Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Cefndir

Maestref yng Nghaerdydd yw’r Rhath, ac mae Nant y Rhath yn llifo trwyddi. Torrodd Nant y Rhath ei glannau y tro diwethaf yn ystod y llif uchel yn 2007 a 2009 ac yn ystod digwyddiadau llanwol yn 2010 a 2012.

Mae llawer o gartrefi a busnesau yn yr ardal mewn perygl o ddioddef llifogyddFlood risk areas of Roath and Rhymney. Mae hyn yn sgil llif uchel yr afon, llanw uchel neu gyfuniad o’r ddau.

Cynyddu a wnaiff y tebygolrwydd o ddioddef llifogydd gydag amser, oherwydd rhagwelir y bydd yna gynnydd yn lefel y môr a mwy o law aml a dwys o ganlyniad i newid hinsawdd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i roi arian ar gyfer adeiladu cynlluniau rheoli llifogydd ar draws Cymru, er mwyn lleihau’r perygl llifogydd a lliniaru unrhyw effeithiau.

Yng ngoleuni’r perygl llifogydd yn Y Rhath, rydym yn gobeithio rhoi Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd ar waith yn yr ardal.

Eisoes, rydym wedi mynd i’r afael â gwaith ym mis Ionawr 2015 i wella’r amddiffyniad rhag llifogydd wrth Afon Rhymni.

Y Cynllun

Fe fydd Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd y Rhath yn gwella lefel yr amddiffyniad ar gyfer y gymuned i ddigwyddiad llifogydd 1 mewn 75 mlynedd (1.3% o siawns o ddioddef llifogydd mewn unrhyw flwyddyn) yn sgil llif uchel yr afon a llifogydd 1 mewn 150 mlynedd (0.6% o siawns o ddioddef llifogydd mewn unrhyw flwyddyn) yn sgil llanw uchel. Bydd y cynllun yn lleihau'r risg o lifogydd i 360 o gartrefi a 45 o fusnesau.

Byddwn yn gwneud gwelliannau mewn sawl lle ar hyd y nant rhwng Gerddi Nant y Rhath ac Afon Rhymni wrth Heol Casnewydd (ger archfarchnad Morrison’s). Dyma’r prif ardaloedd a fydd yn gweld gwelliannau:

 • Gerddi Nant y Rhath
 • Gerddi Melin y Rhath
 • Gerddi Waterloo
 • Gerddi’r Rheilffordd (‘The Sandies’)

Ein nod yw adeiladu argloddiau a muriau llifogydd, gan leihau’r effaith weledol trwy roi dulliau tirlunio trefol ar waith. Ymhellach, byddwn yn lledu sianel yr afon yng Ngerddi Nant y Rhath ac yn gwella nifer o bontydd er mwyn hwyluso llif y nant.

Trwy ymgynghori’n barhaus gyda thrigolion yr ardal, busnesau a rhanddeiliaid, rydym wedi gwrando ar y gymuned leol sydd wedi ein helpu i lunio’r cynllun terfynol, gan gynnwys cael gwared â chyn lleied o goed ag y bo modd a defnyddio llai o furiau drwy gydol y cynllun.

Cafodd caniatâd cynllunio ar gyfer y cynllun ei roi gan Gyngor Caerdydd ym mis Ebrill 2016. Gellir gweld manylion y cais cynllunio ar-lein.

Rydym yn hyderus y bydd y cynllun newydd hwn yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl sy’n byw ac yn gweithio yn Y Rhath ac sydd wedi byw gyda’r bygythiad llifogydd ers blynyddoedd lawer.

Y Newyddion Diweddaraf

Mehefin 2017

Ardal y llwyfan

I gynnal mynediad trwy Erddi Waterloo, mae angen i ni gysylltu'r llwybrau a'r bont uchel newydd ar draws y muriau llifogydd newydd. Yn ochr ddeheuol y parc, mae hyn yn mynnu llwybr dyrchafedig a rampiau mynediad at y bont. Mae'r tîm dylunio tirwedd wedi ehangu'r ardal hon i ddod yn ofod nodwedd, a rhoddwyd yr enw "ardal y llwyfan" arni. Mewn ymateb i ddiddordeb diweddar y cyhoedd yn ardal y llwyfan, gwnaethom gyflwyno pedwar opsiwn mewn sesiwn galw heibio ar gyfer y cynllun ar 6 Ebrill 2017, a gwnaethom dderbyn adborth gan aelodau o'r cyhoedd.

