Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Aelodau o'n Bwrdd

Darllennwch fywgraffiadau am ein haelodau Bwrdd

Cadeirydd

Bydd Llywodraeth Cymru yn apwyntio Cadeirydd dros dro cyn bo hir wrth iddon nhw recriwtio Cadeirydd newydd ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru.

Dr Madeleine Havard (Dirprwy Gadeirydd)

Dr Madeleine Havard

Mae Dr Madeleine Havard yn wyddonydd amgylcheddol. Astudiodd Sŵoleg ac Astudiaethau Amgylcheddol ac enillodd ddoethuriaeth mewn Bioleg a Chemeg Aberol. Mae hi wedi gweithio mewn sefydliadau amgylcheddol cyhoeddus a gwirfoddol (Nature Conservancy Council, WWF-UK, Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru), ac fel darlithydd mewn Gwyddoniaeth Naturiol / Amgylcheddol ym Mhrifysgol Caerdydd a'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Drwy gydol ei gyrfa, mae Madeleine wedi bod yn rhan o nifer o sefydliadau amgylcheddol ac addysgol mewn amrywiaeth o ffyrdd, o wirfoddolwr cadwraeth ymarferol i Ymddiriedolwr/Aelod Bwrdd a Chadeirydd. Ar hyn o bryd mae'n aelod o Gyd-bwyllgor Cadwraeth Natur y DU, gan gynrychioli Cyfoeth Naturiol Cymru.

Penodwyd tan 31 Hydref 2018 

Syr Paul Williams, OBE, CStJ, DL

Syr Paul Williams

Mae Syr Paul yn gyfarwyddwr anweithredol Cyfoeth Naturiol Cymru ac yn Gadeirydd y Pwyllgor Pobl a Thaliadau Cydnabyddiaeth. Mae'n Gyswllt ar gyfer ymgynghoriaeth recriwtio rhyngwladol Harvey Nash. Mae’n aelod o Gomisiwn Bevan ac yn Gadeirydd Panel Cynghorol Defnyddwyr Trafnidiaeth Gyhoeddus. Mae'n Ymddiriedolwr a Chadeirydd The Royal Masonic Benevolent Institution Care Company ac yn Ymddiriedolwr ar gyfer y Masonic Charitable Foundation. Yn 2017 fe'i penodwyd yn Brior Priordy Cymru ar gyfer the Order of St. John sy'n elusen cymorth cyntaf blaenllaw yng Nghymru.

Gwnaeth gyrfa ddisglair Syr Paul yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol rychwantu dros bum mlynedd a deugain. Roedd yn Brif Swyddog Gweithredol ar gyfer tair Ymddiriedolaeth y GIG ac yn Llywydd yr Institute of Healthcare Management. Ei swydd olaf oedd Cyfarwyddwr Cyffredinol ar gyfer Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cynulliad Cymru a Phrif Swyddog Gweithredol, GIG Cymru. Mae'n Gydymaith Sefydliad Siartredig y Rheolwyr a Chydymaith yr Institute of Healthcare Management ac yn Athro Gwadd ym Mhrifysgol De Cymru. Mae gan Syr Paul ddiploma ôl-raddedig mewn Astudiaethau Rheoli, Doethuriaeth Anrhydeddus o Brifysgol De Cymru a Chymrodoriaeth Anrhydeddus o Brifysgol Metropolitan Caerdydd.

Roedd yn Uchel Siryf De Morgannwg yn 2007/8 ac yn Ddirprwy Arglwydd Raglaw De Morgannwg yn 2010. Penodwyd Syr Paul yn 'Officer of the Order of the British Empire' (OBE) yn 2000 ar gyfer ei wasanaeth i'r GIG yng Nghymru.  Fe'i penodwyd yn Farchog Gwyry yn anrhydeddau pen-blwydd y Frenhines yn 2001 ac yn Farchog 'the Order of the Hospital of Jerusalem of St. John' yn 2016.

Mae wrth ei fodd â chefn gwlad, cerdded a physgota â phlu yn arbennig ar afonydd Gwy, Wysg a Dyfi.

