Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Parc Gwledig Loggerheads, ger yr Wyddgrug

Walkers at Loggerheads Country Park

Beth sydd yma

  • Llwybrau cerdded
  • Toiledau

Trosolwg

Coedwigoedd Bryniau Clwyd

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ger yr Wyddgrug yw Bryniau Clwyd.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n gofalu am nifer o goetiroedd a choedwigoedd ym Mryniau Clwyd, ac maen nhw’n cynnwys llwybrau cerdded a llwybrau ceffylau amrywiol ag arwyddbyst .

Beth yw Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE)?

Ardaloedd gwledig yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon sydd wedi’u dynodi’n ardaloedd cadwraeth oherwydd gwerth arbennig eu tirwedd yw AHNE.

Prif bwrpas y dynodiad AHNE yw gwarchod a gwella harddwch naturiol yr ardal, heddiw ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Dim ond wyth AHNE sydd yng Nghymru, ac mae Bryniau Clwyd yn un ohonyn nhw.

Coetiroedd a choedwigoedd ym Mryniau Clwyd

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n gofalu am nifer o goetiroedd a choedwigoedd yn AHNE Bryniau Clwyd.

Yn y coedwigoedd a’r coetiroedd hyn y mae mannau cychwyn y llwybrau cerdded ag arwyddbyst, a’r llwybrau ceffylau ag arwyddbyst ar gyfer pobl sy’n beicio neu’n marchogaeth ceffylau. Mae golygfeydd gwych o’r llwybrau hyn:

  • Coed Moel Famau – y man cychwyn ar gyfer llwybrau drwy’r goedwig i ben Moel Famau, y copa uchaf yn y gadwyn o fryniau sy’n ffurfio Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd
  • maes parcio Bwlch Pen Barras – golygfeydd gwych o Ddyffryn Clwyd o’r maes parcio sy’n fan cychwyn i bedwar llwybr cerdded, gan gynnwys un i ben Moel Famau
  • Coed Llangwyfan – llwybrau cerdded â golygfeydd gwych o fryngaerau yn ogystal â llwybr ceffylau sy’n cael ei ddefnyddio’n aml gan farchogion a beicwyr
  • Coed Nercwys - mae rhwydwaith ffyrdd da yn caniatáu mynediad ar droed, ar gefn ceffyl neu ar feic drwy’r coetir conwydd hwn

Mae yna hefyd ddau lwybr cerdded ar dir sy’n cael ei reoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n cychwyn o Barc Gwledig Loggerheads. Mae Parc Gwledig Loggerheads yn cael ei redeg gan Wasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych ac mae’n lle delfrydol i ddarganfod mwy am AHNE Bryniau Clwyd (gweler isod).

Mae Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa yn ymestyn drwy AHNE Bryniau Clwyd.

Parc Gwledig Loggerheads

Parc Gwledig Loggerheads yw’r porth i Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd.

Mae’r parc gwledig islaw clogwyni calch trawiadol Dyffryn Alun lle mae’r afon yn mynd drwy geunentydd coediog serth a glaswelltir agored a diarffordd.

Mae’r clogwyni calchfaen hardd wedi ysbrydoli artistiaid ac wedi denu cenedlaethau o ymwelwyr.

Mae dwy gylchdaith fer yn y parc ac mae rhwydwaith o lwybrau troed ag arwyddbyst yn cychwyn ynddo. Mae dau o’r llwybrau cerdded hyn ar dir sy’n cael ei reoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Canolfan Bryniau Clwyd

Mae Canolfan Bryniau Clwyd, ger y maes parcio ym Mharc Gwledig Loggerheads, yn lle delfrydol i ddarganfod mwy am Fryniau Clwyd a chael arweinlyfr neu fap.

Mae yno hefyd gaffi, siop a lle picnic.

Cyngor Sir Ddinbych sy’n rhedeg Parc Gwledig Loggerheads a Chanolfan Bryniau Clwyd. http://www.denbighshirecountryside.org.uk/ein-safleoedd/

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Llwybrau cerdded

Mae arwyddbyst ar bob un o’r llwybrau cerdded ac maen nhw’n cychwyn o’r maes parcio.

Llwybr Cyswllt Loggerheads

2.5 milltir, 4 cilometr

Mae Llwybr Cyswllt Loggerheads yn llwybr llinol o Barc Gwledig Loggerheads i Goed Moel Famau.

Loggerheads – Cylchdaith Moel Famau

6 milltir, 10 cilometr

Mae Cylchdaith Loggerheads – Moel Famau yn daith amrywiol sy’n dilyn llwybr coediog Leete ac yna’n dringo’n raddol i ben Moel Famau at Dŵr y Jiwbilî. Mae’r daith yn ôl yn serth ac mae’r llwybr yn mynd drwy goetir cymysg hardd ac ardal o gefn gwlad agored â golygfeydd gwych.

Amseroedd agor

Cyngor Sir Ddinbych sy’n rheoli Canolfan Bryniau Clwyd, y toiledau a’r caffi. Ewch i wefan Bryniau Clwyd i weld beth yw’r amseroedd agor.

Sut i gyrraedd yma

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Mae Parc Gwledig Loggerheads dair milltir i’r de-orllewin o’r Wyddgrug, ac mae arwydd ar yr A494.

Y cyfeirnod grid OS yw SJ 200 628.

Cyngor Sir Ddinbych sy’n rheoli’r maes parcio yn Loggerheads. Codir tâl am barcio.

Cludiant cyhoeddus

Mae’r orsaf reilffordd agosaf ym Mwcle. I gael manylion am gludiant cyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Darganfod mwy

Manylion cysylltu

Ffôn: 01352 810614 (Parc Gwledig Loggerheads)

Ebost: loggerheads.countrypark@denbighshire.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Coedwigoedd Bryniau Clwyd Map lleoliad PDF [112.9 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.