Ar ôl ystyried yr adborth ac ymgynghori pellach â rhanddeiliaid allweddol ac awdurdodau statudol, rydym wedi penderfynu bwrw ymlaen gydag addasiad o Opsiwn 4 (ardal llwyfan gyda deildy). Amlinella'r ddogfen Penderfyniad Ardal Llwyfan Gerddi Waterloo y broses tu ôl i'r penderfyniad hwn.

Gwaith ar y mur llifogydd

Mae’r mur llifogydd newydd o ‘byst a dalennau dur’ yn cael ei godi o fewn y parciau. Bydd y pyst fel arfer yn cael eu gosod gan ddefnyddio peiriant tracio sy’n llacio’r ddaear cyn gosod y pyst a’r dalennau yn eu lle drwy ddefnyddio morthwyl dirgrynol. Mae llacio’r pridd ymlaen llaw yn lleihau’r sŵ a’r dirgryniadau a grër. Byddwn yn monitro’r sŵ a’r dirgryniadau wrth godi’r mur er mwyn sicrhau nad ydynt yn ormodol a’u bod o fewn cyfyngiadau derbyniol. Mae’r cynllun sydd wedi ei atodi yn dangos ardaloedd y bydd y sŵ a’r dirgryniadau yn effeithio fwyaf arnynt am gyfnodau byrion yn ystod yr wythnosau nesaf. Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleuster a allai hyn ei achosi.

Mai 2017 

Rydym yn parhau i adeiladu’r muriau a’r cloddiau llifogydd yng Ngerddi’r Rheilffordd, ac mae darparwyr cyfleustodau yn ymgymryd â gwaith dargyfeirio gwasanaethau yng nghyffiniau Pont Heol Waterloo, yn ogystal ag yn ardal Gerddi Waterloo. 

Rydym yn parhau i adolygu opsiynau dylunio ar gyfer y llwyfan yng Ngerddi Waterloo, yn dilyn sylwadau a gafwyd yn ystod y sesiwn galw heibio yn ddiweddar.  

Byddwch yn dechrau gosod pyst y muriau llifogydd yng Ngerddi Waterloo yng nghanol mis Mai, ac er y bydd mesurau wedi eu trefnu i leihau’r effaith, bydd sŵn a dirgryniadau yn sicr o aflonyddu ar yr ardal gyfagos.

Mawrth 2017
Mae ein contractwr Dawnus bellach ar y safle, gan ei fod wedi sefydlu safle yng Ngerddi’r Rheilffordd ac wedi codi byrddau palis o bren fel ffin i’r safle. Rydym bron â chwblhau’r gwaith o dynnu a thocio coed a llystyfiant yng Ngerddi Waterloo, Gerddi’r Rheilffordd a phen is yr afon o Erddi Melin y Rhath.

Rydym wedi dechrau ar y prif waith adeiladu, yn cloddio am furiau llifogydd a’r argloddiau yng Ngerddi’r Rheilffordd. Byddwn yn pentyrru’r muriau llifogydd yng Ngerddi Waterloo ar ôl y Pasg, fe’ch cynghorir y bydd sŵn a dirgryniad yn peri aflonyddwch.

Yn anffodus, byddwn yn cau’r bont droed o Newminster Road i heol Gerddi Waterloo o ddechrau mis Ebrill am ryw bum mis er mwyn ei disodli ac adeiladu’r muriau llifogydd cyfagos. Byddwn yn ailagor hon cyn gynted ag y gallwn. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd mynediad i gerddwyr dros yr afon yn cael ei gynnal ym mhont Waterloo Road fel llwybr arall. 

Mae gennym gaban yng Ngerddi Waterloo er mwyn i bobl ddod i gael mwy o wybodaeth ac i siarad gyda’n Swyddog Cymunedol, Matthew Frewer. Yn ogystal, rydym wedi trefnu digwyddiad galw heibio ar ddydd Iau 6 Ebrill o 3pm tan 7pm yng Nghlwb Rygbi San Pedr a chroesawn pobl i ddod i drafod y cynllun gyda ni.

