Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Logiau Datgeliadau Gorffennaf 2015

Logiau diweddaraf am y mis

Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a dderbyniwyd yn Gorffennaf 2015.

Cyfeirnod ATI Crynodeb o'r Cais Dyddiad Derbyn Deddfwriaeth Gwybodaeth a Ryddhawyd Cais am Eithriad Gwybodaeth Gysylltiedig
ATI-07568b Asesiadau Rheoliadau Cynefinoedd yn ymwneud â physgodfeydd i ddal eogiaid 31/Gorff/2015 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd rhan o'r wybodaeth    
EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal yr wybodaeth
ATI-07283c Gohebiaeth yn atodiad adroddiad cwyn 30/Gorff/2015 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd rhan o'r wybodaeth    
EIR 12.5(b) Cwrs cyfiawnder, achos troseddol
ATI-07948a Nifer yr erlyniadau a ddaeth gan CNC mewn perthynas â thorri Rheoliadau Adnoddau Dwr (Rheoli Llygredd) (Silwair, Slyri ac Olew Tanwydd Amaethyddol) (Cymru) 2010. 30/Gorff/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn 27/Awst/2015  
ATI-07951a Darparwch restr o holl ddeiliaid Trwyddedau Amgylcheddol sydd wedi cael eu herlyn (yn llwyddiannus neu fel arall) gan Cyfoeth Naturiol Cymru am gyhuddiad(au) dan Atodlen 5 o'r Rheoliadau Diwedd Oes Cerbydau yn y 3 blynedd diwethaf. 30/Gorff/2015 EIR (2004) Aros eglurhad    
ATI-07651b Atodlen Gadw Asesiad Effaith Amgylcheddol 29/Gorff/2015 EIR (2004) Yn mynd rhagddo    
ATI-07893a Enillion blynyddol 6 aelod o'r staff 29/Gorff/2015 EIR (2004) Anfonwyd gwrthodiad    
EIR 13 / DPA
ATI-07902a Tystiolaeth yn sail i ymateb i ymgynghorai ar gyfer cais cynllunio ym Mhowys P/2013/1055 29/Gorff/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn 26/Awst/2015  
ATI-07846a Manylion Trwyddedau Cwympo a gymeradwywyd ac a wrthodwyd yn ystod tymor magu adar yn 2012, 2013 a 2014 27/Gorff/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn 24/Awst/2015  
ATI-07852a Cytundeb Rheoli Caeau Cryg Bychan, Ty Gwyn a Llwyn Ysgaw 27/Gorff/2015 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd rhan o'r wybodaeth    
EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal yr wybodaeth
ATI-07881a Rhoi cyngor am gais cynllunio 27/Gorff/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn    
ATI-07844a Copi o drwydded rhywogaethau i gael gwared ar frochfa moch daear ym Mhenygroes, Caernarfon. 24/Gorff/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i olygu    
EIR 13 / DPA
ATI-07858a Adroddiadau am gynlluniau Sunrise Renewables (Bary) Ltd ar gyfer nwyeiddydd gwastraff coed 10MWe. 24/Gorff/2015 EIR (2004) Nid yw CNC yn dal yr wybodaeth    
EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal yr wybodaeth
ATI-07860a Nodiadau trosglwyddo gwastraff am wastraff yn Nhy Mawr 24/Gorff/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i olygu    
EIR 13 / DPA
ATI-07841a Cael gwared ar dir ac eiddo yn ardal Coed y Mynydd ers 2000? 23/Gorff/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn    
ATI-07842a Dogfennau a thystiolaeth am ddatganiadau'n ymwneud ag ystlumod Rhydymwyn 23/Gorff/2015 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd rhan o'r wybodaeth    
EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal yr wybodaeth
EIR 13 / DPA
ATI-07843a Dogfen fewnol sy'n cynnwys yr ymdrechion a argymhellwyd i asesu effeithiau ar ystlumod wrth dyrbinau gwynt arfaethedig. 23/Gorff/2015 EIR (2004) Anfonwyd gwrthodiad    
EIR 12.4(d) Wrthi'n ei gwblhau
ATI-07857a Copiau o daeniadau ar dir a wnaed dan drwydded cyf. HB3436AG (EAWML 105323) a GP3899VL (EAWML 105011) 23/Gorff/2015 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd rhan o'r wybodaeth    
EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal yr wybodaeth
EIR 13 / DPA
ATI-07859a Dogfennau am y drwydded tynnu dwr ym Mhurfa Nicel Clydach 22/Gorff/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i olygu    
EIR 13 / DPA
ATI-07732b ORDML145 Trwydded Forol, Morlyn Llanw Bae Abertawe 22/Gorff/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn    
ATI-07806a Copi o drwydded ar gyfer purfa Valeros ym Mhenfro 21/Gorff/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i olygu    
EIR 13 / DPA
ATI-07807a Manylion ymweliad â safle'n ymwneud ag adroddiad fod rhwystr ar afon ym Mhontardawe 21/Gorff/2015 EIR (2004) Ni chanfuwyd yr wybodaeth    
EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal yr wybodaeth
EIR 13 / DPA
ATI-07785a Gohebiaeth am drwydded EPR/DP3435VS/A001 17/Gorff/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn    
EIR 13 / DPA
ATI-07791a Faint o ddigwyddiadau llygredd dwr a fu yng Nghymru rhwng Ionawr 2012 a Gorffennaf 2015 yn ymwneud yn benodol â ffermydd a/neu fusnesau amaethyddol 17/Gorff/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn 14/Awst/2015  
ATI-07204c Pa gyfraniadau ariannol a wnaed gan Veolia, Monsanto a BP tuag at gostau adfer safle Brofiscin? 16Gorff/2015 EIR (2004) Anfonwyd gwrthodiad    
ATI-07783a Unrhyw ohebiaeth rhwng Dafydd Ellis Thomas a Emyr Roberts am Dyrbin Gwynt yng Nghrugeran 15/Gorff/2015 EIR (2004) Nid yw CNC yn dal yr wybodaeth    
EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal yr wybodaeth
ATI-07753a Nifer y ceisiadau cynllunio a wrthodwyd gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru/CNC 14/Gorff/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn    
ATI-07723a Gwybodaeth am Dendr Atgyweiriadau i goredau concrid yng Ngorsaf Coytrahen 09/Gorff/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn 06/Awst/2015  
ATI-07732a Cyflwyniadau pellach am Forlyn Llanw Bae Abertawe 09/Gorff/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i olygu    
EIR 13 / DPA
ATI-06097d Gwybodaeth am dri mis cyntaf y fenter 09/Gorff/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn 12/Awst/2015  
ATI-07710a Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff Lancashire Fuels 4U LTD 07/Gorff/2015 EIR (2004) Anfonwyd gwrthodiad    
EIR 12.5(b) Cwrs cyfiawnder, achos troseddol
ATI-07686a Gwybodaeth am gyllid ar gyfer cynllun rheoli afon Dyfrdwy 06/Gorff/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i olygu    
EIR 13 / DPA
ATI-07666a Copi o NLO newydd afon Dyfrdwy (Pysgodfeydd) 02/Gorff/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn    

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.