Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Logiau Datgeliadau Awst 2015

Logiau diweddaraf am y mis

Rhyddhawyd yr ymatebion hyn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a/neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Dylid nodi nad yw'r cofnod datgeliadau yn rhestru popeth a ryddhawyd o dan y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodaeth.

Mae'r meini prawf ar gyfer datgelu ymatebion yn cynnwys:

  • Budd sylweddol y cyhoedd
  • Dangos gweithdrefnau mewnol
  • Dangos sut mae arian cyhoeddus wedi cael ei wario neu wybodaeth am adnoddau

Mae rhai ymatebion/dogfennau ategol yn swmpus iawn neu nid ydynt ar gael mewn fformat electronig. Lle y bo'n ymarferol, rydym wedi sganio'r dogfennau dan sylw ac wedi eu cyhoeddi ar-lein drwy ein gwefan.

Mae'r cofnod hwn yn rhestru'r holl geisiadau pwysig am wybodaeth

Mae'r holl wybodaeth bersonol, am y sawl a wnaeth y cais ac o fewn y cais, wedi'i dileu er mwyn diogelu preifatrwydd.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae maint y ffeiliau yn golygu bod hyn yn anymarferol ac rydym yn barod i ddarparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani mewn fformat copi caled ar gais. I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar unrhyw ddeunydd o'r fath, cysylltwch ag: accesstoinformationteam@naturalresourceswales.gov.uk

I ofyn am gopïau o'n llythyrau ymateb, ysgrifennwch at atiteam@naturalresourceswales.gov.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod ATI

Datgeliadau (Ymatebion cyflawn, ymatebion a olygwyd a manylion gwybodaeth nad yw ar gael) ar gyfer ceisiadau a dderbyniwyd yn Awst 2015.