Rydym wedi cael adborth y gymuned mewn perthynas â strwythur y pergola ar yr ardal lwyfan uwch yng Ngerddi Waterloo ac rydym wrthi’n adolygu dewisiadau dylunio ar gyfer yr ardal hon. Croesawn sylwadau pellach gan bobl ar y cynnig hwn.

Ionawr 2017: Cynhaliwyd sesiwn galw heibio ar 11 Ionawr ar gyfer y cyhoedd i gyfarfod y contractwr ac i ofyn am y gwaith. Roedd tua 100 o bobl yn bresennol a chafon ni adborth defnyddiol.

Mae’r gwaith adeiladu ar fin dechrau yn nghanol mis Chwefror, a byddwn yn hysbysebu ymlaen llaw pan fyddwn yn cau’r parciau. Mae'r cynlluniau rheoli traffig yn cael eu trafod ar hyn o bryd â Chyngor Caerdydd.

Rhagfyr 2016: Rydym wedi penodi Dawnus fel prif gontractwr i gyflawni'r cynllun llifogydd. Mae Dawnus yn un o'n cyflenwyr fframwaith ac yn gontractwyr peirianneg sifil profiadol. Maen nhw’n ar hyn o bryd yn paratoi dogfennau perthnasol cyn unrhyw waith safle a fydd yn dechrau yn y flwyddyn newydd.

Bydd sesiwn galw heibio wedi’I drefnu i bobl gwrdd â contractwr a'r artist cyhoeddus ar 11 Ionawr o 3yp i 7yh yng Nghlwb Rygbi St Peter’s i drafod y rhaglen waith. Galwch heibio am sgwrs – byddem wir yn gwerthfawrogi eich sylwadau.

Tachwedd 2016: Mae arlunydd Cymreig, Rubin Eynon, wedi ei benodi i greu waith celf ar gyfer cynllun y Rhath. Mae Rubin wedi gweithio ar nifer o gynlluniau cymunedol ac yn edrych ymlaen i drafod a rhannu syniadau gyda’r gymuned leol i helpu i lywio’r gwaith dros y misoedd nesaf. Rydym hefyd wedi penodi Arkwright a Cooke i gynnal arolygon ar gyfer eiddo sydd agosaf at y safleoedd adeiladu arfaethedig. Byddant yn cysylltu gyda’r pobl perthnasol i drefnu ymweliad.

Medi 2016: Ar hyn o bryd, rydym wrthi’n penodi contractwr ar gyfer y prif waith. Rhan o’r gofyniad hwn yw cael Swyddog Cymunedol i weithredu fel pwynt cyswllt ar gyfer trigolion yr ardal trwy gydol y gwaith adeiladu. Ymhellach, mae artist cyhoeddus lleol wrthi’n cael ei benodi i greu gwaith celf yng Ngerddi Melin y Rhath (gweler yr adran isod i gael mwy o fanylion).

Gorffennaf 2016: Mae’r dasg o gyflawni’r Amodau Cynllunio ar waith, gan roi manylion i Gyngor Caerdydd am holl elfennau’r gwaith, yn cynnwys arolygon ecolegol ac archeolegol a chynigion ar gyfer adfer tir.

Ebrill 2016: Derbyniodd Cyngor Caerdydd y Cais Cynllunio.

Ymgynghori Blaenorol

Trwy ymgynghori’n barhaus gyda thrigolion yr ardal, busnesau a rhanddeiliaid, rydym wedi gwrando ar y gymuned leol, sydd wedi ein helpu i lunio’r cynllun terfynol, gan gynnwys cael gwared â chyn lleied o goed ag y bo modd a defnyddio llai o furiau drwy gydol y cynllun.

