Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Beth am weld sut rydym yn gweithio gydag eraill i wella llesiant cymdeithasol, economaidd, diwylliannol ac amgylcheddol trigolion Cymru

Nod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol newydd yw gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

Mae’n golygu bod rhaid i ni wneud ein gwaith mewn ffordd gynaliadwy, a meddwl am yr effaith gall ein gwaith gael ar bobl sy’n byw eu bywydau yng Nghymru, nawr ac yn y dyfodol.

Rhaid i ni weithio gyda chyrff cyhoeddus eraill yng Nghymru i:

 • Gydweithio’n well
 • cynnwys pobl, gan adlewyrchu amrywiaeth ein cymunedau
 • edrych ar bethau yn yr hirdymor yn ogystal â chanolbwyntio ar y sefyllfa ar hyn o bryd
 • cymryd camau i geisio rhwystro problemau rhag gwaethygu - neu hyd yn oed eu hatal rhag digwydd yn y lle cyntaf

Cewch wybod mwy am y ddeddf a pham fod ei angen arnom ar dudalen wefan Llywodraeth Cymru. Hefyd mae yna ffilm animeiddiedig fer sy’n esbonio’r effaith gadarnhaol y bydd yn ei gael ar bobl sy’n byw yng Nghymru.

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae’r byrddau hyn wedi cael eu sefydlu fel rhan o’r Ddeddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol, ac yn disodli Byrddau Gwasanaethau Lleol (LSB) oedd ar waith yn flaenorol.

Eu diben yw gwella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol eu hardaloedd drwy gydweithio i gyflawni’r nodau llesiant.

Ceir 19 o fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Lleol a bydd 20 o Asesiadau Llesiant Lleol drafft yn cael eu llunio yn barod ar gyfer ymgynghori’n gyhoeddus yn eu cylch.

Aelodau Statudol pob un o’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yw:

 • Yr awdurdod lleol
 • Y Bwrdd Iechyd Lleol
 • Yr Awdurdod Tân ac Achub
 • Cyfoeth Naturiol Cymru

Yn ychwanegol at yr aelodau statudol, bydd yr holl Fyrddau Gwasanaethau Lleol yn gwahodd y bobl ganlynol i gymryd rhan:

 • Gweinidogion Cymru
 • Prif Gwnstabliaid
 • Comisiynydd yr heddlu a throseddu
 • Ambell Wasanaeth Prawf
 • O leiaf un corff sy’n cynrychioli sefydliadau gwirfoddol perthnasol
 • Ymhellach, bydd Byrddau Gwasanaethau Lleol yn gallu gwahodd sefydliadau eraill yn y gwasanaethau cyhoeddus i gymryd rhan

Asesiadau o les lleol 

Mae pob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (PSB) wedi cynnal asesiad o les yn eu hardal, fel sy’n ofynnol gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015  a’i ganllawiau statudol ac anstatudol cysylltiedig.

Fe ddatblygwyd asesiadau o les lleol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (PSB) drwy ddefnyddio data a thystiolaeth gan amrywiaeth o bobl a sefydliadau. Mae yna 19 o Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a bydd yna 20 drafft  Asesiad o Les Lleol yn cael eu cynhyrchu ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus.

Mae CNC yn aelod statudol o bob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ledled Cymru. Rydym wedi cyflwyno data a thystiolaeth sydd gennym neu mae gennym fynediad iddo ar faterion adnoddau naturiol ac amgylcheddol, i gyfrannu at yr asesiadau drafft hyn.

Bellach rydym wedi cwblhau’r asesiadau terfynol o les lleol, ac mae’r tîm Partneriaethau Llywodraeth Lleol wedi cyhoeddi dolenni’r we ar ei gwefan. Cliciwch ar y ddolen isod i weld asesiadau lles y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus:  

http://gov.wales/topics/improvingservices/public-services-boards/?lang=en

Blaenoriaethau ac Amcanion Llesiant BGC – Ymgysylltu â’r Gymuned – Dweud eich Dweud

Mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus wrthi’n pennu eu blaenoriaethau/amcanion drafft. Pan fydd y rhain ar gael i ymgynghori yn eu cylch, byddwn yn rhannu’r dolenni isod. Maent eisiau casglu barn busnesau/pobl leol ynghylch eu Hamcanion Llesiant er mwyn gweld sut y gallant ddatblygu’r rheini’n gynlluniau Llesiant. Maent eisiau ymgysylltu â chynifer o bobl leol ag y bo modd o bob ardal a chefndir, gan ganiatáu i bawb gael cyfle i ymgysylltu a chreu lle gwell ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Cliciwch ar eich dolen BGC lleol isod i ymuno â’r sgwrs fawr ynghylch dyfodol eich ardal leol.

#Blaenau Gwent a Garem Holiadir wedi Cau 6ed Medi– Cymraeg 

#Y Dorgaen I Ni wedi Cau 31 Aws- Cymraeg

Powys BGC wedi Cau 17 Medi

Ein cynllun ar gyfer pobl a chymunedau Cwm Taf – Cau 19 Rhagfyr

Ymgynghoriad ar Gynlluniau Llesiant Drafft: Ceredigion, Sir Gâr a Sir Benfro - Cau 2 Ionawr

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.