Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coedwig Dyfnant, ger y Trallwng

Llwybrau marchogaeth trwy fryniau tonnog a dyffrynnoedd gwyrdd ffrwythlon, a thaith gerdded gysgodol ar hyd Afon Efyrnwy

Two young women riding their horses through Dyfnant Forest

Beth sydd yma

Llogi beiciau
Cŵn
Marchogaeth
Parcio
Llwybr cerdded

Trosolwg

Mae Coedwig Dyfnant mewn rhan o Gymru sy'n enwog am ei bryniau tonnog, ei dyffrynnoedd gwyrdd ffrwythlon a'i phentrefi a'i ffermydd tlws.

Mae'n ardal sydd hefyd yn gyfoethog ei hanes. Arferai Owain Glyndŵr, y tywysog a fu’n ymladd dros annibyniaeth i Gymru a Chymru unedig, farchogaeth dros y bryniau hyn ar un adeg.

Erbyn heddiw, mae'n nodedig am gyfleusterau ar gyfer marchogaeth a gyrru car a cheffyl, diolch i'r Llwybrau Enfys a ddatblygwyd mewn partneriaeth â Chymdeithas Marchogion a Gyrwyr Car a Cheffyl Dyfnant ac Efyrnwy.

Ymweld â Choedwig Dyfnant

Mae yna dri maes parcio yng Nghoedwig Dyfnant sy'n cael eu rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru, a gellir dechrau eich taith o un o'r rhain:

 • Pen-y-ffordd ‒ canolbwynt Llwybrau Enfys Dyfnant ar gyfer marchogion
 • Hendre ‒ man cychwyn y llwybrau gyrru car a cheffyl
 • Pont Llogel ‒ coetir bach gyda thaith gerdded fer ag arwyddbyst hyd Afon Efyrnwy a mynediad i ddwy daith gerdded hirach sydd o dan ofal Cyngor Sir Powys

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

 • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
 • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
 • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Llwybrau cerdded

Mae arwyddbyst ar Lwybr Pont Llogel ac mae'n dechrau o faes parcio Pont Llogel.

Mae dwy daith gerdded, sy'n cael eu rheoli gan Gyngor Sir Powys, hefyd yn gadael maes parcio Pont Llogel.

Llwybr Pont Llogel

1 milltir, 1.6 cilometr

Mae Llwybr Pont Llogel yn daith gerdded gysgodol ag arwyddbyst ar hyd Afon Efyrnwy. Mae'n dilyn rhan o Lwybr Glyndŵr (llwybr troed pellter hir o Drefyclo i'r Trallwng). Gallwch naill ai ddychwelyd yr un ffordd neu ddefnyddio'r llwybr dychwelyd uwch, os nad yw grisiau a rhannau serth yn peri trafferth i chi.

Llwybr Ann Griffiths

7 milltir, 11 cilometr; rheolir gan Gyngor Sir Powys

Mae'r daith gerdded hon, sy'n llinol a chanddi arwyddbyst, yn coffáu'r emynyddes enwog, Ann Griffiths. Mae'n troelli ar hyd llwybr hudol i lawr dyffryn Efyrnwy, o Bont Llogel i Bontrobert.

Llwybr Pererindod Melangell

15 milltir, 24 cilometr; rheolir gan Gyngor Sir Powys

Mae hon yn daith gerdded linol heriol i Langynog. Mae'n olrhain llwybr rhwng Dyffrynnoedd Efyrnwy a Thanat, llwybr sydd wedi'i droedio gan bererinion, chwarelwyr a phorthmyn yn y canrifoedd a aeth heibio.

Llwybrau marchogaeth

Coedwig Dyfnant yw cartref Llwybrau Enfys Dyfnant, a ddatblygwyd mewn partneriaeth â Chymdeithas Marchogion a Gyrwyr Car a Cheffyl Dyfnant ac Efyrnwy.

 • Mae bron i 100 milltir o lwybrau ar gael
 • Mae arwyddbyst a chod lliw ar bob llwybr
 • Pen-y-ffordd yw canolbwynt y llwybrau ar gyfer marchogion
 • Hendre yw man cychwyn y llwybrau gyrru car a cheffyl

Pen-y-ffordd

Pen-y-ffordd yw canolbwynt y Llwybrau Enfys ar gyfer marchogion.