 • Cnocio ar ddrysau a chyfarfodydd i gynyddu ymwybyddiaeth o berygl llifogydd a chynhyrchu Cynllun Llifogydd Cymunedol: o 2012 hyd 2014
 • Sesiynau galw heibio i’r cyhoedd: Mai 2014, Hydref 2014, Gorffennaf 2015, Ionawr 2017
 • Stondin yn Ffair Gerddi Waterloo: Awst 2014, Gorffennaf 2015, Gorffennaf 2016
 • Cerdded y safle gyda phreswylwyr lleol: Medi 2015
 • Hysbysebion yn y wasg, hysbysiadau safle a llythyrau ymgynghori i eiddo sy’n ffinio’r gerddi
 • Diweddariadau rheolaidd drwy gylchlythyron, posteri, gwe-dudalen Cynllun Llifogydd y Rhath a’r cyfryngau cymdeithasol

Gorffennaf 2015

Aethom ati i ddiwygio ein cynigion ar gyfer adran afonol y llwybr rhwng Gerddi Nant y Rhath a Gerddi’r Rheilffordd, yn ogystal â’r adran lanwol i lawr yr afon o archfarchnad Sainsbury’s. Cafodd y newidiadau eu harddangos mewn sesiwn galw heibio yn Nhŷ Eglwys y Rhath ym mis Gorffennaf 2015. Mynychodd oddeutu 150 o bobl y sesiwn a bu modd trafod y cynigion gyda Thîm Prosiect y Rhath, gan gofnodi’r holl sylwadau ar ffurflenni adborth. Ymhellach, aethom ati i gyflwyno ein cynigion i Gomisiwn Dylunio Cymru ym mis Awst 2015.

I gael mwy o fanylion am y cynllun, gweler y byrddau gwybodaeth a ddefnyddiwyd yn ystod yr ymgynghoriad cyhoeddus.

Ers yr ymgynghoriad ym mis Gorffennaf 2015, rydym wedi gwneud ychydig o newidiadau bach i'r dyluniad. Yng Ngerddi’r Rheilffordd, yn hytrach na disodli gwrychoedd ar hyd Newminster Road, bydd ymyl o borfa a phocedi o blannu, a oherwydd gofynion adeiladu bydd angen clirio tri coeden ychwanegol o’r parc. Yng Ngerddi Waterloo, bydd deildy pren a cherrig yn cael ei osod ar y llwyfan newydd ger y bont i gerddwyr, a bydd mwy o blanhigion yn cael eu plannu yn y parc Yng Ngerddi Melin y Rhath, mae dyluniad y rheilen law wedi’I newid o bren i metel, yn gyd-fynd â rheiliau Fictoraidd yn yr ardal.

Ionawr 2017

Cynhaliwyd sesiwn galw heibio ar 11 Ionawr ar gyfer y cyhoedd i gyfarfod y contractwr ac i ofyn am y gwaith.

Ebrill 2017

Cynhaliwyd sesiwn galw heibio ar 6 April 2017 i bobl ofyn cwestiynau am y gwaith. Am ragor o wybodaeth, gweler y byrddau gwybodaeth a ddefnyddir ar gyfer y digwyddiad, ac ymatebion CNC i adborth a chwestiynau a ddarparwyd yn ystod ac ar ôl y digwyddiad.

Ionawr 2018

Cynhaliwyd saith gweithdy dros dri diwrnod (23-25 Ionawr) i roi cyflwyniad manwl am y cynllun llifogydd i drigolion, i wrando ar eu pryderon ac i ateb unrhyw gwestiynau oedd ganddynt. Diolch i’r 112 o bobl a oedd yn bresennol. Rydym yn gwerthfawrogi’r amryw o adborth a gawsom. Mae’r cyflwyniad a roddwyd yn y gweithdai ar gael i bobl ei ddarllen.

Lluniau 'Cyn' ac 'Ar ol'

  

Mae nifer o luniau ar gael sy’n dangos sut olwg a fydd ar y cynllun cyn ac ar ôl y gwaith mewn lleoliadau arbennig ar hyd y llwybr ac yng Ngerddi’r Rhath.

