Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Ein cynllun corfforaethol

Croeso i Gynllun Corfforaethol Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae’r cynllun yn dangos yr hyn rydym yn bwriadu ei gyflawni dros gyfnod y tair blynedd o 2014 i 2017 ac mae’n sail i’r Cynlluniau Busnes rydym yn eu cyhoeddi pob blwyddyn. 

Plan nesaf 2018 to 2021

Dangosyddion a Thueddiadau

Mae’r Cynllun Corfforaethol yn cynnwys set o ddangosyddion sy’n dangos tueddiadau amgylcheddol eang yng Nghymru.Mae’r rhain yn helpu i ddangos y cyd-destun rydym yn gweithio ynddo.

Gweithio dros Amgylchedd Da

Rydym eisiau i Gymru fod yn le ble mae’n haer, ein tir a’n dŵr yn cael eu rheoli’n gynaliadwy, gan ddefnyddio Gwybodaeth Dda i gyrraedd Amgylchedd Da a fydd yn Dda i Bobl ac yn Dda i Fusnes.Byddwn yn helpu i gyrraedd hynny drwy sicrhau fod Cyfoeth Naturiol Cymru’n Sefydliad Da.

Da i’r Themâu

Mae’r Cynllun Corfforaethol yn dangos ein gwaith dros bum Thema ‘Da’.

Maer rhain fel a ganlyn:

  • Gwybodaeth Dda – mae gwybodaeth dda yn ein helpu i gymryd penderfyniadau da
  • Da i’r Amgylchedd – er mwyn sicrhau fod ein hecosystemau’n wydn, bod ein bywyd gwyllt a’n tirlun yn cael eu gwella a bod ein hadnoddau naturiol yn cael eu rheoli’n ofalus
  • Da i Bobl – er mwyn sicrhau fod pobl yn ddiogel, eu bod yn gallu elwa o, a mwynhau, ein hadnoddau naturiol a’u bod yn deall perthnasedd yr adnoddau hynny yn ein bywydau o ddydd i ddydd
  • Da i Fusnes – Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n anelu at wneud Cymru’n ‘lleoliad o ddewis’ i fusnesau a mentrau ac yn lle sy'n mabwysiadu ac yn annog yr ymarfer rheoli amgylcheddol gorau
  • Sefydliad Da - i wneud Cyfoeth Naturiol Cymru'r sefydliad gorau posibl y gallai fod

Gweithio gyda Llywodraeth Cymru

Mae’r Cynllun Corfforaethol hefyd yn cynnwys gwybodaeth ynghylch ein cenhadaeth a’n diben, ein cyllid a’n gweithle.

Mae’n disgrifio sut rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a sut rydym yn adrodd yn ȏl ar ein gwaith yn ein Hadroddiad Blynyddol.

Cynnwys newidiadau diweddar

Mae’r newidiadau sydd wedi digwydd yng Nghymru ers cyhoeddi’r Cynllun Corfforaethol ac sy’n effeithio ar ein gwaith yn cael eu dangos yn ein Cynlluniau Busnes blynyddol.Mae hynny’n ein galluogi i ddal ar y blaen gyda’r hyn sy’n digwydd yng Nghymru.

Cynllunio prydlon

Bydd ein cynllun corfforaethol nesaf ar gyfer y cyfnod pum mlynedd nesaf o 2017 tan 2022 yn cael ei gyhoeddi yn 2017. Mae hynny er mwyn sicrhau fod y Cynlluniau'n dilyn yn brydlon ar ȏl etholiadau a'u bod yn adlewyrchu rhaglen Llywodraeth Cymru o lywodraethu.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Ein cynllun i wneud y gorau o’n cyfoeth naturiol yng Nghymru Fersiwn Hawdd ei Ddeall yw hwn o ‘Ein Cynllun Corfforaethol 2014 – 2017’ Ebrill 2014 PDF [8.8 MB]
Crynodeb o’r ymatebion i’n hymgynghoriad cyhoeddus ‘Cynllunio ein dyfodol’, a gynhaliwyd rhwng 4 Tachwedd 2013 a 10 Ionawr 2014 Datblygu ein Cynllun Corfforaethol – sut rydym wedi gwrando ar eich sylwadau ac wedi eu defnyddio PDF [256.2 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.