Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Rhestr Taliadau am Wybodaeth


Mae’r rhestr wedi’i rhannu’n 4 rhan sy’n rhoi sylw i’r gofynion deddfwriaethol a’r canllawiau a nodir yng Nghod Ymarfer Llywodraeth Cymru ar Fynediad at Wybodaeth

  • Ceisiadau am ‘fynediad’ at wybodaeth a gedwir gan Cyfoeth Naturiol Cymru
  • Ceisiadau am ‘fynediad’ at wybodaeth bersonol o dan y Ddeddf Diogelu Data
  • Ceisiadau i ‘ailddefnyddio’ gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru
  • Treuliau

Rydym wedi mabwysiadu Cod Ymarfer Llywodraeth Cymru ar Fynediad at Wybodaeth wrth ymateb i geisiadau am fynediad at wybodaeth a rhestr dros dro o’r taliadau ar gyfer ymateb i geisiadau i gael ailddefnyddio ein gwybodaeth, gan gyfuno polisïau cyfredol Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd a’r Comisiwn Coedwigaeth. Dyma fydd y drefn yn ystod blwyddyn gyntaf y corff newydd.

Penderfynwyd gwneud hyn er mwyn sicrhau bod ein gwasanaethau cwsmeriaid yn cael eu cynnal ar y lefel bresennol, wrth i ni ddod â swyddogaethau a chytundebau cyflenwi data cyfredol y cyrff gwreiddiol i Cyfoeth Naturiol Cymru.

Ceisiadau am fynediad at wybodaeth a gedwir gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Does dim tâl i gael gweld y wybodaeth ar ein gwefan neu ar ein safleoedd.

Does dim tâl am unrhyw gais sy’n cymryd hyd at 2½ diwrnod i’w asesu ac ymateb iddo

Os bydd cais yn cymryd dros 2½ diwrnod i’w brosesu (mae hyn yn gyfwerth â’r terfyn o £450 a bennwyd yn y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth) gallwn ei wrthod neu godi tâl o £25 yr awr a gall y taliadau fod am gost llawn y cais.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi’n syth os bydd taliadau’n gysylltiedig â’ch cais.

Fel arfer, fyddwn ni ddim yn darparu gwybodaeth pan fo’r amser asesu, coladu ac ymateb yn fwy na 10 diwrnod.

Ceisiadau am fynediad at wybodaeth bersonol o dan y Ddeddf Diogelu Data (Ceisiadau Gwrthrych am Wybodaeth)

Codir y gyfradd safonol o £10 am wybodaeth sy’n hawdd dod o hyd iddi (ffeiliau perthnasol mewn system ffeilio papur, neu/a chofnodion electronig) neu pan fyddwch wedi darparu disgrifiad clir o’r wybodaeth sydd ei hangen a bod modd ei choladu o fewn 2½ diwrnod.

Fel arfer, fyddwn ni yn darparu gwybodaeth pan fo’r amser asesu, coladu ac ymateb yn fwy na 10 diwrnod.

Ceisiadau i gael ailddefnyddio gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru:

Ailddefnyddio anfasnachol

Bydd yr un taliadau’n berthnasol i geisiadau i gael ailddefnyddio gwybodaeth yn anfasnachol ag sy’n berthnasol i geisiadau am fynediad at wybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru (gweler uchod).

Ailddefnyddio masnachol

Mae’r rhan fwyaf o asedau data a gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru ar gael i’w hailddefnyddio fel setiau data agored. Bydd yr un taliadau’n berthnasol i geisiadau i gael ailddefnyddio’r setiau data hyn ag sy’n berthnasol i geisiadau am fynediad at wybodaeth (gweler uchod).

Yn achos yr ychydig o asedau gwybodaeth a aseswyd fel rhai priodol i godi tâl ar gyfer eu hailddefnyddio’n fasnachol, bydd Cyfoeth Naturiol Cymru’n mabwysiadu cyfraddau taliadau Asiantaeth yr Amgylchedd yn ystod blwyddyn gyntaf y corff newydd.

Treuliau fel llungopïo, postio a CDs

Fel arfer, ni fydd Cyfoeth Naturiol Cymru’n codi tâl am gopïau papur neu CD o ddeunydd Cyfoeth Naturiol Cymru, ond pan ofynnir am lawer o gopïau yn y fformatau hyn efallai y byddwn yn codi tâl yn unol â’r cyfraddau canlynol:

  • Argraffu neu lungopïo: A3 neu lai 10c y ddalen
  • Argraffu Plotydd ar gyfer Maint mwy na A3: A1 £1 y copi; A0 £2 y copi
  • Postio: Cyfradd Swyddfa’r Post
  • Cyhoeddiadau: Am gost perthnasol fel y nodir yn y rhestr cyhoeddiadau (link)

Ni chodir tâl am dreuliau sydd â chyfanswm o lai na £25.

Efallai y codir tâl am gyfanswm dros £25. Byddwn yn eich hysbysu’n syth os oes taliadau’n gysylltiedig â’ch cais.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.