Celfyddyd Gyhoeddus

Fel rhan o ymrwymiad CNC i gyrraedd amcanion ‘Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)’, mae ymgorffori celfyddyd gyhoeddus yn Y Rhath wedi’i bennu fel un cynllun a fydd yn ategu’r amcanion hyn. Nod y comisiwn celfyddyd gyhoeddus, a osodir yng Ngerddi Melin y Rhath, fydd:

 • Cydnabod a dehongli diddordeb hanesyddol ac amgylcheddol Gerddi Melin y Rhath
 • Cyfannu at ymdeimlad o hunaniaeth ar gyfer Gerddi Melin y Rhath
 • Hyrwyddo cymuned atyniadol a diogel a chanddi gysylltiadau da
 • Cefnogi diwylliant a threftadaeth yr ardal trwy annog pobl i gymryd rhan

Mae ein harlunydd, Rubin Eynon, wedi bod yn gweithio ar ddarn o gelfyddyd i’w gynnwys yng Ngerddi Melin y Rhath. Mae’r cynllun a ddewiswyd yn dilyn ymgynghoriad â’r gymuned yn ein sesiwn galw heibio diwethaf a thudalen Facebook ymroddedig Rubin, wedi arwain at fodel efydd o hen Felin y Rhath, fel y gwelir yn y delweddau isod. Bydd hwn oddeutu 50cm gan 50cm o led ar blinth uchel o 100cm, a bydd yn cael ei osod ar ran o’r llwybr troed sy’n lledu i fyny’r afon o bont Heol Waterloo, gerllaw Melin y Rhath. Bydd Rubin nawr yn mynd at yr ysgolion lleol i’w cynnwys nhw yn natblygiad y model.

Datblygwyd y cynnig hwn ar y cyd â ni, Cyngor Dinas Caerdydd, CADW, a’r gymuned leol.

Art figures standing around an art displayClose up view on an art display

Adeiladu, Amharu a Busnesau Lleol

Tra bydd y gwelliannau’n cael eu gwneud, byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i amharu cyn lleied ag y bo modd ar drigolion a busnesau’r ardal, ac rydym yn gwerthfawrogi cefnogaeth a chydweithrediad y gymuned leol.

Byddwn yn hysbysu pobl ynghylch y gweithgareddau yn ystod y cyfnod ymgynghori, gan gynnwys:

 • Clirio coed cyn i’r gwaith adeiladu ddechrau
 • Y rhaglen adeiladu a’r ardaloedd dan sylw
 • Gwybodaeth am gau gerddi a ffyrdd

Byddwn yn hysbysu pobl ynghylch cau neu ailgyfeirio ffyrdd a gerddi cyn gynted ag y bo modd ar y we-dudalen hon ac ar y cyfryngau cymdeithasol – Twitter: @natreswales, Facebook: NatResWales.

Rydym wedi cael gwybod bod nifer fach o aelodau’r cyhoedd wedi bod yn anfoesgar ac yn ymosodol tuag at ein gweithlu. Roedd hi’n drist gennym glywed hyn gan mai cyflawni’r gwaith maen nhw dan gontract i’w wneud, ac anogwn y gymuned i’w parchu nhw wrth iddynt wneud eu gwaith. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu gwynion, cysylltwch â ni neu Swyddog Cymunedol Dawnus ar y manylion cyswllt isod.

Busnesau lleol

Mae holl fusnesau Gerddi Waterloo ar agor fel arfer yn ystod y gwaith adeiladu.

Diweddariadau Gwaith Adeiladu 

05 Hydref 2017

Yn anffodus, rydym wedi cael anawsterau yn ddiweddar wrth osod y pyst bob ochr i’r Nant rhwng Gerddi’r Rheilffordd a Gerddir Waterloo, oherwydd cyflwr y ddaear ac mae hyn wedi achosi oedi.

Rydym wedi ceisio lleihau’r oedi hwn drwy ddefnyddio gwahanol offer i osod y pyst, a thrwy gynnal rhagor o waith ymchwiliad tir i gyfarwyddo diweddariad o’r cynllun.

Mae’r gwaith i adeiladu pont newydd yn lle Pont y Ffordd Waterloo a chodi a chladio’r muriau llifogydd yng Ngerddi’r Rheilffordd wedi bod yn mynd yn ei flaen yn unol â’r rhaglen.

Gweler ein rhaglen gyfredol fras ar gyfer gosod y dalennau isod. Dylech gofio y gallai cyflwr y tir achosi rhagor o oedi.

Gerddi’r Rheilffordd

I’r de o’r nant - Fydd wedi'i gwblhau erbyn diwedd mis Hydref.

