Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ariannu

Gwybodaeth am pa gyfleoedd cyllido sydd ar gael i brosiectau sydd o fudd i amgylchedd Cymru ar gyfer bywyd gwyllt a phobl

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn mynd i fuddsoddi £2.6 miliwn mewn prosiectau arloesol i wella’r amgylchedd

Bydd y prosiectau sy’n cael eu dewis yn helpu i wireddu’r heriau a nodwyd o dan y pedair thema o leihau’r risg a ddaw o beryglon amgylcheddol fel llifogydd a llygredd; gwella cynefinoedd a bioamrywiaeth; gwella mynediad at yr awyr agored a defnyddio’r amgylchedd naturiol i gefnogi’r economi a datblygu sgiliau.

Ymysg y cynigion llwyddiannus mae:

Gwreiddiau a Dŵr

Prosiect gan Ymddiriedolaeth Afonydd Hafren a Choed Cadw i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd buddiannau plannu coed sef gwella ansawdd yr aer, lleihau’r risg o lifogydd a chreu cynefinoedd ar gyfer bywyd gwyllt yn ardaloedd uchaf Hafren yn y Canolbarth. Byddan nhw’n gweithio gyda thirfeddianwyr, gwirfoddolwyr a grwpiau cymunedol i blannu coetrych brodorol a lluosogi’r aethnen ddu.

Rhannu Gofodau

Prosiect sy’n cael ei gynnal gan Gyngor Tref y Gelli Gandryll i greu coridorau gwyrdd yn y dre ac o’i chwmpas yn ogystal â gosod porth gwefru ar gyfer ceir trydan. Bydd y coridorau hyn yn cysylltu cynefinoedd bywyd gwyllt pwysig ac yn mynd i’r afael â’r dirywiad mewn bioamrywiaeth. Bydd y porth gwefru ceir yn helpu lleihau allyriadau carbon. Bydd hefyd yn gwella’r 5 milltir o lwybrau troed hygyrch sy’n agos at y dref ac yn darparu buddiannau iechyd i bobl leol yn ogystal â gosod cerfluniau pren a byrddau dadansoddi ynglŷn â’r bywyd gwyllt sydd ar hyd y llwybr.

Rheoli Maetholion yn Wirfoddol

Caiff y prosiect hwn ei arwain gan yr NFU, mae’n brosiect cyffrous sy’n cynnig cydweithio ac arloesedd er mwyn datblygu dull gwirfoddol i reoli maetholion sy’n cael ei arwain gan ffermwyr. Nod y prosiect yw mynd i’r afael â llygredd amaethyddol wrth hefyd wella ansawdd dŵr a chefnogi poblogaethau pysgod lleol.

Natur a iechyd

Menter ar y cyd yw hon gan wasanaethau cefn gwlad Sir Ddinbych ac adran dai Cyngor Sir Ddinbych. Bydd y prosiect yn hyrwyddo'r buddiannau lles sy'n gysylltiedig â bod allan yn yr amgylchedd naturiol. Bydd y cynllun, sydd wedi'i leoli mewn ardaloedd tai cymdeithasol a chanolfannau cymunedol, yn defnyddio presgripsiynu cymdeithasol amgylcheddol ac atgyfeiriadau gan feddygon teulu i annog cymunedau i gyrchu a mwynhau eu mannau gwyrdd lleol.

Gwrychoedd Gŵyr

Dangosodd adroddiad yn 2016 fod dros 800 km o wrychoedd Gŵyr mewn cyflwr gwael. Nôd y prosiect hwn yw gwrthdroi’r tueddiad hwnnw drwy hyfforddi tirfeddianwyr a gwirfoddolwyr i reoli ac adfer darnau o wrychoedd o fewn yr ardal o harddwch naturiol eithriadol. Y bwriad fydd creu perthi cyfan, parhaus a fydd yn gweithredu fel coridor bywyd gwyllt ar draws De-orllewin Gŵyr.

 

Os oes gennych syniadau ar gyfer cydweithio y tu allan i’n rowndiau cyllido, cysylltwch â’ch swyddog partneriaeth lleol yn y lle cyntaf. 

Diweddariad Cyllid

Mae ein Diweddariad Cyllid yn cynnig golwg gyffredinol ar yr arian sydd ar gael o wahanol ffynonellau i grwpiau ac elusennau ar gyfer achosion a phrosiectau amgylcheddol.

Cyngor am gyllid

Mae gwefan Busnes Cymru yn cynnig cyngor a manylion yn ymwneud â chyllid sydd ar gael i fusnesau ac unigolion, gan gynnwys Offer Chwilio Cyllid Busnes Cymru.

Mae gan Lywodraeth Cymru amrywiaeth o gynlluniau grantiau ar gyfer cyflawni eu polisïau a chreu Cymru decach a mwy llewyrchus.

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn cynnig help i chwilio am gyllid trwy gyfrwng Porth Cyllid Trydydd Sector Cymru.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Cyllid Llywodraeth Cymru PDF [57.1 KB]
Diweddariad Cyllid Awst 2018 PDF [441.1 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.