Penodwyd tan 31 Hydref 2018

Andy Middleton

Andy Middleton

Mae Andy yn entrepreneur cymdeithasol ac arloeswr amgylcheddol. Mae'n gyd-sylfaenydd Slipstream Futures, sefydliad newydd sy'n helpu arweinwyr busnes, y llywodraeth a’r trydydd sector i gael yr effaith fwyaf posibl drwy ymdrech cydgysylltiedig. Mae hefyd yn Brif Swyddog Archwilio yn TYF yn Nhyddewi lle mae'n sefydlu rhwydwaith byd-eang o ddarparwyr sy'n defnyddio antur ac addysg arbrofol i ail-gysylltu pobl a thimau gyda natur a datrys problemau'n greadigol.

Mae'n helpu busnesau bach, corfforaethau a’r llywodraeth i gysylltu uchelgais priodol ynghylch cynaliadwyedd gydag ymgysylltiad gweithredol a rhanddeiliaid. Mae Andy yn Gyfarwyddwr Cyswllt Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau (INSPIRE) ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, ac yn aelod o Gyngor Cynghorol Cymru ar Arloesi. Mae'n bartner sefydlol y Do Lectures, mentor arbenigol yn Unreasonable Impact ac yn brif siaradwr rheolaidd ar gynaliadwyedd ac economeg newydd. Mae Andy'n gyfrannwr rheolaidd ar BBC Wales a'r cyfryngau cymdeithasol.

Roedd Andy yn Aelod Cyngor o Gyngor Cefn Gwlad Cymru am bum mlynedd a gwasanaethodd fel aelod a benodwyd ar fwrdd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Penodwyd tan 31 Hydref 2018

Nigel Reader CBE

Nigel Reader

Ar ôl a gyrfa o dros 40 mlynedd a dreuliwyd yn y sector cyhoeddus yn bennaf, gwnaeth Nigel Reader ymddeol o'i swydd lawn amser olaf fel Cyfarwyddwr Cyllid Asiantaeth yr Amgylchedd yn 2009. Bu'n aelod o Fwrdd Cynghori ar Adroddiadau Ariannol Trysorlys ei Mawrhydi yn ogystal ag aelod o grŵp cynghori Tywysog Cymru 'Accounting for Sustainability'. Gwasanaethodd fel aelod o Fwrdd Ymddiriedolwyr yr elusen datblygu ryngwladol, WaterAid, o 1999 tan 2011 a chadeiriodd Bwyllgor Archwilio WaterAid ar gyfer y rhan fwyaf o'r cyfnod hwnnw.

Ar hyn o bryd mae'n aelod o fyrddau'r Sefydliad Rheoli Morol, Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion a Natural England, lle mae'n cadeirio'r Pwyllgor Archwilio a Risg a'r Pwyllgor Taliadau Cydnabyddiaeth. Mae'n ymddiriedolwr ac yn drysorydd anrhydeddus ar gyfer elusen datblygu ryngwladol Excellent Development ac mae'n aelod o Bwyllgorau Archwilio a Risg DEFRA a'r Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur.

Rhoddwyd CBE iddo yn 2007 am ei wasanaeth i'r amgylchedd naturiol.

Penodwyd tan 31 Hydref 2018

Dr Ruth Hall CB, FRCP, FFPH

Dr Ruth Hall

Gyda chefndir proffesiynol ym maes meddygaeth ac iechyd cyhoeddus, Ruth oedd Prif Swyddog Meddygol Cymru rhwng 1997 a 2005. Yn gyfarwyddwr anweithredol Asiantaeth yr Amgylchedd ynghynt, mae hi wedi bod yn aelod o fwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru ac wedi cadeirio Fforwm Mynediad Cenedlaethol Cymru ers 2013.

Mae hi'n aelod o Gyngor yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cyngor yr Ymddiriedolaeth Afonydd a Chamlesi, ac yn aelod o fwrdd Glyndŵr Cymru. Cyn hyn, bu'n llywodraethwr ac yn is-gadeirydd Sefydliad Polisi Cyhoeddus Cymru, a gynhelir gan Brifysgol Caerdydd, ac mae hi bellach yn gynghorydd i'w gorff olynol, Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru.

