Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Uwch Gynghorydd Cynllunio Datblygiad

Dyddiad Cau: 10 Mehefin 2018 | Lleoliad: Bangor | Cyflog: £32,090 - £36,197
 • Tîm: Gwasanaeth Cynghori ar Gynllunio Datblygiad
 • Lleoliad: Bangor
 • Rhif y Swydd: 102870
 • Gradd: £32,090 to £36,197
 • Yn atebol i: Arweinydd y Tîm Cynllunio Datblygiad
 • Yn atebol i’r swydd hon yn uniongyrchol: neb

Byddwch yn rhan o wasanaeth sy’n perfformio’n dda ac sy'n cyflenwi ar gyfer cwsmeriaid a'r amgylchedd. a gwasanaeth gydag etheg tîm gref lle caiff arbenigeddau unigolion eu cydnabod a'u mawrbrisio.

Byddwch hefyd yn chwarae rhan ganolog wrth sicrhau y bydd y cyngor a roddwyd ar gynlluniau strategol a chynigion datblygu unigol yn diogelu'r amgylchedd yn ogystal â sicrhau rheolaeth gynaliadwy o'n hadnoddau naturiol.

Bydd eich sgiliau rhyngbersonol ardderchog a'ch arbenigedd amgylcheddol hefyd yn allweddol wrth i chi fentora a hyfforddi aelodau eraill o'r tîm.

Bydd deiliad y swydd yn rhan o dîm y Gwasanaeth Cynghori ar Gynllunio Datblygiad, a bydd yn rhoi cyngor cyd-drefnedig, amserol sy'n cefnogi dull yr ecosystem at ddefnyddio adnoddau naturiol Cymru, gan wneud y canlynol yn arbennig:

 • Darparu cyfleuster un stop ar gyfer cwsmeriaid cynllunio a chyngor statudol mewnol ar gyfer trwyddedau a chaniatadau mewnol eraill
 • Cyflenwi Gwasanaeth Cynghori ar Gynllunio Datblygiad effeithiol ac effeithlon ar gyfer cwsmeriaid
 • Dylanwadu ar flaengynllunio
 • Darparu cyngor cyn cynllunio i ddatblygwyr ac ar gyfer prosiectau mewnol
 • Arwain prosiectau seilwaith o arwyddocâd cenedlaethol
 • Darparu ymatebion cydgysylltiedig ar gyfer ymgynghoriadau rheoli datblygiad
 • Arwain apeliadau ac ymchwiliadau
 • Darparu cyngor ar rywogaethau a warchodir ar gyfer cynllunio a thrwyddedu
 • Cefnogi Cyfoeth Naturiol Cymru i roi strategaethau ar waith trwy swyddogaeth y tîm
 • Dylanwadu ar gynllunio datblygiad lleol ac ymgysylltu â'r gymuned ddatblygu
 • Cydweithio ag adrannau eraill i ddatblygu strategaeth, polisi a gweithdrefnau

Cyfrifoldebau:

Pennu cyfeiriad

 • Darparu arbenigedd a chanllawiau gweithiwr proffesiynol arweiniol a thechnegol i sicrhau bod y cyfleoedd a grëir gan y system cynllunio datblygiad yn cael eu defnyddio yn y modd mwyaf effeithiol a bod y canlyniadau gorau yn cael eu cyflawni ar gyfer yr amgylchedd
 • Cyfrannu at y gwaith o ddatblygu polisïau/prosesau Cyfoeth Naturiol Cymru ar lefel genedlaethol a monitro a rhoi cyngor ynglŷn â rhoi’r rhain ar waith yn y busnes yn effeithiol i sicrhau bod dull cyson ac effeithiol yn cael ei gynnal
 • Cefnogi Arweinydd y Tîm wrth ddatblygu'r cynlluniau gwaith blynyddol ar gyfer y tîm

