Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

View of Coed y Brenin Forest Park

Beth sydd yma

Parcio
Llwybr cerdded

Croeso i Barc Coed y Brenin

Mae Parc Coed y Brenin yn cynnig profiad coetir cyflawn i ymwelwyr ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Mae bryniau a choetiroedd y goedwig yn cwmpasu tua 9000 erw o amgylch dyffrynnoedd afonydd Mawddach, Eden, Gain a Wen.

Ceir amrywiaeth o lwybrau ag arwyddbyst sydd at ddant pawb ac yn addas ar gyfer pob lefel o ffitrwydd ym mharc y goedwig. Yn eu plith mae llwybrau beicio mynydd, llwybrau i'r teulu, llwybrau rhedeg a llwybrau geogelcio a chyfeiriadu o'r radd flaenaf.

Darganfod Parc Coed y Brenin

Canolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin yw'r porth i barc y goedwig a'r man cychwyn ar gyfer amrywiaeth o lwybrau cerdded, rhedeg a beicio mynydd. Hefyd ceir caffi, siop redeg a siop feiciau.

Yn ogystal â'r llwybrau sy'n dechrau o'r ganolfan ymwelwyr, ceir llwybrau cerdded ag arwyddbyst o'r meysydd parcio hyn ym Mharc Coed y Brenin:

  • Cae’n y Coed – dechrau'r Llwybr Llosgyfynydd droellog Mawddach a phorth i'r llwybr Rhaeadrau a Gwaith Aur
  • Pandy – dewis o lwybrau drwy goed o bob cwr o'r byd yn ardd y goedwig, y mae un yn addas ar gyfer pob gallu
  • Glasdir – safle picnic â barbiciw wrth ymyl afon hyfryd Las a'r prif faes parcio ar gyfer llwybrau cerdded Glasdir
  • Pont Llam yr Ewig – maes parcio bach iawn i ymwelwyr anabl yn unig er mwyn ymuno â'r llwybr pob gallu i Waith Copr Glasdir
  • Tŷ'n y Groes– ardal bicnic glan-yr-afon a'r porth i lwybr glan-yr-afon pob gallu a llwybr mynydd garw â golygfeydd gwych dros Eryri

Cae’n y Coed

Maes parcio Cae'n y Coed yw man cychwyn y Llwybr Llosgyfynydd sy'n datgelu hanes daearegol hynod ddiddorol Coed y Brenin. Mae'r gylchdaith saith milltir hon yn mynd drwy rywfaint o dirwedd fwyaf garw'r parc.

Mae'r maes parcio hefyd ger pont dros afon Mawddach a cheunant.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Llwybr cerdded

Ceir arwyddbyst ar hyd y llwybr cerdded ac mae'n dechrau o'r maes parcio.  

Y Llwybr Llosgyfynydd

7 milltir, 11 cilomedr

Y Llwybr Llosgyfynydd mapMae'r Llwybr Llosgyfynydd yn gylchdaith sy'n mynd heibio i nifer o nodweddion arbennig ym Mharc Coed y Brenin, gan gynnwys y gors copr a Moel Hafod Owen, sef y man uchaf yn y goedwig. Ar hyd y ffordd, ceir paneli gwybodaeth ar ddaeareg Coed y Brenin a'i hanes folcanig gwyllt.

Mae'r llwybr yn dilyn cyfuniad o lwybrau coedwig, ffyrdd a llwybrau bach, yn aml ar dir anwastad di-wyneb. Aiff drwy rywfaint o'r dirwedd fwyaf garw yn y goedwig.

Lawrlwythwch mwy o wybodaeth am y Llwybr Llosgyfynydd

Sut i gyrraedd

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Mae maes parcio Cae'n y Coed oddi ar yr A470, ger pentref Ganllwyd.

Cyfeirnod grid yr AO yw SH 733 251.

Mae'r maes parcio am ddim.

Cyfarwyddiadau

O'r de: Cymerwch yr A470 i'r gogledd o Ddolgellau. Ar ôl mynd drwy bentref Ganllwyd, trowch i'r dde ar ôl yr ysgol. Dilynwch y ffordd fach hon dros bont garreg a pharhewch ar hyd y ffordd ar y dde gydag afon Mawddach islaw. Mae'r maes parcio ar y dde tua chwarter milltir i ffwrdd.

O'r gogledd: Cymerwch yr A470 i'r de o Ganolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin. Ar ôl cyrraedd pentref Ganllwyd trowch i'r chwith yn syth ar ôl yr arwydd terfyn cyflymder 40mya. Dilynwch y ffordd fach hon dros bont garreg a pharhewch ar hyd y ffordd ar y dde gydag afon Mawddach islaw. Mae'r maes parcio ar y dde tua chwarter milltir i ffwrdd.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae'r gorsafoedd trên agosaf yn y Bermo (llinell Arfordir Cambria) a Blaenau Ffestiniog (llinell Blaenau Ffestiniog-Llandudno).

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Canolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin

Ffôn: 01341 440747

E-bost: coedybrenin@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Coed y Brenin Map lleoliad PDF [1.4 MB]
Y Llwybr Llosgyfynydd Llwybr cerdded PDF [1.7 MB]

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.