Mae Ruth yn aelod anweithredol o fwrdd Addysg a Gwella Iechyd Cymru ac mae hi wedi cyd-gadeirio Grŵp Cydweithredol Gofal Iechyd y Canolbarth (2015–18). Bu'n gynghorydd iechyd y cyhoedd i NICE (2005–15) ac Ofwat (2009–12). Mae ganddi gadair ymweld gyda Phrifysgol Gorllewin Lloegr, ac mae hi'n rhyddfreiniwr Dinas Llundain. 

Penodwyd tan 31 Hydref 2018

Dr Elizabeth Haywood

Elizabeth Haywood

Mae Elizabeth Haywood yn gyfarwyddwr, cyfarwyddwr anweithredol a chadeirydd profiadol busnesau bach a chanolig, gan gyfuno arweinyddiaeth strategol gyda dealltwriaeth gadarn o lywodraethu, rheoli cyllidol a heriau adeiladu busnes. Hi oedd enillydd cyntaf gwobr 'Welsh Woman of the Year’ (1994).

Mae Elizabeth wedi gweithio'n rhyngwladol, yn Ewrop ac America. Treuliodd 25 mlynedd yn y rhyngwyneb rhwng y sectorau cyhoeddus a phreifat ac mae ganddi brofiad mewn diwydiannau a reoleiddir (trafnidiaeth, ynni). Roedd hi'n Gyfarwyddwr y CBI yng Nghymru cyn iddi fod yn Rheolwr Gyfarwyddwr busnes recriwtio.

Ar hyn o bryd mae hi ar Fyrddau Leonard Cheshire Disability a Hendre Group.

Penodwyd tan 8 Tachwedd 2020

Karen Balmer  

Karen Balmer

Mae Karen yn gyfrifydd cymwysedig gyda thystysgrif CIPFA ac mae ganddi dros 30 mlynedd o brofiad o reoli cyllidol, gan ddarparu arweinyddiaeth gyllidol weithredol a strategol o fewn y sector cyhoeddus, sector preifat a'r sector dielw. Mae hi'n cyfuno hyn gyda'i phrofiad adnoddau dynol a llywodraethu helaeth er mwyn cefnogi ei rolau fel aelod bwrdd ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru ac fel ymddiriedolwr ar gyfer sefydliadau elusennol eraill.

Ar hyn o bryd mae Karen yn Brif Weithredwr Groundwork Gogledd Cymru, sef elusen amgylcheddol sy'n gweithio gyda phartneriaid i fynd i'r afael â materion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol a wynebir gan gymunedau lleol. Mae Karen, a benodwyd yn ddiweddar i rôl Cadeirydd Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Cyfoeth Naturiol Cymru, hefyd yn gwasanaethu ar y Pwyllgor Pobl a Thaliadau Cydnabyddiaeth, y Grŵp Cynghori Rheoli Perygl Llifogydd ac mae'n Hyrwyddwr Llesiant, Iechyd a Diogelwch ar gyfer y sefydliad.

Penodwyd tan 8 Tachwedd 2022

Howard Davies  

Howard Davies

Mae Howard Davies yn frwdfrydig dros yr amgylchedd naturiol. Mae'n brif weithredwr Cymdeithas Genedlaethol yr Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol, ac roedd yn gyfarwyddwr Ymddiriedolaethau Natur Cymru cyn hyn. 

Dechreuodd ei yrfa ym myd ffermio, gan weithio wedyn i wahanol sefydliadau sy'n canolbwyntio ar gadwraeth ymarferol yn y trydydd sector a'r sector cyhoeddus, cyn symud i weithio i dîm Tirweddau Gwarchodedig Cyngor Cefn Gwlad Cymru.

Mae gan Howard radd yn y Gwyddorau Naturiol gyda Bioleg. Mae ganddo ddiddordeb brwd yn y berthynas rhwng pobl a lle ac yn weithredol wrth hyrwyddo cydweithredu a datblygu consensws. Mae'n brofiadol ym maes cynllunio strategol a datblygu timau, yn gymrawd o'r Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol, ac yn aelod o Gomisiwn y Byd ar Ardaloedd Gwarchodedig yr Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur (IUCN).

