Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cefndir

Mae Horizon yn cynllunio ar gyfer adeiladu atomfa newydd ar Ynys Môn.

Mae’r safle ar y tir sydd gerllaw’r cyn-atomfa Wylfa Magnox, sydd wrthi’n cael ei dadgomisiynu.

Amcan Horizon yw dechrau cynhyrchu trydan yn Wylfa Newydd yng nghanol yr 2020au - gan gynhyrchu lleiafswm o 2700 MW - digon i bweru oddeutu pum miliwn o gartrefi.

Ond cyn y gall hyn ddigwydd, mae yna nifer o dasgau i’w cwblhau o ran caniatâd cynllunio a thrwyddedu amgylcheddol.

Yn y broses hon mae gan CNC rôl i’w chyflawni.

Ein pwrpas ni yw sicrhau bod ein hadnoddau naturiol yn cael eu cynnal, eu defnyddio, a’u gwella mewn modd cynaliadwy.

Yn Wylfa Newydd byddwn yn gwneud hyn mewn tair ffordd:

  • Asesu dyluniad yr adweithyddion
  • Trwyddedu Amgylcheddol
  • Darparu cyngor arbenigol i sefydliadau ynglŷn â’r penderfyniadau y mae rhaid iddynt eu gwneud

Ymgynghoriad

Rydym yn ymwybodol fod gan y cyhoedd ddiddordeb mawr yn Wylfa Newydd, ac rydym yn ymroi i fod mor dryloyw ag sy’n bosibl trwy gydol y gwaith, gan ddarparu cyfleoedd i chi gael mynegi eich barn a chyfrannu tuag at y broses.

Asesu dyluniad yr adweithyddion – Asesiad Dyluniad Generig (GDA)

Bydd angen i ddyluniad arfaethedig Horizon – sef yr Adweithydd Dŵr Berw Datblygedig, neu ABWR – gael ei gymeradwyo gan Asesiad Dyluniad Generig (GDA)

Mae’r cynllun pedair blynedd, manwl yn bartneriaeth rhwng CNC, Asiantaeth yr Amgylchedd, a’r Swyddfa Rheoliad Niwclear, gyda’r bwriad o asesu materion diogelwch, amgylcheddol, a rheolaeth gwastraff o fewn dyluniadau'r adweithyddion.

Ar ddiwedd y broses bydd y rheolwyr yn penderfynu ar y cyd os ydynt am gymeradwy’r dyluniad ar gyfer defnydd yn y DU, neu os bydd yn cael ei wrthod.

Trwyddedu

Cyn gall y datblygwyr adeiladu a gweithredu’r atomfa yn Wylfa Newydd, bydd rhaid iddynt dderbyn sawl trwydded amgylcheddol gennym ni.

Diben y trwyddedau yw lleihau effaith amgylcheddol y gwaith adeiladu a gweithredu.

Os byddwn ni’n credu gall Horizon wneud mwy i amddiffyn yr amgylchedd, neu os nad ydynt wedi darparu gwybodaeth ddigonol ynglŷn â’r mater, byddwn ni’n gwrthod caniatâd.

Rydym eisoes wedi darparu rhai trwyddedau amddiffyn yr amgylchedd ar gyfer gwaith sydd wedi’i gwblhau’n barod- er enghraifft: i dorri nifer cyfyngedig o goed, i ddefnyddio chwynladdwyr mewn dull diogel, ac i gyflawni archwiliadau gwely môr.

Rydym yn disgwyl bydd Horizon yn danfon ceisiadau manwl ar gyfer chwech o brif drwyddedau. Byddwn yn cynnal ymgynghoriadau cyhoeddus ym mhob achos. Maent yn cynnwys:

  • Gollyngiadau Dŵr wrth Adeiladu i reoli a lleihau effaith niweidiol draeniad a dŵr llygredig yn ystod y prif gyfnod adeiladu. Gan gynnwys gollyngiadau o’r system garthffosiaeth a’r gwaith sypynnu concrit er enghraifft
  • Trwyddedu Morol – hanfodol ar gyfer unrhyw waith sy’n ymwneud ag adeiladu, echdynnu, neu waredu deunyddiau yn is na lefel llanw uchaf. Mae’n cynnwys nodweddion megis morgloddiau, cyfleusterau dadlwytho llongau (MOLF- marine off-loading facility), neu garthu morol
  • Echdyniad yn ystod y gwaith adeiladu, bydd angen i Horizon echdynnu dŵr er mwyn lleihau lefel dŵr daear. O ganlyniad, efallai bydd angen iddynt ymgeisio am drwydded echdyniad gan amlinellu sut y byddent yn cyflawni hyn heb niweidio’r amgylchedd a’r afonydd lleol
  • Sylweddau Ymbelydrol i arddangos sut y bydd Horizon yn amddiffyn pobl a’r amgylchedd trwy leihau’r swm o wastraff ymbelydrol sy’n cael ei gynhyrchu a’i ryddhau
  • Gollyngiadau Dŵr Oeri er mwyn lleihau effaith amgylcheddol yr echdyniad o ddŵr môr i oeri systemau’r atomfa, a’i ollyngiad (yn gynhesach a chyda rhai cemegau) yn ôl i’r môr
  • Gosod Offer Hylosgi i sicrhau bod cynlluniau’r generaduron a’r boeleri wrth gefn yn cynnwys mesurau i amddiffyn yr amgylchedd

Cyngor Cynllunio

Mae darparu cyngor arbenigol i sefydliadau eraill hefyd yn rhan o’n rôl ni.

Yr Ysgrifennydd Gwladol fydd yn penderfynu os bydd yr atomfa newydd yn derbyn caniatâd cynllunio, tra bydd Cyngor Sir Ynys Môn yn gwneud y penderfyniadau ynglŷn â datblygiadau llai - megis ffyrdd, safleoedd llety, a chanolfannau logisteg.

Byddwn ni’n darparu cyngor arbenigol i’r sefydliadau yma ynglŷn â dulliau i amddiffyn a gwella’r amgylchedd.

Cysylltwch â ni  - am fwy o wybodaeth – Tîm Wylfa  ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Ein rôl yn Wylfa Newydd PDF [371.3 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.