Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Arweinydd Tîm y Gwasanaeth Cynghori ar Gynllunio Datblygiad

Dyddiad cau: 27 Chwefror 2018 | Cyflog: £32,090-£36,197 | Lleoliad: Aberystwyth
 • Cyfarwyddiaeth: Gweithrediadau'r De
 • Tîm: Gwasanaeth Cynghori ar Gynllunio Datblygiad – Gogledd a Chanolbarth Cymru
 • Lleoliad: Aberystwyth
 • Rhif y Swydd: 102723
 • Yn atebol i: Mannon Lewis Rheolwr Datblygu Cynllunio Gogledd a Chanolbarth Cymru
 • Yn atebol i’r swydd hon yn uniongyrchol: Uwch-gynghorwyr Cynllunio Datblygiad, Cynghorwyr Cynllunio Datblygiad 1, Cynghorwyr Cynllunio Datblygiad 2, Cynghorwr Tirlun, Uwch Swyddog Rhywogaethau, Swyddog Rhywogaethau a Chynorthwywyr Cynllunio Datblygiad

Diben y swydd:

Bydd deiliad y swydd yn arwain tîm y Gwasanaeth Cynghori ar Gynllunio Datblygiad yng ngogledd Cymru, i gyflenwi cyngor cyd-drefnedig, amserol sy'n cefnogi dull defnyddio adnoddau naturiol Cymru ar lefel yr ecosystem, yn arbennig i wneud y canlynol:

 • Darparu cyfleuster un stop ar gyfer cwsmeriaid cynllunio ac i roi cyngor statudol mewnol ar gyfer trwyddedau a chaniatadau mewnol eraill
 • Cyflenwi Gwasanaeth Cynghori ar Gynllunio Datblygiad effeithiol ac effeithlon ar gyfer cwsmeriaid
 • Dylanwadu ar flaengynllunio 
 • Darparu cyngor cyn cynllunio i ddatblygwyr ac ar gyfer prosiectau mewnol
 • Arwain prosiectau seilwaith o arwyddocâd cenedlaethol
 • Darparu ymatebion cydgysylltiedig ar gyfer ymgynghoriadau rheoli datblygiad
 • Arwain apeliadau ac ymchwiliadau
 • Darparu cyngor ar rywogaethau a warchodir ar gyfer cynllunio a thrwyddedu
 • Cefnogi Cyfoeth Naturiol Cymru i roi strategaethau ar waith trwy swyddogaeth y tîm
 • Dylanwadu ar gynllunio datblygiad lleol ac ymgysylltu â'r gymuned ddatblygu
 • Cydweithio ag adrannau eraill i ddatblygu strategaeth, polisi a gweithdrefnau.

Rydym am ddatblygu gwasanaeth sy’n perfformio’n dda ac sy'n cyflenwi ar gyfer cwsmeriaid a'r amgylchedd. Gwasanaeth gydag etheg tîm gref lle caiff arbenigeddau unigolion eu cydnabod a'u mawrbrisio.

Cyfrifoldebau:

Pennu cyfeiriad

 • Hyrwyddo'r gwaith o gyflawni gwelliannau amgylcheddol sylweddol o'r system gynllunio yng Nghymru a sefydlu system fonitro i arddangos y canlyniadau amgylcheddol a gyflawnir trwy waith y tîm
 • Arwain tîm gweithredol i gyflenwi canlyniadau'n brydlon, at y safonau ansawdd a chost angenrheidiol i gyflawni'r cynllun busnes a chyflawni/cefnogi cynllun corfforaethol Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Darparu cyngor ac arweiniad ar gyfer aelodau'r tîm a chwsmeriaid mewnol/allanol, gan ddatblygu datrysiadau priodol i broblemau o fewn canllawiau arfer gorau/polisïau
 • Cefnogi'r prosesau cynllunio busnes a chorfforaethol i nodi'r canlyniadau blaenoriaeth ac alinio'r gweithlu ac adnoddau'n briodol
 • Fel aelod o grŵp rheoli'r adran, cyfrannu at gyfeiriad a rheolaeth gyffredinol yr adran a'ch grŵp, gan reoli risgiau'n effeithiol
 • Arddangos barn gadarn ac ymwybyddiaeth wleidyddol dda wrth wneud penderfyniadau

Sicrhau canlyniadau

 • Sicrhau bod y Tîm Cynghori ar Gynllunio Datblygiad yn ymateb i ymgynghoriadau mewn modd amserol at safonau cytunedig Cyfoeth Naturiol Cymru, er mwyn diwallu ymrwymiadau statudol Cyfoeth Naturiol Cymru a dangosyddion perfformiad allweddol
 • Sicrhau dulliau ac ymatebion cyson gyda phob un o dimau Cynghori ar Gynllunio Datblygiad eraill Cyfoeth Naturiol Cymru, gan rannu ffyrdd mwy effeithlon o weithio, ymatebion i astudiaethau achos, a chyfleoedd hyfforddi
 • Cyfrannu at neu arwain prosiectau a gweithgorau cenedlaethol i gyflawni datrysiadau integredig a gynllunnir ac a reolir yn dda, sy'n gyrru newid a gwelliant effeithiol yn y sefydliad ac sy'n cefnogi'r canlyniadau amgylcheddol gorau
 • Cwblhau cyfweliadau gyda'r cyfryngau, yn ôl y gofyn