I’r gogledd o’r nant - Fydd wedi'i gwblhau erbyn canol mis Hydref.

Gerddi Waterloo

I’r de o’r nant (yr ardal ganolog wrth yr hen bont droed) - Fydd wedi'i gwblhau erbyn diwedd mis Hydref.

I’r gogledd o’r nant - Tachwedd a Rhagfyr. Fydd wedi'i gwblhau erbyn canol mis Rhagfyr.

Gerddi Melin y Rhath

I’r de o’r nant - Wedi'i gwblhau.

I’r gogledd o’r nant - Wedi'i gwblhau.

Y ddwy ochr, pyst a dalennau ychwanegol er mwyn asio â sylfeini’r bont newydd - Ionawr. Fydd wedi'i gwblhau erbyn diwedd mis Ionawr.

29 Awst 2017

Fel y gwyddoch, mae’r gwaith adeiladu ar gyfer Cynllun Llifogydd y Rhath yn mynd rhagddo trwy Erddi’r Rheilffordd (‘Sandies’), Gerddi Waterloo, Pont Heol Waterloo a Gerddi Melin y Rhath.

Mae’r gwaith o adeiladu’r muriau llifogydd concrit/brics yng Ngerddi’r Rheilffordd yn mynd yn ei flaen yn dda ac yn ôl yr amserlen, yn ogystal â’r gwaith o ailosod Pont Heol Waterloo. Rhan hollbwysig arall o’r gwaith hwn yw gosod pyst a dalennau dur fel sylfaen ar gyfer yr amddiffynfeydd rhag llifogydd newydd. Mae’r gwaith hwn wedi mynd rhagddo’n arafach na’r disgwyl oherwydd anawsterau gyda’r ddaear, ond ein gobaith yw y bydd yn cael ei gwblhau yn ystod y misoedd nesaf. Mae yna nifer o weithgareddau gwahanol sy’n gysylltiedig â gosod y pyst a’r dalennau dur, felly mae lefel y sŵn yn amrywio gryn dipyn, gyda’r gweithgareddau swnllyd a’r dirgryniadau’n digwydd am gyfnodau cymharol fyr yn unig. Mae’r contractwr a’r tîm sy’n goruchwylio’r safle yn monitro’r sŵn a’r dirgryniadau’n ofalus er mwyn sicrhau nad ydynt yn eithafol.

Dyma’r dyddiadau y disgwylir i’r gwaith o osod y pyst gael ei gynnal (ond byddwch yn ymwybodol y gallant newid):

Gerddi’r Rheilffordd

I’r de o’r nant - Diwedd Awst / dechrau Medi

I’r gogledd o’r nant - Diwedd Awst tan ganol Medi

Gerddi Waterloo

I’r de o’r nant (yr ardal ganolog wrth yr hen bont droed) - Medi

I’r gogledd o’r nant - Tachwedd a Rhagfyr

Gerddi Melin y Rhath

I’r de o’r nant - Canol Medi

I’r gogledd o’r nant - Canol Medi tan ddiwedd Medi

Y ddwy ochr, pyst a dalennau ychwanegol er mwyn asio â sylfeini’r bont newydd - Rhagfyr

 

11 Gorffennaf 2017

Rydym bellach wedi cau pont Heol Waterloo i’w ddymchwel ac i adeiladu pont newydd fel rhan o’r cynllun. Rydym yn disgwyl bydd y ffordd yn ailagor erbyn Chwefror 2018.

Mae arwyddion i ddangos y gwyriadau ar hyd Heol Marlborough / Heol Pen-y-Lan a Heol Casnewydd / Rhodfa Colchester. 

Mae terfyn cyflymder o 20mya yn ei le yn yr ardal a byddwn yn gosod rhai twmpathau cyflymder ar Heol Marlborough cyn bo hir. Mae Bws Caerdydd wedi gwyro llwybrau 1 a 2 ar hyd Heol Blenheim. Darperir mynediad i gerddwyr ar draws y nant gan bompren dros dro wrth ymyl y bont yng ngherddi Melin y Rhath. 

