Cynllun Iaith Gymraeg

Cynllun Iaith Gymraeg

Mae’r dudalen hon yn rhoi manylion ynglŷn â sut y byddwn yn darparu ein gwasanaethau i’r cyhoedd yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Ynglŷn â’n cynllun

Fel corff cyhoeddus yng Nghymru, mae’n ddyletswydd arnom o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg (1993) i baratoi a gweithredu Cynllun Iaith Gymraeg.

Ar sail gyfartal

Cafodd ein Cynllun Iaith Gymraeg ei gymeradwyo gan Gomisiynydd y Gymraeg ar 28 Mawrth 2013. Mae’n disgrifio’r modd y bydd yr iaith Gymraeg a’r iaith Saesneg yn cael eu trin ar sail gyfartal wrth inni ddarparu gwasanaethau i’r cyhoedd ac i’n staff.

Bydd y cynllun yn parhau nes bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn dod yn atebol i Safonau’r Iaith Gymraeg o dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

Mae ein gweledigaeth ar gyfer yr iaith Gymraeg dros y pum mlynedd nesaf yn cynnwys yr egwyddorion allweddol canlynol:

  • Gweithio tuag at sefydlu Cyfoeth Naturiol Cymru fel sefydliad dwyieithog naturiol yn ein holl weithleoedd pan fyddwn yn darparu gwasanaethau i’r cyhoedd, pan fyddwn yn gweithio gyda’n partneriaid, a hefyd yn ein gweinyddiaeth fewnol
  • Annog ein gweithlu i ymfalchïo yn y Gymraeg. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymrwymedig i sefydlu’i hun fel sefydliad dwyieithog
  • Cynyddu’n raddol gyfran y staff ar bob lefel sydd â’r gallu a’r hyder i siarad ac i ysgrifennu Cymraeg, er mwyn cyflawni egwyddorion y Cynllun hwn
  • Meithrin rhagor o arbenigwyr sy’n siarad Cymraeg ym meysydd amgylcheddol a gwyddonol ein gwaith, a thrwy hyn, gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg mewn meysydd arbenigol
  • Bod yn rhagweithiol wrth chwilio am gyfleoedd i hyrwyddo a datblygu’r defnydd o’r Gymraeg trwy gydweithio â phartneriaid ac unigolion ledled y sector amgylcheddol a thu hwnt, ac annog arfer dwyieithog da

Safonau Iaith

Mae’r weledigaeth hon yn adlewyrchu’r symudiad tuag at fabwysiadu’r Safonau iaith sydd i ddod, yn ogystal â gweithredu strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru ddwyieithog.

Adborth