Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coedwig Ystwyth, ger Aberystwyth

Profwch dirwedd arbennig Coedwig Ystwyth yn sir heddychlon Ceredigion

Crossing the miner's bridge at Maenarthur

Beth sydd yma

Cŵn
Parcio
Picnic
Llwybr cerdded
Mae’r llwybr Cerdded Birchgrove o faes parcio Gelli Ddu wedi cau gan fod coed wedi syrthio ar ei draws.

Trosolwg

Mae Coedwig Ystwyth ger tref arfordirol Aberystwyth ac mae'n gorwedd o fewn tirwedd arbennig a nodweddir gan ddyffrynnoedd afon.

Mae llwybrau cerdded ag arwyddbyst yn dechrau o'r rhannau hyn o Goedwig Ystwyth:

 • Coetir Gogerddan: coetir lled-naturiol hynafol sy'n cael ei adfer yn raddol i'w gyflwr llydanddail brodorol gwreiddiol
 • Y Bwa: safle hanesyddol ger Pontarfynach sy'n cynnig rhai o'r golygfeydd panoramig gorau yn y canolbarth. Darllenwch fwy am Y Bwa
 • Coed Maenarthur: coetir yn nyffryn Ystwyth a chartref bryngaer o Oes yr Haearn a rhaeadr ysblennydd
 • Coetir Grogwynion: safle picnic hyfryd mewn llannerch helyg a bedw ger glannau afon brydferth Ystwyth
 • Gelli Ddu: safle picnic heddychlon ger afon Ystwyth yng nghysgod coed ynn, bedw a chastanwydd melys mawr

Mae gan Ystad yr Hafod sydd gerllaw, ac sy'n enwog am ei thirwedd "Bictiwrésg", bum llwybr cerdded ag arwyddbyst.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

 • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
 • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
 • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Llwybrau cerdded

Ceir arwyddbyst ar hyd yr holl lwybrau cerdded sydd mewn cylchdaith.

Llwybr Cerdded Gogerddan

1.5 milltir, 2.4 cilomedr

Mae'r llwybr hwn o faes parcio Gogerddan yn cynnwys sawl dringfa a disgyniad serth wrth iddo fynd heibio i hen goed a sawl golygfan.

Llwybr Maenarthur

2.5 milltir, 4 cilomedr

Mae'r llwybr hwn yn dechrau ger yr olwyn ddŵr ym mhentref Pont-rhyd-y-groes ac yn mynd dros bont y glöwyr yn uchel uwchben ceunant Ystwyth. Yna mae'n dringo bryn sy'n edrych dros fryngaer Castell Grogwynion - un o'r mwyaf yng Nghymru - cyn mynd heibio i raeadr anhygoel a dychwelyd drwy lwybr ar hyd gwaelod y ceunant.

Llwybr Cerdded Craig yr Ogof o Grogwynion

0.5 milltir, 1 cilomedr

Mae'r llwybr hwn, sy'n cynnwys dringfa fer, yn mynd o safle picnic Grogwynion drwy ran o ddyffryn Ystwyth sy'n edrych dros hen waith plwm. Ceir dwy fainc bren ar hyd y llwybr lle y gallwch fwynhau golygfeydd o'r cefn gwlad o'ch amgylch.

Llwybr Tŷ’n y Bedw o Grogwynion

2.5 milltir, 4 cilomedr

Mae'r llwybr hwn yn dechrau yn safle picnic Grogwynion ac yn arwain drwy goetir cymysg prydferth â choed pinwydd Douglas enfawr. Mae'n daith gymedrol â sawl dringfa hir a disgyniad serth.

Llwybr Cerdded Glan-yr-afon o faes parcio Gelli Ddu

Milltir a chwarter, 2 gilomedr

Mae'r llwybr hwn yn un hamddenol o'r safle picnic ar hyd afon Ystwyth sy'n dychwelyd drwy goetir wedi'i lenwi ag arogl resin.

Llwybr Cerdded Birchgrove o faes parcio Gelli Ddu

Mae’r llwybr hwn wedi cau gan fod coed wedi syrthio ar ei draws.

