Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ein cynllun busnes

Ein gweithgareddau a’n cyllid 2017–2018

Croeso i'n Cynllun Busnes ar gyfer 2017/18, sy'n nodi'r hyn rydym yn bwriadu ei gyflawni dros y flwyddyn i ddod. Mae'n ffurfio blwyddyn gyntaf ein Cynllun Corfforaethol pum mlynedd newydd ar gyfer 2017–22, a gaiff ei gyhoeddi yn hwyrach eleni. Cam cychwynnol yw'r Cynllun Busnes tuag at ddatblygu ffordd newydd o weithio ac mae'n cynllunio ac yn anelu at nodau cyffredin mewn ffordd gydweithredol yn dilyn dau ddarn allweddol o ddeddfwriaeth, sef Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. 

Mae rhai materion penodol sylweddol y bydd angen i ni fynd i'r afael â nhw yn ystod 2017–18:

  • Ymgorffori syniadaeth rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy ym mhopeth a wnawn, gan gefnogi'r ffordd rydym yn gweithio ac yn ymgysylltu ag eraill i fynd i'r afael â heriau a manteisio ar gyfleoedd
  • Datblygu Datganiadau Ardal er mwyn iddynt fod yn sail ar gyfer gwelliannau yn ein hamgylchedd
  • Sicrhau bod agwedd Cymru tuag at fioamrywiaeth a chadwraeth yn cyd-fynd â'r ffordd rydym yn cydweithio wrth reoli tir a dŵr trwy ddatblygu dull strategol. Bydd hyn yn cefnogi ein Cynllun Adfer Natur presennol
  • Dwyn cyfleoedd busnes cynaliadwy i ffrwyth, fel y fferm wynt fwyaf ar y tir ym Mhen y Cymoedd
  • Cynghori ar brosiectau cenedlaethol pwysig fel Lagŵn Llanwol Bae Abertawe, Wylfa Newydd a ffordd liniaru'r M4
  • Gwella sut rydym yn cyflenwi gwasanaethau trwy newid ffurf ein sefydliad

Ein Pwrpas Newydd

Rydym yn rhoi pwyslais ar ein pwrpas newydd o reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy. Mae ein Hadroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol yn nodi rhai o'r heriau a'r cyfleoedd sydd gennym ar hyn o bryd. Fel y gallwn roi sylw i'r cyfleoedd i reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy er mwyn cynyddu llesiant, a thrwy fabwysiadu egwyddorion rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy yn y ffordd rydym yn gweithio, rydym wedi datblygu ein casgliad cyntaf o Amcanion Llesiant. Gan ddechrau trwy gynnwys ein rhanddeiliaid, yn fewnol ac yn allanol, rydym wedi ystyried sut y gallwn gydweithio gyda'n partneriaid ac integreiddio ein hamcanion gydag amcanion eraill ac ar draws y Nodau Llesiant. Bydd hyn yn ein helpu i sicrhau y bydd ein gweithgareddau'n atal heriau'r Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol rhag gwaethygu yn y tymor hir.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Cynllun Busnes 2017/18 PDF [951.3 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.