Mae cyfleusterau maes parcio Pen-y-ffordd yn cynnwys:

 • maes parcio pwrpasol a chanddo system unffordd er mwyn galluogi gyrwyr cerbydau cludo ceffylau i lwytho a dadlwytho
 • digon o lefydd parcio ar gyfer ceir a cherbydau cludo ceffylau
 • corlan ar gyfer ceffylau
 • pum llwybr marchogaeth ag arwyddbyst

Llwybr Marchogaeth Melangell

7 milltir, 11 cilometr

Dilynwch ôl traed Santes Melangell, gyda golygfa o fryn creigiog Allt Dolanog.

Llwybr Marchogaeth Cae Penfras

6 milltir, 10 cilometr

Mwynhewch olygfeydd anhygoel o Ddyffryn Efyrnwy.

Llwybr Marchogaeth Cwm Bach

16 milltir, 26 cilometr

Trotiwch ar hyd rhan o lwybr cenedlaethol Llwybr Glyndŵr, sydd â golygfeydd nodedig o ddyffryn Conwy.

Llwybr Marchogaeth y Banw

5 milltir, 8 cilometr

Mwynhewch olygfeydd ardderchog o Ddyffryn Banw ar y llwybr hwn, sy'n addas ar gyfer marchogion newydd.

Llwybr Marchogaeth Cerrig yr Helfa

16 milltir, 26 cilometr

Mae'r llwybr hwn yn arwain heibio i Gerrig yr Helfa ac yn rhoi golygfeydd hyfryd dros fynyddoedd yr Aran a'r Berwyn.

Hendre

Hendre yw'r man cychwyn ar gyfer y llwybrau gyrru car a cheffyl.

Mae cyfleusterau maes parcio Hendre yn cynnwys:

 • maes parcio â rheiliau clymu
 • byrddau picnic
 • ardal dawel i harneisio
 • digon o le ar gyfer cerbydau cludo ceffylau

Taith Bleser Hendre

5 milltir, 8 cilometr

Gyrrwch a mwynhewch y golygfeydd ardderchog o'r goedwig a Dyffryn Dyfnant.

Taith Farathon Glasfryn

11 milltir, 17 cilometr

Mwynhewch olygfeydd hardd o Ddyffryn Efyrnwy ar y llwybr hwn.

Trot y Gadfa

7.8 milltir, 12.6 cilometr

Taith gyda golygfa ryfeddol, ac yn un dda ar gyfer unrhyw ferlod.

Melangell

7 milltir, 11 cilometr

Dilynwch ôl traed Santes Melangell, gyda golygfa o fryn creigiog Allt Dolanog.

Sut i gyrraedd yma

Lawrlwytho'r map lleoliad.

Cyfarwyddiadau i Bont Llogel

Cymerwch yr A458 o'r Trallwng i Ddolgellau a throwch ar y B4395 yn Llangadfan tuag at Lyn Efyrnwy. Ar ôl tua thair milltir, byddwch yn cyrraedd pentrefan Pont Llogel. Mae maes parcio Pont Llogel dros y bont ar yr ochr dde.

Cyfeirnod grid yr OS yw SJ 033 154.

Does dim angen talu i barcio ceir.

Cyfarwyddiadau i Ben-y-ffordd

Mae maes parcio Pen-y-ffordd ar y B4395 rhwng Llangadfan a Llyn Efyrnwy. Gallwch gyrraedd y ffordd hon oddi ar yr A458 (Mallwyd i'r Trallwng) yn Llangadfan neu oddi ar yr A490 (Llanfyllin i'r Trallwng) yn Llanfyllin, gan gymryd y B4393 ac yna troi i'r chwith ar y B4395, gan ddilyn yr arwyddion am Lwydiarth a Phont Llogel.

Cyfeirnod grid yr OS yw SJ 033 154.

Does dim angen talu i barcio ceir.

Cyfarwyddiadau i Hendre

O faes parcio Pen-y-ffordd: trowch i'r chwith ar y B4395 (A458 Llangadfan tuag at Lyn Efyrnwy). Dilynwch y ffordd hon am filltir a hanner cyn troi i'r chwith ger bythynnod Hendre ar y gornel. Mae maes parcio Hendre 300 metr i fyny'r ffordd hon ar yr ochr dde.

O Lanfyllin: Cymerwch y B4393 ac yna trowch i'r chwith ar y B4395, gan ddilyn yr arwyddion i Lwydiarth a Phont Llogel. Trowch i'r dde ger bythynnod Hendre. Mae maes parcio Hendre 300 metr i fyny'r ffordd hon ar yr ochr dde.

Cyfeirnod grid yr OS yw SJ 029 148.

Does dim angen talu i barcio ceir.

Cludiant cyhoeddus

Mae'r orsaf reilffordd agosaf yn y Trallwng.

Am fanylion ynghylch cludiant cyhoeddus, ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Darganfod mwy

Cysylltu â ni

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.