Sicrhau canlyniadau

 • Rheoli a chydlynu mewnbwn Cyfoeth Naturiol Cymru tuag at Gynlluniau Datblygu Lleol a strategaethau a chynlluniau isranbarthol eraill, gan gynnwys rhoi cyngor ynghylch asesu amgylcheddol strategol o’r fath gynlluniau, a sicrhau bod ein cyngor yn gadarn, wedi'i seilio ar dystiolaeth, ac ar gael o fewn terfynau amser fel y gall Cyfoeth Naturiol Cymru fod yn ddylanwadol iawn a bod y cynlluniau a’r polisïau sy’n deillio o’r broses hon yn cynorthwyo ein hamcanion
 • Rheoli’r broses ymgynghori cynllunio ar gyfer yr achosion mwyaf technegol heriol a/neu strategol a risg uchel, megis ymholiadau cyn-ymgeisio, ymgynghoriadau rheoli datblygiad, PSACau , DAC ac ymgynghoriadau datblygu eraill, gan sicrhau fod cyngor CNC yn gadarn, yn seiliedig ar dystiolaeth, yn cael ei roi mewn pryd a sicrhau bod y canlyniadau amgylcheddol mwyaf cyraeddadwy yn cael eu cyflawni
 • Cyfrannu barn a chymorth proffesiynol i’r broses o wneud penderfyniadau ynglŷn â chynigion datblygu unigol strategol a chymhleth a reolir gan aelodau tîm eraill, a sicrhau bod y canlyniadau mwyaf cyraeddadwy/sydd orau ar gyfer yr amgylchedd yn cael eu cyflawni. Rhoi cyngor i gydweithwyr ar faterion lle mae gennych arbenigedd penodol, fel y cytunwyd yn eich cynllun gwaith blynyddol
 • Arwain wrth baratoi gwybodaeth mewn cyswllt â heriau yn erbyn cyngor cynllunio datblygiad Cyfoeth Naturiol Cymru, gan gynnwys mynychu apeliadau ac ymchwiliadau
 • Monitro ymatebion cynllunio’r tîm ac adolygu penderfyniadau Awdurdodau Cynllunio Lleol.  Rhoi camau gweithredu priodol ar waith i sicrhau bod CNC yn cael cymaint o effaith ag sydd bosibl a bod gwersi’n cael eu dysguv

Adeiladu perthnasau ag eraill

 • Datblygu a chynnal perthnasau cwsmeriaid effeithiol (mewnol ac allanol) i sicrhau bod y gwasanaeth cynllunio datblygiad wedi'i ddeall yn dda, yn cael ei ddarparu'n effeithiol, ac yn addas i'w ddiben

Sicrhau llywodraethu effeithiol

 • Cynhyrchu cofnodion safonol priodol o weithrediadau a chanlyniadau er mwyn cyfiawnhau a dangos bod yr holl ofynion cyfreithiol a threfniadol wedi'u bodloni
 • Sicrhau bod cyllid ac adnoddau eraill yr ydych yn gyfrifol amdanynt yn cael eu rheoli mewn ffordd briodol

Datblygu pobl a thimau

 • Mentora a hyfforddi aelodau eraill o'r tîm cynllunio ynghylch polisïau, gweithdrefnau, arferion a thechnegau, gan roi'r wybodaeth a'r sgiliau sy'n ofynnol er mwyn iddynt allu cyflawni eu gwaith mewn modd effeithiol ac effeithlon
 • Cymryd gofal rhesymol am les, iechyd a diogelwch eich hunan ac eraill, a chydymffurfio â'r holl ddeddfwriaethau iechyd a diogelwch fel y bo'n briodol

Meini prawf penodol i’r swydd: Hanfodol

 1. Addysg ar lefel gradd neu gyfatebol mewn disgyblaeth berthnasol neu hyfforddiant galwedigaethol perthnasol mewn disgyblaeth gysylltiedig
 2. Sgiliau cryf o ran hunan-reolaeth, trefnu a rheoli prosiectau, gwireddu canlyniadau yn unol ag amserlenni
 3. Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol ar bob lefel, yn cynnwys y gallu i ysgrifennu dogfennau clir a chryno ac i roi cyflwyniadau. Profiad o gysylltu a thrafod gyda chwsmeriaid allanol lefel uwch
 4. Y gallu i asesu cynigion datblygu am effeithiau posibl ar yr amgylchedd
 5. Gwybodaeth gref o ddeddfwriaeth amgylcheddol, yn arbennig cynllunio a diogelu’r amgylchedd. Gwybodaeth waith fanwl o Brosesau Cynllunio Datblygu
 6. Gallu cryf i hyfforddi a mentora staff. Gweithio mewn tîm

Gofynion yr iaith Gymraeg:

Rhoddwyd ystyriaeth briodol i ofynion y swydd hon o ran yr iaith Gymraeg, a'r sgiliau sydd eisoes gan yr adran. O ystyried hyn, mae gofynion yr iaith Gymraeg ar gyfer y swydd hon ar Lefel 4.

Gwybodaeth ychwanegol:

Mae trwydded yrru lawn yn angenrheidiol.

Sgiliau TG yn cynnwys defnyddio rhaglenni prosesu geiriau, taenlenni, cronfeydd data, GIS, mapio ac e-bost yn amgylchedd Windows.

Gwybodaeth am yr hysbyseb swydd

 • Math o gontract: Parhaol
 • Patrwm gwaith: 37 hours y wythnos
 • Gradd / Cyflog: 6 - £32,090 to £36,197
 • Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 10 Mehefin 2018

Er mwyn ymgeisio, cwblhewch eich ffurflen gais a’i hanfon at:

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â:

Cyn gwneud cais am y swydd hon, gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y Canllawiau i Ymgeiswyr.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfleoedd cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl haeddiant ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, pobl ddu ac aelodau o leiafrifoedd ethnig, a phobl sydd ag anabledd, ac mae gennym gynllun sy'n gwarantu cynnig cyfweliad i ymgeiswyr sydd ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dewis. 

Rydym yn gyflogwr delfrydol oherwydd ein bod yn rhoi egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.