Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ein hasesiad o gais Biomass UK No.2 Ltd am trwydded

Gwybodaeth am beth mae’r cyfleuster yn y Barri wedi'i drwyddedu i wneud, ac ein rôl yn y broses

Ein sefyllfa bresennol

Ar 7 Chwefror 2018, cyhoeddwyd ein bod wedi rhoi trwydded amgylcheddol i Biomass UK No 2 Ltd i weithredu cyfleuster nwyeiddio ar Woodham Road, Y Barri. 

Daw’r penderfyniad yn dilyn asesiad helaeth o gynlluniau'r cwmni, a nifer o ymgynghoriadau gyda phobl leol a chyrff proffesiynol, gan gynnwys Iechyd Cyhoeddus Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru. 

Mae'r cwmni wedi dangos y gallant gwrdd â holl ofynion cyfreithiol, amgylcheddol, technolegol ac iechyd cyfraith y DU, Cymru ac Ewrop, felly nid oes gan CNC seiliau amddiffynadwy i wrthod y drwydded.

Mae copïau o ddogfen benderfyniad CNC, a'r amodau a osodwyd ar gyfer y drwydded ar gael i'w gweld. Mae'r amodau'n gosod terfynau cyfreithiol priodol ar gyfer pethau fel allyriadau o'r cyfleuster, ac yn pennu'r mathau o ddeunydd y gall ei brosesu, a sut mae'n storio gwastraff.

Mae'r amodau a osodwyd gennym yn y drwydded yn ei gwneud yn ofynnol i weithredu’r Technegau Gorau ar gael (BAT). Unwaith y bydd yn dechrau gweithredu, byddwn yn monitro gweithgarwch ar y safle i sicrhau eu bod yn parhau i weithio o fewn amodau’r caniatâd y cytunwyd arnynt. 

Gwaith Cyn Comisiynu

Ar hyn o bryd mae’r safle yn y cam cyn comisiynu, sy’n cynnwys defnyddio gwres a stêm i brofi bod cydrannau’r safle’n gweithio’n iawn.

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir er mwyn mynd i’r afael â phryderon sydd gan bobl yn Y Barri yn ystod y gwaith cyn comisiynu.

Darllenwch ragor am y gwaith cyn comisiynu yma.

Bydd y safle yn symud i’r camau nesaf o gomisiynu i ddechrau’r tyrbin stêm ar gyfer profion generadu trydan. 

Darllenwch fwy am beth y mae hyn yn ei gynnwys, a’r hyn y gallwch ei ddisgwyl gan y cyfleuster yn ystod y cyfnod hwn, yn ein cwestiynau cyffredin.

Beth fydd y cyfleuster yn ei wneud?

Mae'r datblygiad yn gyfleuster cynhyrchu ynni adnewyddadwy sydd wedi’i gynllunio er mwyn adennill ynni o bren gwastraff cymysg a baratowyd ymlaen llaw drwy broses o'r enw nwyeiddio. Mae'r broses hon yn cynhyrchu nwy synthetig hylosg, a ddefnyddir wedyn i greu stêm a chynhyrchu trydan gan ddefnyddio tyrbin stêm. 

Mae ganddo'r gallu i gynhyrchu trydan adnewyddadwy gyda chapasiti o allbwn o hyd at 10MWe, a gallai brosesu hyd at 86,400 tunnell fetrig o bren gwastraff cymysg diogel a baratowyd ymlaen llaw bob blwyddyn. 

Fe'i cynlluniwyd er mwyn prosesu pren gwastraff cymysg wedi'i falu, o gartrefi a diwydiant, a fydd yn cynnwys eitemau fel paledi, paneli ffensys, cypyrddau ac ati. Caiff yr eitemau hyn eu torri’n ddarnau mân mewn man arall a'u cludo i'r safle er mwyn eu prosesu. Ni ellir ailgylchu'r pren hwn ar gyfer defnyddiau eraill gan ei fod yn ddeunydd o radd isel. Ni chaniateir i’r cyfleuster dderbyn pren gwastraff peryglus na llosgi gwastraff cyffredinol neu ddeunyddiau eraill y gellir eu hailgylchu. Ni ddefnyddir cynhyrchion pren biomas neu wyryf a gynhyrchir yn benodol ar gyfer y farchnad gynhyrchu ynni yn y cyfleuster hwn. 

Yr enw technegol ar y broses nwyeiddio yw Triniaeth Thermol Pellach (ATT), a chaiff y broses hon ei dosbarthu fel cyd-losgi, o dan y Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol. 

Ein rôl reoleiddiol - materion y gallwn ac na allwn eu hystyried o fewn trwydded

Diffinnir y camau y byddwn yn eu dilyn wrth benderfynu a ddylid caniatáu neu wrthod trwydded gan ofynion cyfreithiol ac fe'u nodir yn ein dogfen benderfyniad ddrafft. 

Os gall cwmni ddangos yn glir ei fod yn gallu bodloni holl ofynion cyfreithiol, amgylcheddol, technolegol ac iechyd cyfraith y DU ac Ewrop, yna mae'n ofynnol yn gyfreithiol i ni ganiatáu'r drwydded.

