Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

view of Jubilee Tower at Coed Moel Famau

view of Jubilee Tower at Coed Moel Famau

Beth sydd yma

Cyfleusterau hygyrch
Cŵn
Marchogaeth
Beicio mynydd
Parcio (hygyrch)
Parcio (codir tâl)
Picnic
Ardal Chwarae
Toiledau
Llwybr cerdded

Trosolwg

Coedwigoedd Bryniau Clwyd

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol yw Bryniau Clwyd, ger tref Yr Wyddgrug.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n gofalu am nifer o goetiroedd a choedwigoedd ym Mryniau Clwyd, a’r rheiny’n cynnig amrywiaeth o lwybrau cerdded a llwybrau ceffyl wedi’u harwyddo.

Beth yw Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE)?

AHNE yw ardal o gefn gwlad yng Nghymru, Lloegr neu Ogledd Iwerddon a ddynodwyd fel ardal i’w gwarchod oherwydd gwerth sylweddol ei thirwedd.

Prif bwrpas statws AHNE yw gwarchod a gwella harddwch naturiol yr ardal – yn awr ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Mae Bryniau Clwyd yn un o ddim ond wyth AHNE yng Nghymru.

Coetiroedd a choedwigoedd ym Mryniau Clwyd

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n gofalu am nifer o goetiroedd a choedwigoedd yn AHNE Bryniau Clwyd.

Y coedwigoedd a’r coetiroedd isod yw mannau cychwyn y llwybrau a arwyddwyd ar gyfer cerddwyr, a llwybrau ceffyl ar gyfer marchogion a beicwyr, fel bod modd iddyn nhw fwynhau’r golygfeydd godidog:

 • Coed Moel Fama – y man cychwyn ar gyfer llwybrau drwy’r coed hyd at gopa Moel Fama, y copa uchaf y gadwyn o fryniau sy’n ffurfio Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd (gweler isod)
 • Maes parcio Bwlch Pen Barras – golygfeydd gwych o Ddyffryn Clwyd o’r maes parcio sy’n fan cychwyn ar gyfer pedair taith gerdded, yn cynnwys un i gopa Moel Fama
 • Coed Llangwyfan – teithiau cerdded gyda golygfeydd hyfryd o sawl bryngaer, yn ogystal â llwybr ceffyl sy’n boblogaidd gyda marchogion a beicwyr
 • Coed Nercwys – mae rhwydwaith dda o ffyrdd yn caniatáu mynediad ar droed, ar gefn ceffyl neu ar feic drwy’r coetir conifferaidd hwn

Yn ogystal, mae yna ddwy daith gerdded ar dir sy’n cael ei reoli gan Adnoddau Naturiol Cymru, ac sy’n cychwyn o Barc Gwledig Loggerheads. Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych sy’n gofalu am Barc Gwledig Loggerheads, ac mae’n fan delfrydol i ddod i wybod mwy am Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd.

Mae Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa yn rhedeg ar hyd holl Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd.

Ymweld â Choed Moel Fama

Mae Parc Gwledig Moel Fama yng nghalon Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd.

Gan godi i uchder o 554 metr (1,818 troedfedd), Moel Fama yw’r copa uchaf yng nghadwyn copaon Bryniau Clwyd.  Ar y copa ceir gweddillion Tŵr y Jiwbilî, cofadail eiconig y gellir ei weld o bob cyfeiriad; oddi yno, ceir golygfa anhygoel dros Ogledd Cymru a Gogledd-orllewin Lloegr.

Gallwch gerdded drwy’r goedwig o faes parcio Coed Moel Fama i gopa Moel Fama.

Gallwch hefyd gerdded i gopa Moel Fama o faes parcio Bwlch Pen Barras.

Mae yna nifer o deithiau cerdded cylchol eraill, sy’n amrywio yn eu hyd, yn cychwyn o faes parcio Coed Moel Fama, a llwybr beicio mynydd, graddfa glas (gweddol anodd).

Ar gyfer yr ymwelwyr iau, ceir Trywydd Tracio ac ardal chwarae Nyth yr Hebog, sy’n boblogaidd gyda phlant.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

 • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
 • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
 • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Llwybrau cerdded

Mae’r llwybrau cerdded i gyd wedi’u harwyddo ac yn cychwyn o’r maes parcio.

Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy leaflet

Llwybr Hygyrch

0.21 milltir, 0.349 cilometr
Taith fer a ddeniadol sy'n igam-ogamu ar draws ac ar lan nant fechan.

Llwybr y Llarwydden

1.5 milltir, 2.5 cilometr

Taith ar ffurf dolen yw Llwybr y Llarwydden, drwy goed hyfryd hyd at safle lle gellir mwynhau’r olygfa.

Llwybr Cyswllt Loggerheads

2.5 milltir, 4 cilometr

Llwybr llinellol yw Llwybr Cyswllt Loggerheads, o faes parcio Coed Moel Fama i Barc Gwledig Loggerheads.

Taith Gylchol Tŵr y Jiwbilî

3.5 milltir, 5.5 cilometr

Mae Taith Gylchol Tŵr y Jiwbilî yn dringo’n serth ond yn raddol at Dŵr y Jiwbilî ar gopa Moel Fama ac yn dychwelyd trwy goed cymysg a chefn gwlad agored. Moel Fama yw’r copa uchaf ym Mryniau Clwyd (554 metr/1,818 troedfedd) ac mae’n cynnig un o’r golygfeydd mwyaf ysblennydd yng Nghymru.

Llwybr beicio mynydd

Mae’r llwybr beicio mynydd wedi’i arwyddo ac yn cychwyn o’r maes parcio.

Ewch i’n tudalen beicio mynydd am restr o’n holl lwybrau beicio mynydd, a gwybodaeth ynghylch graddio i’ch helpu i ddewis llwybr sy’n addas ar eich cyfer chi.

