a'r prif faes parcio ar gyfer llwybrau cerdded Glasdir 
 • Pont Llam yr Ewig – maes parcio bach iawn i ymwelwyr anabl yn unig er mwyn ymuno â'r llwybr pob gallu i Waith Copr Glasdir
 • Tŷ'n y Groes– ardal bicnic glan-yr-afon (â thoiledau) a'r porth i lwybr glan-yr-afon pob gallu a llwybr mynydd garw â golygfeydd gwych dros Eryri  

Gwybodaeth i ymwelwyr anabl

Mae'r cyfleusterau i ymwelwyr anabl yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin yn cynnwys: 

 • Mannau parcio anabl o flaen prif fynedfa'r ganolfan ymwelwyr a drws nesaf i'r byrddau picnic yn y prif faes parcio
 • Lifft rhwng tri llawr y ganolfan ymwelwyr
 • Dolenni sain yn y caffi, ystafelloedd cynadledda a'r ddesg wybodaeth
 • Toiledau hygyrch
 • Llwybr cerdded pob gallu o'r ganolfan ymwelwyr
 • Llwybr beicio mynydd sy'n addas i feicwyr sy'n defnyddio beiciau y gellir eu haddasu i bob gallu 

Cyfleusterau i ymwelwyr anabl ar safleoedd eraill ym Mharc Coed y Brenin 

Yn ogystal â'r cyfleusterau yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin, ceir Llwybrau pob gallu a mannau parcio anabl penodol yn y rhannau eraill hyn o barc y goedwig hefyd: 

 • Maes parcio Ty'n y Groes
 • Maes parcio Pandy
 • Maes parcio Pont Llam yr Ewig
 • Ceir toiledau hygyrch ym maes parcio Tŷ'n y Groes 

Beth sy'n digwydd? 

Gweler yr adran ddigwyddiadau

Cyfleusterau cynadledda 

Mae gan Ganolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin gyfleusterau cynadledda ar gyfer hyd at 80 o gynadleddwyr. 

Mae'r rhain yn addas i amrywiaeth o gyfarfodydd busnes a digwyddiadau corfforaethol. 

Hefyd gellir eu llogi ar gyfer digwyddiadau cymdeithasol neu gan glybiau a chymdeithasau. 

Dysgwch fwy am nghyfleusterau cynadledda yng Ganolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin

Mwynhau Coed y Brenin yn ddiogel 

Y Cod Cefn Gwlad 

Dysgwch am y Cod Cefn Gwlad a chodau eraill a wnaiff helpu ymwelwyr i barchu, gwarchod a mwynhau cefn gwlad. 

Gwybodaeth am dywydd garw 

Mae Parc Coed y Brenin yn lle hudolus pan fo'n aeaf a phan fo'n bwrw eira. 

Cymerwch y camau rhagofalus hyn er mwyn gwneud eich ymweliad yn fwy diogel ac yn fwy pleserus: 

 • Edrychwch ar y rhagolygon tywydd lleol a dilynwch unrhyw ganllawiau am deithio
 • Dilynwch y cyfarwyddiadau ar arwyddion ym mharc y goedwig neu'r rhai a roddir gan staff Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Byddwch yn ofalus yn y maes parcio - adnoddau cyfyngedig sydd gennym i ddelio ag eira ac ia a dylech ddisgwyl fod yn gyrru ar arwynebau llithrig cyn gynted ag y byddwch yn gadael prif ffordd yr A470
 • Cofiwch wisgo dillad ac esgidiau addas
 • Dylech ddisgwyl i bob llwybr fod yn llithrig - nid ydym yn trin unrhyw lwybr o amgylch y ganolfan nac ym mharc y goedwig
 • Ewch ar lwybrau beicio mynydd yn ôl eich lefel o sgiliau, yr amodau a pha mor addas yw eich cyfarpar - mae'n debygol o fod yn llithrig, yn enwedig lle ceir ia o dan eira sydd ar lawr
 • Byddwch yn amyneddgar os oes rhaid i ni gynnig llai o wasanaeth yn y caffi neu'r ganolfan wybodaeth am na all staff ein cyrraedd
 • Cysylltwch â ni ymlaen llaw neu ewch i'n tudalen Facebook am y wybodaeth ddiweddaraf 

Noder, mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu ia ac eira, efallai y bydd angen i ni gau'r ganolfan ymwelwyr a'r maes parcio oherwydd y risg o anaf i ymwelwyr neu staff. 

Helpu i atal heintiau coed rhag lledu 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gofyn i ymwelwyr coetiroedd gymryd rhai camau syml er mwyn helpu i atal heintiau coed rhag lledu. 

Cau'r safle neu wyriadau 

Weithiau bydd angen i ni gau neu wyro llwybrau er eich diogelwch wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw neu weithio yn y goedwig. 

O bryd i'w gilydd, efallai y bydd angen i ni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu ia ac eira, oherwydd y risg o anaf i ymwelwyr neu staff. 

Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau sydd ar y safle bob amser a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion gwyro dros dro. 

Rhoddir gwybodaeth am gau llwybrau ar y tudalennau cerdded, beicio mynydd, rhedeg a gweithgareddau eraill. 

Oriau agor 

Canolfan Ymwelwyr a Chaffi Parc Coed y Brenin 

Mae Canolfan Ymwelwyr a Chaffi Parc Coed y Brenin ar agor saith diwrnod yr wythnos, drwy gydol y flwyddyn (heblaw am Ddydd Nadolig, Dydd Gŵyl San Steffan a Dydd Blwyddwyn Newydd). 