2 filltir, 3.2 gilomedr

Mae'r llwybr hwn yn cynnwys sawl dringfa hir a disgyniad serth wrth iddo fynd heibio i bwll deniadol a bryngaer Allt-Fedw sy'n 2000 o flynyddoedd oed. Ceir golygfan â golygfeydd panoramig o fryniau a dyffrynnoedd.

Sut i gyrraedd

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Mae Coedwig Ystwyth naw milltir i'r dwyrain o Aberystwyth.

Ceir pedwar maes parcio a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru yng Nghoedwig Ystwyth:

 • Maes parcio Coetir Gogerddan
 • Maes parcio'r Bwa
 • Maes parcio Coetir Grogwynion
 • Maes parcio Gelli Ddu

Gweler isod am gyfarwyddiadau i'r meysydd parcio hyn a chyngor ar barcio ym mhentref Pont-rhyd-y-groes (sef man cychwyn Llwybr Maenarthur).

Mae'r meysydd parcio hyn am ddim.

Maes parcio Coetir Gogerddan

Cymerwch yr A44 o Aberystwyth i Langurig. Ar ôl tua phum cilomedr cymerwch y tro i'r chwith yng Ngelli Angharad ar yr A4159 i Fachynlleth. Ar ôl mynd drwy Gapel Dewi byddwch yn dringo rhiw. Wrth ddisgyn edrychwch am groesffordd ar y gwaelod a throwch i'r dde i Benrhyn-coch. Ewch heibio i dai gwydr enfawr ar y dde a rhes o dai ar y chwith. Mae mynedfa'r maes parcio yn ymddangos yn sydyn ar y chwith ar ôl y tŷ olaf.

Cyfeirnod grid yr AO yw SN 718 813.

Maes parcio'r Bwa

Cymerwch y B4574 o Bontarfynach i Gwmystwyth. Tua thri chilomedr o Bontarfynach byddwch yn mynd heibio i fwa carreg ar y chwith a bydd y maes parcio a'r ardal bicnic ychydig ar ei ôl.

Cyfeirnod grid yr AO yw SN 765 756.

Darllenwch fwy am y Bwa.

Pont-rhyd-y-groes - man cychwyn Llwybr Maenarthur

Cymerwch y B4340 o Aberystwyth i Drawscoed. Dilynwch y ffordd hon drwy Drawscoed nes i'r ffordd groesi afon Ystwyth ac yna trowch i'r chwith yn syth, gan ddilyn yr afon tuag at Bont-rhyd-y-groes. Wrth y fynedfa i bentref Pont-rhyd-y-groes, parciwch yn ystyrlon ar ochr chwith y ffordd wrth Bont y Glöwyr (gyferbyn ag olwyn y felin). Ewch drwy glwyd y llwybr troed i gyrraedd y llwybr cerdded.

Cyfeirnod grid yr AO yw SN 738 722.

Maes parcio Coetir Grogwynion

Cymerwch y B4340 o Aberystwyth i Drawscoed. Dilynwch y ffordd hon drwy Drawscoed nes i'r ffordd groesi afon Ystwyth ac yna trowch i'r chwith yn syth, gan ddilyn yr afon. Mae'r maes parcio a'r safle picnic ar y chwith nid nepell o'r felin lif.

Cyfeirnod grid yr AO yw SN 694 715.

Maes parcio Gelli Ddu

Cymerwch yr A4340 o Aberystwyth i Drawscoed. Trowch i'r dde dros y bont (ag arwydd i Lanilar ar y B4575) ac yna trowch i'r chwith yn syth ac i'r chwith eto i mewn i'r maes parcio.

Cyfeirnod grid yr AO yw SN 667 730.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Yr orsaf drên agosaf yw Aberystwyth.

Mae bysiau yn mynd heibio i'r meysydd parcio yng Ngogerddan a'r Lloches Ddu.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Coedwig Ystwyth Map lleoliad PDF [155.1 KB]

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.