Cyfeirnod ATI Crynodeb o'r Cais Dyddiad derbyn Deddfwriaeth Gwybodaeth a Ryddhawyd Cais am Eithriad Gwybodaeth Gysylltiedig
ATI-08160a Trwydded cwympo a gwybodaeth grantiau'n ymwneud â choetiroedd Blaenwaun, Llanwnnen rhif teitl CYM50087, rhif Arolwg Ordnans 28/Awst/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn 28/Medi/2015  
ATI-08172a Gwybodaeth rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a'ch cyrff rhagflaenol yn ymwneud â phrif garthffos Rhondda. 28/Awst/2015 EIR (2004) Nid yw CNC yn dal yr wybodaeth 28/Medi/2015  
EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal yr wybodaeth
ATI-08173a Gwerthiant trwyddedau pysgota a niferoedd 2014/2015 28/Awst/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn 28/Medi/2015  
ATI-08156a Gweithrediadau coedwigoedd yng Nghoedwig Canaston 27/Awst/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn 25/Medi/2015  
ATI-08162a Gohebiaeth am y 14eg rownd drwyddedu nwy ac olew ar y lan a gwblhawyd yn ddiweddar gan y DECC 27/Awst/2015 EIR (2004) Anfonwyd gwrthodiad 25/Medi/2015  
EIR 13 / DPA
ATI-08140a Manylion y cwmnïau a gyflwynodd Holiadur Cyn-gymhwyso a / neu Wahoddiad i Dendro ar gyfer tendr 2014/S 26/Awst/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn    
EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal yr wybodaeth
ATI-08141a Pob gohebiaeth am Pwlldu Conservation Ltd 26Awst/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i olygu 24/Medi/2015  
EIR 13 / DPA
ATI-08117a Cwynion am aroglau yn ymwneud â thanwydd yn deillio o wastraff ac sy'n cael ei storio ym Mhorthladd Penfro 25/Awst/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i olygu 23/Medi/2015  
EIR 13 / DPA
ATI-08240a Maes Carafannau Leete Valley, Nant Alyn, Rhydymwyn. Hoffwn weld y ffeiliau'n ymwneud â'r Ardal Gadwraeth Arbennig 25/Awst/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn 23/Medi/2015  
ATI-08095a Copiau o drwyddedau ar gyfer NAG Recycling ac unrhyw adroddiadau diweddar ar asesu cydymffurfiaeth. 21/Awst/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i olygu 21/Medi/2015  
EIR 13 / DPA
ATI-08096a Morlyn Llanw Bae Abertawe 20/Awst/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'i olygu 18/Medi/2015  
EIR 13 / DPA
ATI-08102a Manylion tynnu dwr yn Safle Tirlenwi Bryn Posteg 20/Awst/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb wedi'I olygu 18/Medi/2015  
EIR 13 / DPA
ATI-08072a Coedwig Niwbwrch 19/Awst/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn 17/Medi/2015  
EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal yr wybodaeth
ATI-07949b Cost gwaith sythu'r Afon Clarach 19/Awst/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn 17/Medi/2015  
ATI-08092a Adroddiadau llygredd yn ymwneud â digwyddiad yn 4 Stryd y Dwr, Llanberis 19/Awst/2015 EIR (2004) Yn mynd rhagddo 17/Medi/2015  
EIR 13 / DPA
ATI-08097a gwybodaeth am dorri trwyddedau rhwng 2010 a 2015 mewn perthynas â'r trwyddedau isod ar y safleoedd a ganlyn – Tata Steel, Valero Energy Penfro a Gorsaf Bwer Aberthaw. 19/Awst/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn 17/Medi/2015  
ATI-08029a Cyngor Land and Lakes a gwrthodiadau CNC i ddatblygiadau 13/Awst/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn 09/Hydref/2015  
ATI-08007a Cost y Sioe Frenhinol, Sioe Ynys Môn a'r Eisteddfod i CNC 12/Awst/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn 10/Medi/2015  
ATI-08000a rhestr o gyfleusterau'n gweithredu dan “T23: compostio aerobig a thriniaeth flaenorol gysylltiedig 10/Awst/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn    
ATI-08001a Llif draeniad oer yn ymwneud ag aroglau gosodiadau 10/Awst/2015 EIR (2004) Nid yw CNC yn dal yr wybodaeth    
EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal yr wybodaeth
ATI-04888b Llyn Brianne - Gollyngiadau dwr oer i afon Tywi - Effaith ar Goedwigaeth 10/Awst/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn 08/Medi/2015  
ATI-07978a Holl ddogfennau cais ar gyfer planhigfa conwydd yn ardal Ystradffin yn nalgylch blaenau'r Tywi 07/Awst/2015 EIR (2004) Gwrthodwyd yn rhannol - Anfonwyd rhan o'r wybodaeth 07/Medi/2015  
EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal yr wybodaeth
ATI-07979a Cost flynyddol cynnal a chadw ac atgyweirio cynllun amddiffynfa rhag llifogydd yn Llanrwst a Threfriw 07/Awst/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn 07/Medi/2015  
ATI-08006a Rheoli gwaddod UKWIR 07/Awst/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn    
ATI-07977a Erlyniadau a chamau gorfodaeth yn ymwneud â busnesau yng Nghymru gyda thrwyddedau gwaredu gwastraff/trin gwastraff i ddelio â deunydd i'w ailgylchu a gwastraff cyffredinol. 06/Awst/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn 04/Medi/2015  
ATI-07949a Afon Clarach ac  Repeated Attempts to Alter its Course 04/Awst/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn    
ATI-07915a Gohebiaeth am gynllun trydan dwr yn Afon Ty Coch 03/Awst/2015 EIR (2004) Yn mynd rhagddo 01/Medi/2015  
EIR 13 / DPA
FOI Adran 40 Gwybodaeth Bersonol
ATI-07922a Adroddiadau Stoc Eogiaid 03/Awst/2015 EIR (2004) Anfonwyd ymateb cyflawn    
ATI-08070a Trwyddedau i Dynnu Dwr a'i Gronni WPCC3031 a WPCC3032. 03/Awst/2015 EIR (2004) Yn mynd rhagddo    
EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal yr wybodaeth
EIR 13 / DPA
ATI-08055a Datrysiad/gwasanaeth Adnoddau Dynol a'r Gyflogres 17/Awst/2015 FOI (2000) Anfonwyd ymateb cyflawn 15/Medi/2015  
ATI-07981a Taliadau i Gydffederasiwn Diwydiant Prydain 06/Awst/2015 FOI (2000) Nid yw CNC yn dal yr wybodaeth 04/Medi/2015  
EIR 12.4(a) Nid ydym yn dal yr wybodaeth

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.