Adeiladu perthnasau ag eraill

 • Sefydlu a chynnal perthnasau da gyda phartneriaid mewnol ac allanol er mwyn deall eu gweithgareddau a hyrwyddo a mwyhau amcanion ac enw da Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Sicrhau canlyniadau cadarnhaol trwy gyfleoedd ymgysylltu proffil uchel, allanol
 • Hyrwyddo rôl a gwaith Cyfoeth Naturiol Cymru gyda swyddogion, aelodau o awdurdodau lleol, a rhanddeiliaid allweddol eraill
 • Hyrwyddo gwaith y timau Cynghori ar Gynllunio Datblygiad trwy Gyfoeth Naturiol Cymru, gan sicrhau y caiff y timau eu defnyddio gan swyddogion ac arbenigwyr eraill

Sicrhau llywodraethu effeithiol

 • Cynllunio, monitro a rheoli adnoddau i fwyhau'r defnydd effeithlon ac effeithiol o gyllid a phobl er mwyn sicrhau y caiff pob gweithgaredd ei gwblhau'n ddiogel at dargedau amser, cost ac ansawdd
 • Sicrhau y glynir wrth bolisïau a phrosesau Cyfoeth Naturiol Cymru

Datblygu pobl a thimau

 • Recriwtio, datblygu ac ysgogi aelodau'r tîm i sicrhau y cynhelir tîm effeithiol â sgiliau priodol, y datblygir diwylliant o wella parhaus, ac yr optimeiddir perfformiad unigolion a’r tîm
 • Arwain a chefnogi aelodau tîm trwy newid cyfundrefnol effeithiol, fel y cyflawnir gwelliannau a buddion ac y darperir ffyrdd gwell o weithio sy'n cefnogi anghenion cwsmeriaid a’r amgylchedd
 • Gweithredu fel hyfforddwr i’r rhai sy’n atebol i’r swydd yn uniongyrchol ac fel mentor i'r lleill i wella perfformiad a rhyddhau potensial
 • Cynllunio a gwerthuso buddsoddiad mewn dysgu i sicrhau cymaint o effaith â phosibl ar ganlyniadau
 • Sicrhau iechyd, diogelwch a llesiant y staff a'r contractwyr a darparu sicrhad ar arferion gweithio diogel
 • Ymgysylltu â staff ar bob lefel er mwyn cynnal diwylliant ar gyfer y sefydliad sy'n agored ac yn dryloyw, gan groesawu heriau a sicrhau cydymffurfiad

Meini prawf penodol i’r swydd: 

 1. Profiad o fod yn rheolwr llinell/rheoli prosiectau a'r gallu i gyflenwi canlyniadau trwy eraill. (Hanfodol)
 2. Gwybodaeth sylweddol o’r ddeddfwriaeth gynllunio a diogelu amgylcheddol a sut y’i cymhwysir yng Nghymru, a gwybodaeth dda o'r broses cynllunio datblygiad neu lywodraeth leol. (Hanfodol)
 3. Y gallu i asesu cynigion datblygu ar gyfer effeithiau posibl ar yr amgylchedd. (Hanfodol)
 4. Y gallu i gyfathrebu'n eglur ar bob lefel yn ysgrifenedig ac ar lafar, gyda sgiliau datblygu partneriaethau datblygedig a phrofiad sylweddol o ymgysylltu â rhanddeiliaid mewnol ac allanol. (Hanfodol)
 5. Hanes blaenorol o reoli llwyth gwaith, yn ddelfrydol mewn amgylchedd trafodaethol, cynhyrchiol. (Hanfodol)
 6. Y gallu i weithio ar y cyd ag eraill ac i gymell gwella parhaus o ran darpariaeth gwasanaeth. (Hanfodol)

Gofynion yr iaith Gymraeg:

Rhoddwyd ystyriaeth briodol i ofynion y swydd hon o ran yr iaith Gymraeg, a'r sgiliau sydd eisoes gan yr adran.  O ystyried hyn, mae gofynion yr iaith Gymraeg ar gyfer y swydd hon ar Lefel 3.

Gwybodaeth ychwanegol:

 • Mae trwydded yrru lawn yn angenrheidiol

Gwybodaeth am yr Hysbyseb Swydd

 • Math o gontract: Parhaol
 • Patrwm gwaith: 37 awr Llawn amser
 • Graddfa / Cyflog: 6 - £32,090-£36,197

 

 • Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 27 Chwefror 2018
 • Cynhelir y cyfweliadau ar: 15 Mawrth 2018 yn Swyddfa Maes y Ffynnon, Bangor.

Er mwyn ymgeisio, anfonwch eich ffurflen gais wedi'i chwblhau at:

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â:

 • Mannon Lewis ar 0300 065 5246

Cyn gwneud cais am y swydd hon, gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y Canllawiau i Ymgeiswyr

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfleoedd cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl haeddiant ar sail cystadleuaeth deg ac agored. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, pobl ddu ac aelodau o leiafrifoedd ethnig, a phobl sydd ag anabledd, ac mae gennym  gynllun sy'n gwarantu cynnig cyfweliad i ymgeiswyr sydd ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dewis.

Rydym yn gyflogwr delfrydol oherwydd ein bod yn rhoi egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.