Cyn cychwyn ar eich taith, dylech hefyd ddarllen yr wybodaeth berthnasol sydd ar gael yn y safle.

Am ragor o wybodaeth am feicio mynydd yng Ngogledd Cymru, ewch i wefan Ride North Wales:

Llwybr Cylchol Mynydd Ffridd

12.2 cilometr, graddfa glas

Mae Llwybr Cylchol Mynydd Ffriddyn igam-ogamu drwy Goed Moel Fama, gan ddringo’n raddol i safle uchel ar ffin y coed, lle ceir golygfeydd ysblennydd dros Lannau Mersi a thu hwnt. Mae’r llwybr gwych yn ôl i lawr yn cael ei ddilyn gan ragor o lwybr ceffyl, ac yn croesi nant cyn dringo ffordd y goedwig yn ôl at y maes parcio. Gwyliwch rhag ofn bod cerddwyr ar y llwybr, gan fod yr adran hon yn cael ei defnyddio gan gerddwyr a marchogion fel ei gilydd. Mae’r llwybr hefyd yn fan cychwyn a man gorffen ar gyfer nifer o deithiau hirach ym mryniau Clwyd.

Gweithgareddau eraill

Llwybrau eraill

Yn ogystal â’r llwybrau eraill, mae yna lwybr sy’n mynd trwy goedardd sy’n cynnwys enghreifftiau o holl rywogaethau coed brodorol y Deyrnas Unedig.

Mae yna lwybr rhifedd i athrawon ei ddefnyddio gyda’u disgyblion, ac ardal ddosbarth awyr agored yng nghefn y goedardd.

Trywydd Tracio - llwybr posau anifeiliaid

Hanner milltir, 0.8 cilometr

Mae’r Trywydd Tracio’n gosod her i blant ddyfalu pa ôl troed sy’n perthyn i ba anifail. I ddechrau, rhaid iddyn nhw chwilio am y plac pres, yna defnyddio creon i ddangos yr ôl troed ar eu map, cyn chwilio am gerflun o’r anifail yn y coed. Mae creonau a map i’w cael am ddim yng Nghanolfan Ymwelwyr Loggerheads, ac yn y fan gwerthu bwyd ym maes parcio Coed Moel Fama (pan fo ar agor).

Man Chwarae

Mae man chwarae boblogaidd Nyth yr Hebog yn annog plant i ddysgu am amgylchedd y coetiroedd a’u harchwilio.

Mae’n addas ar gyfer plant rhwng 2 a 14 oed, ac yn cynnwys y canlynol:

 • Cedrwydden Gysglyd anferth i ddringo y tu mewn iddi
 • Clamp o Nyth yr Hebog i ddringo drosto a chropian drwyddo
 • Crud Aderyn i siglo y tu mewn iddo
 • Cadwyn y Cerrig i sblasio a phadlo ynddi

Gwybodaeth ynghylch hygyrchedd

Mae’r cyfleusterau’n cynnwys:

 • Llwybr Hygyrch
 • parcio ar gyfer yr anabl
 • toiledau ar gyfer yr anabl

Amserau agor

Mae’r toiledau ar agor rhwng 8 y bore a 6 yr hwyr (Hydref hyd Mawrth) a rhwng 8 y bore a 9 yr hwyr (Ebrill hyd Medi).

Sut i gyrraedd yma

Lawrlwythwch y map lleoliad.

Mae Coed Moel Fama dair milltir i’r de-orllewin o’r Wyddgrug, a cheir arwydd ffordd ar yr A494.

Cyfarwyddiadau

O’r gogledd: cymerwch yr A494 o’r Wyddgrug trwy bentrefi Gwernymynydd a Loggerheads, nes cyrraedd y gyffordd sy’n dangos arwydd 'Parc Gwledig Moel Fama' ar y dde. Dilynwch y ffordd hon am filltir, ac mae’r maes parcio ar yr ochr dde.

O’r de: cymerwch yr A494 o Ruthun tuag at Yr Wyddgrug. Ar ôl mynd trwy bentref Llanferres, trowch i’r chwith ar y gyffordd sy’n dangos arwydd 'Parc Gwledig Moel Fama'. Dilynwch y ffordd hon am filltir, ac mae’r maes parcio ar yr ochr dde.

Cyfeirnod grid yr OS yw SJ 161 627.

Parcio car

Codir tâl am barcio ar y safle.

Gallwch brynu trwydded parcio blynyddol i’w ddefnyddio yn y tri maes parcio canlynol:

 • Coed Moel Famau
 • Bwlch Pen Barras
 • Parc Gwledig Loggerheads

Cost y drwydded am flwyddyn yw £30 ac mae’n ddilys yn flynyddol tan ddiwedd mis Mawrth.

Lawr lwythwch a chwblhewch y ffurflen i wneud cais am drwydded.  Yna postiwch y ffurflen ynghyd â siec yn daladwy i Cyfoeth Naturiol Cymru, i’r cyfeiriad ar y ffurflen.

Yna byddwch yn derbyn cerdyn allwedd i agor yr atalfa ym maes parcio Coed Moel Famau a phàs i’w arddangos yn eich car ym meysydd parcio Bwlch Pen Barras a Pharc Gwledig Loggerheads.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 0300 065 3000 (yn ystod oriau swyddfa) neu e-bostiwch geraint.jones@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drenau agosaf ym Mwcle.

Am fanylion ynghylch trafnidiaeth gyhoeddus, ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

Ebost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Coedwigoedd Bryniau Clwyd Map lleoliad PDF [112.9 KB]
Parking Permit Form.pdf PDF [395.6 KB]
Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy Llwybrau coedwigoedd PDF [6.8 MB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.