Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Digwyddiadau Galw Heibio Ymgysylltu  Chyflenwyr

Dymuna Cyfoeth Naturiol Cymru eich gwahodd i fynychu un o’r digwyddiadau Ymgysylltu â Chyflenwyr ar gyfer y fframweithiau canlynol sydd ar ddod:

 

  1. Adnewyddu’r Fframwaith Cynnal a Chadw Asedau – AMF2
  2. Y Fframwaith Cynnal a Chadw Ardaloedd Hamdden a Choedwigoedd
  3. Y Fframwaith Torri Gwair 

Dewis Un: Gogledd Cymru

Dewis Dau: Canolbarth Cymru

Dyddiad: 16eg Hydref 2017
Amser: 10:30 – 16:00
Lleoliad: Glasdir, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF


Cost:
Rhad ac am ddim

Dyddiad: 17eg Hydref 2017

Amser: 10:30 – 16:00 
Lleoliad: Plas Machynlleth, Machynlleth, Powys,
SY20 8ER

 Cost: Rhad ac am ddim

Mae’r gwaith dan y fframweithiau hyn o natur ailadroddus gwerth isel gan ymwneud â chynnal a chadw neu gyflwyno gwelliannau i dir hamdden, coedwigoedd ac afonydd. Mae’r gwasanaethau a gynhwysir yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:-

AMF2 – Mân waith a gwaith cynnal a chadw mynych ar amddiffynfeydd rhag llifogydd, gwelliannau i goredau, llifddorau loc, cael gwared â graean, gwasanaethau adfer afonydd a rheoli llystyfiant.

Y Fframwaith Cynnal a Chadw Ardaloedd Hamdden a Choedwigoedd – ffensio atgyweirio ar raddfa fach, mân waith â llif gadwyn, arwyddion, codi arwyddbyst, paentio, casglu sbwriel a rheoli llystyfiant.

Y Fframwaith Torri Gwair – torri gwair â llaw, strimio, AEBI / reform a defnyddio tractor a pheiriant ffustio.

Nid yw’r fframwaith hwn yn ymdrin â ffensio, gwasanaethau ymgynghori, neu wasanaethau adeiladu / peirianneg sifil llafurddwys.

Digwyddiad ‘galw heibio’ fydd hwn, felly ni fydd agenda’n cael ei llunio. Fodd bynnag, disgwylir i’r cyflenwyr gofrestru ar ôl cyrraedd, a bydd gwybodaeth am y fframweithiau i’w chael. Fe fydd yna gyfle i gael trafodaeth anffurfiol gyda chynrychiolwyr Busnes Cymru a CNC i drafod gofynion y prosiectau, a chlywed pa gymorth sydd ar gael. 

I fynychu'r digwyddiad rhad ac am ddim, bydd angen i e-bostio eich manylion a dewis gorau i:

procurement.ops@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk cyn y 11/10/17

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.