Yn ystod ein hasesiad o’r drwydded, dim ond y ffactorau hynny sydd o fewn cwmpas y ddeddfwriaeth amgylcheddol yr ydym yn gweithio ynddi y gallem ni eu hystyried.

 

Roedd y rhain yn cynnwys materion sy'n ymwneud â:

 • Rheolaeth weithredol gyffredinol y cyfleuster arfaethedig
 • Trin a storio’r pren gwastraff sy'n cael ei dderbyn
 • Defnydd effeithlon o ddeunyddiau crai, dŵr ac ynni
 • Rheoli aroglau, sbwriel, sŵn a fermin
 • Rheoli allyriadau i'r amgylchedd hyd at derfynau a ganiateir
 • Monitro'r broses nwyeiddio drwy weithdrefnau cytunedig
 • Monitro allyriadau i'r amgylchedd hyd at safonau cytunedig
 • Rheoli trin a storio gwastraff gweddilliol o'r broses
 • Effeithiau posibl ar iechyd a'r amgylchedd lleol 

Ni allem ystyried materion sy'n ymwneud â:

 • Lleoliad a maint presennol neu amgen y cyfleuster hwn
 • A fyddai’n well troi’r cyfleuster nwyeiddio arfaethedig yn gyfleuster sy’n defnyddio techneg wahanol er mwyn cynhyrchu ynni adnewyddadwy (e.e. ynni gwynt neu lanw) neu drin gwastraff
 • Cludo gwastraff i'r safle ac oddi yno
 • Ffynhonnell y coed

Sut y byddwn yn rheoleiddio'r cyfleuster

Rydym yn rheoleiddio safleoedd diwydiannol mewn amryw o ffyrdd, gan ddefnyddio amodau'r drwydded er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth. 

Bydd hyn yn cynnwys hapwiriadau ac ymweliadau dirybudd, yn ogystal ag archwiliadau technegol manwl. Gall ein harchwiliadau ganolbwyntio ar bob agwedd o weithrediad y safle er mwyn sicrhau bod y safle’n cael ei weithredu mewn modd sy’n cwrdd â’r rheolaethau llym a nodir yn nhrwydded y safle. Bydd hyn yn cynnwys asesu canlyniadau monitro er mwyn mesur perfformiad y cyfleuster. 

Mae’n angenrheidiol i'r gweithredwyr hefyd fonitro’u hallyriadau i’r aer yn barhaus ac yn rheolaidd, a rhoi'r canlyniadau hynny i ni. Rydym yn sicrhau bod yr holl fonitro'n cael ei gynnal yn unol â safonau achrededig MCERTS er mwyn sicrhau hyder 

Sut y gwnaethom ymgynghori

Ers i’r cais gael ei 'wneud yn briodol' fis Tachwedd 2016 rydym wedi cynnal nifer o ymgynghoriadau cyhoeddus. 

Cynhaliwyd ein hymgynghoriad cyntaf ar y cais rhwng 5 Rhagfyr 2016 - 2 Ionawr 2017. Fodd bynnag, o ganlyniad i gryn ddiddordeb gan y gymuned leol, fe’i hail-agorwyd a chynhaliwyd ymgynghoriad pellach rhwng 21 Chwefror a 8 Mai 2017. 

Yn ystod y cyfnod hwn, dosbarthwyd copïau o gais y cwmni ac ymgynghorwyd â chyrff proffesiynol eraill er mwyn derbyn eu barn arbenigol, gan gynnwys:

 • Cyngor Bro Morgannwg (Diogelu'r Amgylchedd a Chynllunio)
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
 • Asiantaeth Safonau Bwyd
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
 • Dŵr Cymru Welsh Water
 • Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch 

Ar 31 Gorffennaf 2017, agorwyd ymgynghoriad atodol wedi i ni dderbyn gwybodaeth ychwanegol gan yr ymgeisydd. Parhaodd hwn tan 10 Medi 2017 ac fe’i rhannwyd hefyd gydag ymgynghoreion proffesiynol gan gynnwys: 

 • Cyngor Bro Morgannwg (Diogelu'r Amgylchedd)
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru 

Ar 27 Tachwedd 2017, buom yn ymgynghori ar ein penderfyniad 'o blaid' a rhannwyd copïau o'n dogfen penderfynu drafft ac amodau trwyddedu drafft. Parhaodd y gwaith ymgynghori tan 22 Ionawr 2018 ac ymgynghorwyd hefyd â chyrff/unigolion proffesiynol, gan gynnwys: 

 • Cyngor Bro Morgannwg (Diogelu'r Amgylchedd)
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Drwy gydol ein proses ymgynghori, rydym wedi rhannu copïau caled a chopïau electronig o ddogfennau ac wedi cyhoeddi’r ymgynghoriadau ar ein gwefan, ein sianelau cyfryngau cymdeithasol a thrwy sianelau newyddion lleol.

 

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.