Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ystad yr Hafod, ger Aberystwyth

Llwybrau cerdded coetir, rhaeadrau a golygfeydd trawiadol mewn tirwedd hanesyddol

Beth sydd yma

Cŵn
Parcio
Picnic
Toiledau
Llwybr cerdded

Trosolwg

Mae Ystad yr Hafod yn cwmpasu tua 200 erw o ddyffryn Ystwyth a'r bryniau o amgylch 12 milltir i'r de-ddwyrain o Aberystwyth.

Hanes yr Hafod

Cafodd yr ystad ei dylunio ar ddiwedd y 18fed ganrif gan Thomas Johnes. Adeiladodd dŷ newydd yn y man anghysbell hwn a dyluniodd y tir ar ffurf "Bictiwrésg" a oedd yn ffasiynol ar y pryd.

Yn fuan iawn, daeth yr Hafod yn gyrchfan hanfodol i ymwelwyr a oedd yn chwilio am "natur gwyllt" a soniwyd am y llwybrau, y gerddi a'r maenordy mewn sawl adroddiad ar y pryd.

Yr Hafod heddiw

Cafodd y maenordy ei ddymchwel yn y 1950au ac mae'r Hafod bellach yn gorwedd mewn coedwig weithredol. Fe'i rheolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth yr Hafod.

Mae'r dirwedd hanesyddol yn cael ei chadw a'i hadfer er mwyn gwarchod ei chynefinoedd a rhoi mynediad i gerddwyr i'r cylchdeithiau a gafodd eu creu gan Johnes. Ceir pum llwybr cerdded ag arwyddbyst, sy'n amrywio o ran hyd ac anhawster, o'r maes parcio.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Llwybrau cerdded

Ceir arwyddbyst ar hyd yr holl lwybrau cerdded ac maent yn dechrau o faes parcio'r Hafod.

Gallwch lawrlwytho PDF o'r llwybrau cyn eich ymweliad neu gallwch brynu map canllaw wedi'i gynhyrchu gan Ymddiriedolaeth yr Hafod o'r peiriannau ar y safle (yn cymryd 2 x £1 darn arian) neu drwy'r post gan swyddfa Ymddiriedolaeth yr Hafod (gweler dolenni defnyddiol).

Llwybr Cerdded Cofeb Bedford

Milltir, 1.6 cilomedr

Llwybr cerdded â graddiant cymharol hawdd i fyny i gofeb Bedford lle cewch olygfa brydferth o'r ystad.

Llwybr Cerdded Ceunant Ystwyth

Milltir, 1.5 cilomedr

Mae'r llwybr ysblennydd hwn yn mynd â chi dros y ceunant creigiog ar bont gadwyn gul sigledig (ond diogel!). Ceir ambell ddringfa a disgyniad ar hyd y ffordd a chwympiadau serth wrth ymyl y llwybr.

Llwybr Cerdded y Foneddiges

2.2 milltir, 3.6 cilomedr

Mae'r llwybr hwn yn un o ddwy gylchdaith glasurol a grëwyd gan Johnes yn ei flynyddoedd cyntaf yn yr Hafod. Mae'n mynd â chi drwy ddôl hyfryd a heibio i raeadr odidog ar hyd llwybrau â graddiant hawdd.

Llwybr Cerdded y Bonheddwr

3.7 milltir, 6 cilomedr

Dyma'r ail gylchdaith "Bictiwrésg" a grëwyd gan Johnes. Aiff heibio i hen goed ffawydd enfawr, Rhaeadr anhygoel y Ceudwll a phontydd unigryw.  Mae'n daith egnïol sy'n cynnwys llawer o ddringfeydd a disgyniadau serth.

Llwybr Cerdded Coed Hafod

Tri chwarter milltir, 1.2 cilomedr

Mae'r llwybr cerdded byr hwn yn mynd i gyfeiriad y gorllewin ar hyd llethr deheuol Dyffryn Ystwyth a cheir golygfeydd gwych ar draws Ystad yr Hafod.  Mae'n mynd heibio i sawl math gwahanol o goetir ac mae opsiwn i ymuno â llwybr gwahanol er mwyn cwblhau cylchdaith yn ôl i'r maes parcio.

Sut i gyrraedd

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Mae Ystad yr Hafod 12 milltir i'r de-ddwyrain o Aberystwyth ar y B4574.

Cyfeirnod grid yr AO yw SN 768 736.

Mae maes parcio Ystad yr Hafod am ddim.

Cyfarwyddiadau

O Bontarfynach: cymerwch y B4574 i Gwmystwyth. Ewch heibio i faes parcio'r Bwa a pharhewch i lawr y rhiw. Trowch i'r dde yn fuan ar ôl mynd heibio i arwydd Cwmystwyth. Ewch heibio i Fferm

Pwllpeiran i gyffordd T a throwch i'r dde. Ewch heibio i Eglwys yr Hafod a throwch i'r chwith i faes parcio Ystad yr Hafod.

O Bont-rhyd-y-groes: ewch tua'r gogledd ar y B4343 a throwch i'r dde ar y B4574 tuag at Gwmystwyth pan welwch arwydd yr Hafod. Ewch ar hyd y ffordd hon am filltir a bydd maes parcio Ystad yr Hafod ar y dde.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Yr orsaf drên agosaf yw Aberystwyth.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Hafod Map lleoliad PDF [1.2 MB]

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.