Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Logiau Datgeliadau Rhagfyr 2016

Logiau diweddaraf am y mis

Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a dderbyniwyd yn Rhagfyr 2016.

Cyfeirnod ATI Reference Crynodeb o'r cais Deddfwriaeth Gwybodaeth a ryddhawyd
ATI-11847b Copïau o'r adroddiadau Adroddiad Asesu Cydymffurfiaeth ar gyfer EPR/KP3790VF EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-10476d Dogfennaeth rheoli a ddelir gan Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer Brynteg SH697325 a The Ranges SH330760 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-11711a Cyfathrebu rhwng MLT, TE Cyfoeth Naturiol Cymru a Cefas a TLSB/TLP sy'n ymwneud â chymhwyso Erthyglau 4.7 a 4.8 y Cyfarwyddebau Fframwaith Dŵr. EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i ailolygu EIR 13 / DPA
ATI-11727a Gwybodaeth ynghylch Tidal Lagoon PLC, gan gynnwys gwybodaeth a gohebiaeth trwyddedu. EIR (2004) Nid yw'r wybodaeth gan CNC EIR 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth
ATI-11785a Manylion gorfodi o unrhyw gamau a gymerwyd yn erbyn Cwmni yn Sir y Fflint (Trwydded Amgylcheddol CP3794FR) EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-11796a Copi dogfennau trwydded a gyflwynwyd ar gyfer Ffordd Fynediad Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam cafodd ei adeiladu yn 2012 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i ailolyguEIR 13 / DPA
ATI-11811a Manylion o samplau ansawdd dŵr a gymerwyd ym Mae Cemaes, Ynys Môn, ac ar yr Afon Wygyr EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-11823a Gwybodaeth ynglŷn â Hysbysiadau Erlyniadau/Rhybuddion/Gorfodi a gyhoeddwyd yn erbyn cwmni ailgylchu yng Ngheredigion EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-11847a Copïau o Drwyddedau ar gyfer safle Pen-y-bont ar Ogwr EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i ailolyguEIR 13 / DPA
ATI-11855a Copy of all the reported complaints about a site in Flintshire through NRW National Incident Reproting System system since the site became operational EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i ailolyguEIR 13 / DPA
ATI-11862a Copy of a letter sent to a haulage yard in Flintshire after it was reported by a member of the public. EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i ailolyguEIR 13 / DPA
ATI-11673a Copïau o Ohebiaeth sy'n ymwneud â datblygu tir, gan gynnwys Ffordd Gyswllt y Gogledd a'r Bwnd yn Glasdir, Rhuthun, Sir Ddinbych EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i ailolyguEIR 13 / DPA
ATI-11784a I Gwybodaeth ynghylch â chludo deunydd peryglus o Iwerddon i Gymru EIR (2004) Nid yw'r wybodaeth gan CNC EIR 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth
ATI-11674a Unrhyw Hysbysiadau Erlyn/Rhybuddion/Gorfodi cofrestredig yn erbyn Grays Waste Management ers mis Ionawr 2011 EIR (2004) Heb ganfod gwybodaeth
ATI-11822a Gwybodaeth ynglŷn â gwyriad llwybr y Twrch yn Abercarn EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-11600a Gwybodaeth am unrhyw Hysbysiadau Erlyn/Rhybuddion/Gorfodi mewn perthynas â chwmni rheoli gwastraff yng Nghaerffili EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-11599a Gwybodaeth am Hysbysiadau Erlyn/Rhybuddion/Gorfodi sy'n ymwneud â chwarel yng Nghwent EIR (2004) Nid yw'r wybodaeth gan CNC EIR 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth
ATI-11712a Copi o gynllun holl sianeli draenio/ffosydd/corsydd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn berchen a’i rheoli ar lefelau Gwynllŵg EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd yr wybodaeth yn rhannol EIR 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennym
ATI-11585a Manylion o niferoedd staff a chostau sy'n ymwneud â rheoli Gwarchodfa Natur Genedlaethol a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd yr wybodaeth yn rhannol EIR 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennym
ATI-11609a Ymddiriedolwyr Setliad 1987 Wynnstay Hawliau Mwynau CNC EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd y wybodaeth yn rhannol EIR 12.5(b) Cwrs cyfiawnder, trefniadaeth troseddol
ATI-11671a Copïau o'r holl drwyddedau pysgota ar gyfer y cyfnod 2016-17 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-11730a Gwybodaeth ynglŷn â datblygiad tai yn Corn Mill Orchard, Little Mill, Sir Fynwy, NP4 0HL EIR (2004) Nid yw'r wybodaeth gan CNC EIR 12.4(a) Nid ydym yn cadw'r wybodaeth
ATI-11771a Gwybodaeth am erlyniadau sy'n ymwneud â gwastraff anghyfreithlon yng Nghasnewydd a Maesteg EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd y wybodaeth yn rhannol EIR 12.5(b) Cwrs cyfiawnder, trefniadaeth troseddol
ATI-11065e Copïau o'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â chais cwympo coed ar gyfer y Borough Court gan gynnwys gohebiaeth. EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i ailolygu
ATI-11632a Copi o Drwydded Amgylcheddol Cyfeirnod EPR/KP3594VE EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i ailolygu EIR 13 / DPA
ATI-11555a Manylion yn ymwneud â phwll slyri yn Nantyrhafod a chofnodion o unrhyw arolygiadau CNC EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd yr wybodaeth yn rhannol EIR 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennymEIR 13 / DPA
ATI-11630a Gwybodaeth ynghylch â WAMITAB a thystysgrifau cymhwysedd parhaol sydd ar gyfer Jordan Civils a Celtic Waste Management EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd yr wybodaeth yn rhannol EIR 12.4(a) Nid yw'r wybodaeth gennymEIR 13 / DPA
ATI-11701a Chynlluniau Rheoli blaenorol ar gyfer Coetiroedd Castell Toch EIR (2004) Gwrthodwyd - nid yw'r wybodaeth gennym (ddim pit)
ATI-10730d Hawliau tramwy cyhoeddus ar dir ar gyfer rali yn Sir Gaerfyrddin EIR Appeal Anfonwyd ymateb cyflawn
ATI-11589a Copi o'r tendr buddugol ar gyfer Gwelliannau ac Ail-ddylunio Gwefan UX FOI (2000) Anfonwyd ymateb wedi'i ailolygu

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.