Oriau agor dros yr haf (1 Ebrill - 30 Medi) 

Dydd Llun i ddydd Sul 9.00yb - 5.00yp 

Oriau agor dros yr hydref (1 Hydref - 4 Tachwedd)) 

Dydd Llun i ddydd Gwener 9.00yb - 4.30yp 

Dydd Sadwrn a Dydd Sul 9.00yb - 5.00yp 

Oriau agor dros y gaeaf (5 Tachwedd - 31 Mawrth) 

Dydd Llun i ddydd Sul 9.30yb - 4.30yp 

Gwasanaeth gwybodaeth a'r siop 

Mae'r gwasanaeth gwybodaeth i ymwelwyr a'r siop anrhegion ar gael saith diwrnod yr wythnos, drwy gydol y flwyddyn (heblaw am Ddydd Nadolig, Dydd Gŵyl San Steffan a Ddydd Blwyddyn Newydd) rhwng 10yb - 4yp. 

Beics Brenin - siop feiciau 

Ffôn: 01341 440728 

E-bost: mail@beicsbrenin.co.uk  

Ewch i wefan y siop feiciau am fanylion eu horiau agor. 

Run Coed y Brenin - siop redeg 

Ffôn: 01341 440798 

E-bost: shop@runcoedybrenin.com 

Ewch i wefan y siop redeg am fanylion eu horiau agor. 

Dod o hyd i ni 

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad. 

Lleolir Canolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin ar ochr ddwyreiniol yr A470, wyth milltir i'r gogledd o Ddolgellau. Mae ychydig i'r gogledd o Ganllwyd ac i'r de o Drawsfynydd, sef y pentrefi agosaf. 

Cyfarwyddiadau

Dilynwch yr arwyddion ar yr A470.

Ar gyfer dyfeisiau llywio lloeren, cod post Canolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin yw LL40 2HZ (wrth agosáu at y ganolfan ymwelwyr, dilynwch yr arwyddion brown a pheidiwch â mynd ar hyd y ffordd lle nad oes ffordd drwodd).

Cyfeirnod grid yr AO yw SH 725 272.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae'r gorsafoedd trên agosaf yn y Bermo (llinell Arfordir Cambria) a Blaenau Ffestiniog (llinell Blaenau Ffestiniog-Llandudno).

Mae bysiau rhif T2 (Dolgellau - Aberystwyth) a 35 (Blaenau Ffestiniog - Dolgellau) yn mynd heibio i'r fynedfa i'r maes parcio.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru  

Parcio

Codir tâl am barcio yng nghanolfan ymwelwyr Coed y Brenin.

Rydym yn defnyddio’r incwm o daliadau parcio i helpu i ofalu am y ganolfan ymwelwyr a’r llwybrau cerdded, beicio mynydd a rhedeg ym mharc coedwig Coed y Brenin.

Beth yw’r prisiau am barcio?

Codir tâl arnoch am hyd yr amser yr ydych chi’n parcio.

Byddwch yn talu’r ffi parcio pan fyddwch yn barod i adael.

Dyma’r ffioedd:

 • £2 am y 2 awr gyntaf
 • 40c am bob 20 munud ychwanegol
 • Y ffi uchaf yw £7 y dydd

Ni chaniateir parcio dro nos

Sut i dalu’r ffi am barcio

 • Mae’r camera ger mynedfa’r maes parcio yn darllen rhif cofrestru eich cerbyd pan fyddwch chi’n cyrraedd.
 • Nid oes angen i chi brynu tocyn ar ôl i chi barcio eich cerbyd.
 • Pan fyddwch chi’n barod i adael, ewch i un o’r gorsafoedd talu yn y maes parcio neu ger mynedfa’r ganolfan ymwelwyr.
 • Nodwch rif cofrestru eich cerbyd yn yr orsaf dalu.
 • Talwch y ffi a ddangosir gyda cherdyn neu ag arian parod.

Parcio am ddim i drigolion lleol a deiliaid Bathodynnau Glas

Os ydych chi’n byw o fewn cod post LL40 neu LL41, neu os ydych yn ddeilydd Bathodyn Glas, nid oes rhaid i chi dalu am barcio eich car yng nghanolfan ymwelwyr Coed y Brenin.

Nodwch: mae angen i chi gofrestru i barcio am ddim drwy gyflwyno eich bathodyn glas neu lyfr log eich cerbyd (dogfen V5).

Tocyn tymor

Gallwch brynu tocyn tymor am £40 i dalu am barcio’ch car am 12 mis o dderbynfa’r ganolfan ymwelwyr.

Lawrlwytho ein hapiau 

Rydym wedi creu dau ap i'ch helpu i gynllunio a mwynhau eich ymweliad: 

 • Mae Wales NRW PlacesToGo Cymru yn dangos ble y gallwch fynd a beth y gallwch ei wneud yng nghoedwigoedd cyhoeddus Cymru ac yn y Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Mae Wales NRW PlaceTales Cymru yn cynnwys chwedlau a llwybrau sain ar gyfer llawer o'r coetiroedd a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru.  Mae'r rhain yn cynnwys sawl chwedl wahanol ym Mharc Coed y Brenin:

Sut y gallwch lawrlwytho’r apiau.

Gan fod signal ffonau symudol yn gallu bod yn brin mewn ardaloedd gwledig, argymhellwn eich bod yn lawrlwytho'r apiau hyn cyn eich ymweliad.  

Cysylltu â ni 

Canolfan Ymwelwyr Coed y Brenin
Dolgefeiliau
Dolgellau
Gwynedd
LL40 2HZ 

Ffôn: 01341 440747 

E-bost: coedybrenin@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 

 Cronfa Datablygu Rhanbarthol Ewrop - Ewrop & Chymru: Buddsoddi un eich dyfodol

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.