Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Logiau Datgeliadau Mai 2015

Logiau diweddaraf am y mis

Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a dderbyniwyd yn Mai 2015.

Cyfeirnod ATI Crynodeb o'r Cais Dyddiad Derbyn Deddfwriaeth Gwybodaeth a Ryddhawyd Cais am Eithriad
ATI-07399a Safle SoDdGA/Ardal Gadwraeth Arbennig - Cernydd Carmel - SA14 7SW 29/Mai/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-07204b copïau o'r ohebiaeth rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru neu ei ragflaenwyr a Monsanto, Veolia, BP a Rhondda Cynon Taf ynglyn â chostau gwaith adfer yn chwarel Brofiscin. 28/Mai/2015 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd rhan o'r wybodaeth  
EIR 13 / DPA
ATI-07401a Dogfennau am drwyddedau Tynnu Dwr a'i Gronni WPCC3031 a WPCC3032 28/Mai/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i olygu 25/Meh/2015
EIR 13 / DPA
ATI-07402a Contractau ynghylch Rhodfa'r Goedwig Cwmcarn 28/Mai/2015 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd rhan o'r wybodaeth  
EIR 12.5(e) Cyfrinachedd masnachol
EIR 13 / DPA
ATI-07388a Cofnodion ar y gofrestr cyhoeddus ar gyfer Penaran a Dyffryn Crawnon 27/Mai/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i olygu  
EIR 13 / DPA
ATI-07345a Lancashire Fuels 4U 20/Mai/2015 EIR (2004) Anfonwyd gwrthodiad  
EIR 12.5(b) Cwrs cyfiawnder, achos troseddol
ATI-07360a Manylion erlyn 20/Mai/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-07329a Gwybodaeth am ddigwyddiad traffig o ganlyniad i olew wedi'I ollwng ar 5ed Tachwedd 2011 ar Ffordd Pen y Maes 19/Mai/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i olygu 17/Meh/2015
EIR 13 / DPA
ATI-07326a Unrhyw ohebiaeth neu ddogfennau am adolygiad Comisiwn y Gymraeg o ddeddfwriaeth ynglyn â chyfamodau bywyd gwyllt a chadwraeth. 15/Mai/2015 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd rhan o'r wybodaeth  
EIR 12.4(a) We don't hold the information
ATI-07315a Copi adroddiad Bullen 2003 am lifogydd yn ardal Rhuthun 12/Mai/2015 EIR (2004) Nid yw CNC yn dal yr wybodaeth 10/Meh/2015
EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal yr wybodaeth
EIR 13 / DPA
ATI-06862b Rhowch ganlyniadau archwiliadau'n ymwneud â monitro grantiau, caniatadau i gwympo a/neu geisiadau Cynlluniau Dylunio Coedwigoedd. 11/Mai/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb rhannol - i geisio rhagor o eglurder  
EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal yr wybodaeth
ATI-07323a Nifer y cyfrifiaduron/gliniaduron, a faint sy'n rhedeg Windows XP 11/Mai/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn 09/Meh/2015
ATI-07270a Allwch chi anfon copi ataf o'r adroddiad archwilio ar gyfer ymweliad safle olaf Pengam Partmart ar 23ain Medi 2014? 07/Mai/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn 05/Meh/2015
ATI-07273a Cyngor cyfreithiol am rôl CNC yn y system gynllunio Gymreig 07/Mai/2015 EIR (2004) Anfonwyd gwrthodiad  
ATI-07282a Data Allgludo RDF 07/Mai/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  
ATI-07234a Cadarnhewch a yw cyfarwyddiadau Gweithredol Asiantaeth yr Amgylchedd yn ymwneud â gweithdrefnau ymgynghori statudol wedi cael eu diweddaru neu eu disodli gan ganllawiau sy'n benodol i CNC 01/Mai/2015 EIR (2004) Nid yw CNC yn dal yr wybodaeth  
EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal yr wybodaeth
ATI-07249a Trywydd archwilio ar gyfer penderfyniadau am drwyddedu'r gwaith cynefinoedd yn Niwbwrch 01/Mai/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'I olygu  
EIR 13 / DPA
ATI-07250a Ymholiad am gais cynllunio ynni dwr 01/Mai/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn  

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.