Mae goleuadau traffig 2-ffordd ar hyn o bryd ar gyfer mynediad i gerddi Waterloo o Heol Waterloo, ond rydym yn gobeithio symud y rhain cyn bo hir. Ymddiheurwn am yr anghyfleuster y bydd cau’r ffordd fel hyn yn ei achosi ac rydym yn ceisio sicrhau y bydd y gwaith yn tarfu cyn lleied ag sydd bosibl.

Rydym wedi creu map i ddangos y gwyriadau.

08 Mai 2017

Ym mis Mai a Mehefin bydd gennym oleuadau traffig 3-ffordd ar Heol Waterloo a Gerddi Waterloo. Yna byddwn yn cau pont Heol Waterloo yn gynnar ym mis Gorffennaf er mwyn ei hamnewid. Bydd gwyriadau mewn lle i foduron ac i lwybrau bysiau yn ystod y cyfnod hwn, a bydd mynediad i gerddwyr yn dal i gael ei gynnal dros y nant. Bydd goleuadau traffig 2-ffordd ar gyfer mynediad i Erddi Waterloo yn ystod y cyfnod hwn hefyd. Ymddiheurwn am yr anghyfleuster y bydd cau’r ffordd fel hyn yn ei achosi ac rydym yn ceisio sicrhau y bydd y gwaith yn tarfu gyn lleied ag sydd bosibl.

13 Ebrill 2017

Dylech fod yn ymwybodol fod cynllun arfaethedig mewn lle i gau lôn yng nghyffordd Heol Waterloo a Gerddi Waterloo ac i gael goleuadau traffig 3-ffordd yn gweithredu ar ddydd Sadwrn 22 a dydd Sul 23 Ebrill. Diben hyn yw dargyfeirio cyfleustodau cyn disodli pont Heol Waterloo. Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleuster a achoswyd. 

Clirio a Phlannu Coed

Er mwyn sicrhau’r amddiffyniad angenrheidiol rhag llifogydd ac adeiladu argloddiau a muriau llifogydd newydd, rhaid clirio rhywfaint o goed ar hyd glannau Nant y Rhath.

I gael manylion ynglŷn â pha goed a fydd yn cael eu torri i lawr a pha rai a fydd yn cael eu gwarchod, gweler yr Asesiad o’r Effaith ar Goedyddiaeth. Gellir cael manylion ar ba goed fydd yn cael eu plannu yn y Cynllun Plannu Coed.

Rydym ar hyn o bryd yn cytuno diweddiad i’r Asesiad Effaith ar Goed (gyda llai o goed yn cael eu cwympo, a mwy i'w plannu) â Chyngor Caerdydd. Bydd yr asesiad ar gael i'w lawrlwytho cyn gynted â phosibl.

Ni allwn achub pob coeden yn y gerddi, ond rydym wedi ceisio unioni’r cydbwysedd rhwng gwarchod yr ardal gadwraeth a nodweddion treftadaeth y parc ar y naill law ac adeiladu’r cynllun a sicrhau’r safon angenrheidiol o amddiffyniad rhag llifogydd ar y llaw arall.

Banc coed cymunedol

Fel Cyfoeth Naturiol Cymru, ein nod yw cynnal cyfraniad bositif i'r gymuned. Rydym yn bwriadau plannu coed ychwanegol ym mharcdiroedd ledled Caerdydd a thrwy weithio gydag ysgol leol, gan gynnig goed i blant er mwyn eu plannu gartref. Mae hyn yn caniatáu inni gynyddu’r nifer o blannu i wrthbwyso coed sydd wedi’u clirio a sydd ddim yn gallu cael eu ail-osod ym mharcdir y Rhath.

Dyddiadau pwysig

Hydref 2015                Cyflwyno’r Cais Cynllunio

Ebrill 2016                   Y Cais Cynllunio’n cael ei dderbyn

Diwedd 2016               Penodi Contractwr

Dechrau 2017             Cychwyn ar y gwaith adeiladu

Haf 2018                     Gorffen y gwaith adeiladu

Gwybodaeth cyswllt

Ar gyfer ymholiadau gwaith adeiladu, cysylltwch â’r Swyddog Cymunedol Dawnus, Matthew Frewer – 07880 358541 Roath@dawnus.co.uk

Am unrhyw wybodaeth arall, anfonwch e-bost at roath@naturalresourceswales.gov.uk

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.