Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Mae’r prosiect wedi datblygu’n llwyddiannus a bu cyfres o brosiectau arddangos ar draws CNC.

Mae'r prosiectau’n dangos cyfleoedd i leihau allyriadau, cynyddu storio carbon a diogelu stociau carbon er mwyn gweithredu ar effaith carbon y sefydliad nawr.

Rydyn ni’n creu astudiaethau achos i gofnodi ein profiad a’r hyn rydyn ni wedi ei ddysgu ar gyfer pobl eraill a bydd ar gael fel rhan o rannu ein dull.

Adeiladau

 • Goleuadau LED mewn 10 swyddfa, gan arbed 44 tunnell o CO2e bob blwyddyn

 • Cynllun i gael paneli PV solar mewn 9 adeilad, mae disgwyl iddyn nhw arbed 50 tunnell o CO2e bob blwyddyn

 • Boeleri a boeleri biomas sy’n effeithlon o ran egni yn ein hadeiladau. Mae disgwyl i’n boeler biomas yng Nghoed y B
  renin arbed
  50 tunnell o CO2e bob blwyddyn

Trafnidiaeth

 • 3 cherbyd cyfan gwbl drydan Nissan Leaf yn y fflyd, (ym Maes-y-Ffynnon, Bwcle a Llandarcy), yn ogystal â gosod mannau gwefru yn y swyddfeydd hyn ac yn Hwlffordd. Bu sesiynau arddangos i staff a chanllawiau clir ar sut i’w defnyddio yn allweddol yn y lansiad llwyddiannus, ac mae’r cerbydau wedi cael eu defnyddio 73% yn fwy yn ystod y mis cyntaf

 • Gosod mannau gwefru cerbydau trydan ar gyfer ymwelwyr mewn dwy ganolfan ymwelwyr allweddol – Coed y Brenin a Bwlch Nant yr Arian

Tir ac asedau

 • Dros 60 hectar o fawndir wedi ei adfer gan warchod stociau carbon allweddol. Darllenwch yr astudiaeth achos byndio isel a'r astudiaeth achos sefydlu mwsogl

 • 6.7 hectar o goetir dail llydan wedi ei blannu ar dri safle sy’n cynnwys buddion cymunedol. Bydd y 4 hectar yr ydym wedi eu plannu yng Nghoedwig Gethin yn storio oddeutu 3,000 tunnell o CO2e dros 100 mlynedd

 • Gosod PV solar ar asedau perygl llifogydd, gan gynnwys 42 o asedau hydrometreg a thelemetreg, i leihau ein dibynadwyaeth ar drydan y grid. Bydd ein gosodiad a gynlluniwyd ar gyfer gorsaf fedryddu Cilfrew yn cynhyrchu dros 900kWh o drydan adnewyddol er mwyn pweru’r ased

Caffael

 • Datblygu Polisi Rheoli Carbon yn CNC ar gyfer caffael

 • Treialu offerynnau asesu newydd

 • Dylanwadu ar gytundebau allweddol, gan gynnwys treialu offeryn cynllunio carbon newydd i fynd i’r afael â charbon yn ein fframwaith peirianneg sifil. Mae sefydliadau eraill wedi allyrru dros 40% yn llai o garbon wrth adeiladu cynlluniau mawr i amddiffyn rhag llifogydd gan ddefnyddio’r offeryn. Mae staff allweddol yn nhimoedd caffael a chyflawni prosiectau CNC bellach wedi cael eu hyfforddi i’w ddefnyddio. Darllenwch yr astudiaeth achos

 • Gweithio gyda staff gweithredu coedwigoedd i fireinio amcangyfrifon o allyriadau contractwyr a ddaw o gynaeafu coedwigaeth a chludo, gan ddarparu tystiolaeth gadarn y gellid nodi cyfleoedd oddi wrthi i leihau allyriadau. Darllenwch yr astudiaeth achos

#ByddGarbonBositif

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.