Mae gan Howard radd mewn Gwyddorau Naturiol gyda Bioleg, ynghyd â diddordeb angerddol yn y berthynas rhwng pobl a lleoedd, ac mae’n hyrwyddo cydweithio, creu consensws a dull ffynhonnell agored o daclo materion amgylcheddol. Mae’n brofiadol mewn cynllunio strategol a datblygu tîm. 

Penodwyd tan 8 Tachwedd 2020

Zoë Henderson

Zoë Henderson

Merch fferm o ogledd Cymru yw Zoë Henderson, a astudiodd Economeg Amaethyddol ym Mhrifysgol Llundain cyn dechrau ar yrfa 25 mlynedd ym maes busnes a marchnata gyda The Dow Chemical Company.  Yn ystod y cyfnod hwn, bu'n gweithio ar lefel uwch yn y DU, Ewrop a'r Unol Daleithiau mewn amrywiaeth o swyddi arweiniol ym musnesau gwarchod cnydau, hadau a biotechnoleg.

Mae ganddi brofiad eang ym maes amaethyddiaeth, arweinyddiaeth, datblygu busnes strategol, marchnata, a datblygu busnes newydd ac adnoddau dynol, ac mae bob amser wedi chwarae rhan weithredol mewn materion yn ymwneud â diwydiant a’i gynrychiolaeth.

Bu Zoë yn aelod anweithredol o fwrdd AHDB Potatoes – sector o’r Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth – am chwe blynedd, a hi yw hyrwyddwr cydraddoldeb ac amrywiaeth bwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru. Yn ogystal, mae'n gadeirydd Fforwm Rheoli Tir Cymru a'r is-grŵp diwydiant cyfan ar lygredd amaethyddol.

Mae hi hefyd wedi rhoi cymorth ymgynghorol i nifer o brosiectau a busnesau, yn rhedeg busnes addurno a llenni bach, ac yn rheoli prosiect er mwyn datblygu cyrchfan gwyliau ar fferm y teulu yng ngogledd Cymru. Mae'n ymddiriedolwr grŵp Darganfod Hen Dai Cymreig, yn stiward yn Sioe Frenhinol Cymru, ac yn aelod o sawl pwyllgor.

Penodwyd tan 8 Tachwedd 2022

Chris Blake

Chris Blake

Mae Chris Blake yn ymarferydd blaenllaw yn y sectorau ynni cymunedol ac adfywio cymunedol yng Nghymru. Roedd yn Gyfarwyddwr sefydlol y Cymoedd Gwyrdd, cyd-enillwyr Big Green Challenge NESTA, ac Ynni Cymunedol Cymru. Hefyd mae'n cadeirio pwyllgor llywio prosiect Adfywio Cymru a ariennir gan y Loteri. Mae ganddo brofiad masnachol helaeth o fewn y diwydiant cyhoeddi a thechnoleg gyfryngol fel Prif Swyddog Gweithredol, entrepreneur a buddsoddwr.

Penodwyd tan 8 Tachwedd 2020

 

Clare Pillman (Prif Weithredwr)

Ymunodd Clare Pillman â'r Gwasanaeth Sifil yn 1990 ar ôl astudio ym Mhrifysgol St Andrews a Sefydliad Celf Courtauld. Bu’n gweithio mewn nifer o wahanol Adrannau o Lywodraeth y DU, gan gynnwys yr Adran dros Dreftadaeth Genedlaethol, y Trysorlys a'r Weinyddiaeth Gyfiawnder. Yn 2004 dychwelodd Clare i Gymru i weithio yn y Gwasanaeth Llysoedd oedd newydd ei sefydlu, ac a ddaeth â Llysoedd y Goron a’r Llysoedd Sirol, a’r Llysoedd Ynadon ynghyd am y tro cyntaf. Yn ystod y cyfnod hwn, bu’n gadeirydd Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Lleol Gogledd Cymru, fe arweiniodd yr ymgyrch i sicrhau carchar yng Ngogledd Cymru ac arweiniodd Wasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi Cymru (GLlEM) i fod y corff Cymru-gyfan cyntaf i dderbyn y Marc Siarter am Wasanaeth Cwsmer.

Dychwelodd Clare i Lundain yn 2011 i fod yn Gyfarwyddwr Diwylliant yn yr Adran Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon. Arweiniodd y gwaith ar yr Olympiad Diwylliannol a rhaglen newid fawr o fewn yr Adran. Ers hynny, mae wedi arwain gwaith sy’n datblygu strategaethau newydd ar gyfer Chwaraeon, Twristiaeth a Diwylliant, bu’n goruchwylio cyflawni digwyddiadau fel Cwpan Rygbi'r Byd a Phencampwriaethau Athletau’r Byd, datblygu ac arwain y rhaglen i goffáu Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf, a chreu modelau llywodraethiant ac ariannu newydd ar gyfer sefydliadau megis Historic England, English Heritage, y Parciau Brenhinol a Visit Britain. 

Ar hyn o bryd mae Clare yn Aelod o Fwrdd Theatr Genedlaethol Cymru; Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Gogledd Cymru ac yn Aelod o Gyngor Ymddiriedolaeth Gerddi 

Cofrestr buddiannau

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cyflawni swyddogaethau cyhoeddus eu natur ac rydyn ni felly’n rhwym wrth ddyletswydd i gyflawni ein busnes yn unol â safonau ymddygiad derbyniol ar gyfer cyrff cyhoeddus.

Er mwyn i Cyfoeth Naturiol Cymru gydymffurfio â’r safonau ar fod yn agored ac yn atebol a osodir gan Swyddfa’r Comisiynydd Penodiadau Cyhoeddus (OCPA), mae’n ofynnol i aelodau ddatgan unrhyw fudd a allai fod yn berthnasol i waith y sefydliad.

Gofynnir i holl aelodau’r Bwrdd ddatgan unrhyw fuddiannau personol a heb fod yn bersonol (er enghraifft, rhai’n ymwneud ag adrannau prifysgol y gallai aelod fod yn gyfrifol amdanynt) os ydynt yn teimlo y gallent wrthdaro â’u cyfrifoldebau fel aelod o’r Bwrdd, neu a allai gael eu gweld gan aelod rhesymol o’r cyhoedd fel rhywbeth a allai ddylanwadu ar eu barn.Gofynnir i aelodau’r Bwrdd ddatgan buddiannau ariannol a heb fod yn ariannol.

Bydd buddiannau aelodau’r Bwrdd yn cael eu hadolygu’n flynyddol a chyhoeddir unrhyw newidiadau ar ein gwefan.Gofynnir i aelodau hefyd ddatgan, ar ddechrau cyfarfodydd y Bwrdd, unrhyw fuddiannau penodol a allai fod ganddynt sy’n berthnasol i eitemau ar yr agenda.Yn yr achosion hyn, gofynnir i’r aelod fynd allan tra bydd yr eitemau hynny’n cael eu trafod. 

Lwfansau aelodau’r Bwrdd

Caiff Aelodau’r Bwrdd eu had-dalu am y costau yr achosir iddynt wrth deithio ar fusnes Cyfoeth Naturiol Cymru, gan gynnwys cyrsiau hyfforddiant.Mae’r costau’n cynnwys llety, cynhaliaeth (gan gynnwys prydau bwyd a lluniaeth) a theithio.

Rydym yn cydnabod bod angen i lawer o'n cynrychiolwyr deithio fel rhan o'u busnes bob dydd, i sicrhau bod targedau ein cynllun busnes uchelgeisiol yn cael eu cwrdd.Defnyddiwn y dulliau teithio mwyaf priodol ac ystyriwn gynaliadwyedd, hwylustod ac effeithlonrwydd (ar gyfer yr unigolyn a Cyfoeth Naturiol Cymru), yn ogystal â’r gost i’r sefydliad.

Cyhoeddir manylion y taliadau yn yr Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon.

Cysylltu â ni

Ebost:ysgrifenyddiaethbwrddcnc@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.