Rhowch wybod

Rhowch wybod

Rhowch wybod i ni am ddigwyddiadau amgylcheddol gan ffonio 0300 065 3000, a phwyswch 1 (gwasanaeth 24 awr).

Beth mae angen i ni wybod

Er mwyn i ni allu ymateb i’ch gwybodaeth cyn gynted ag sy’n bosib, bydd angen i chi roi’r manylion hyn:

 • Ble mae rhywbeth yn digwydd / wedi digwydd? Os yw’n bosib, rhowch y cyfeirnod grid, er enghraifft, NT 252 735. Fel arall, rhowch gyfarwyddiadau / disgrifiadau manwl o’r lleoliad
 • Beth sy’n digwydd? / Beth sydd wedi digwydd?
 • Pwy sydd/oedd yn gyfrifol am y digwyddiad?
 • Pryd mae hyn wedi digwydd?

Digwyddiadau rydym ni’n ymdrin â nhw

 • difrod neu berygl i’r amgylchedd naturiol
 • trosedd yn erbyn bywyd gwyllt sydd wedi digwydd yn barod (ffoniwch yr heddlu ar 101 i roi gwybod am rywbeth sy’n digwydd nawr)
 • difrod i glwydfan ystlumod
 • llygredd dŵr neu dir
 • potsio neu bysgota anghyfreithlon
 • pysgod mewn trafferth neu wedi marw
 • amheuaeth o dorri coed yn anghyfreithlon
 • amheuaeth o glefyd coed
 • prif gwrs dŵr wedi blocio a allai arwain at berygl llifogydd
 • tynnu dŵr o gyrsiau dŵr yn anghyfreithlon
 • addasiadau i gyrsiau dŵr sydd wedi eu gwneud heb ganiatâd gennym ni (e.g. treillio, sythu, cronni neu gwaith i'r glan neu'r gwely)
 • gostyngiad anarferol yn llif yr afon
 • difrod i Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig
 • llosgi gwastraff masnachol, diwydiannol neu beryglus, fel asbestos, heb drwydded
 • dympio gwastraff ar raddfa fawr, gan gynnwys mathau o wastraff peryglus
 • safleoedd gwastraff anghyfreithlon a chludwyr gwastraff sydd heb drwydded

Digwyddiadau NAD YDYM yn ymdrin â nhw

Os byddwch yn gweld unrhyw un o’r digwyddiadau hyn, rhowch wybod i'ch awdurdod lleol neu chwmni cyfleustodau.

 • nwy yn gollwng
 • peipen ddŵr wedi byrstio
 • arogl, lliw neu flas gwahanol i’r arfer ar ddŵr yfed
 • llifogydd o ganlyniad i beipen ddŵr mewn tŷ wedi byrstio neu lifogydd o ddraeniau ffyrdd
 • tipio sbwriel cartref neu ychydig o wastraff masnachol yn anghyfreithlon
 • niwsans sŵn domestig
 • aroglau o eiddo domestig neu fasnachol bach
 • Llosgi gwastraff domestig neu wastraff gardd
 • plâu domestig
 • allyriadau mwg o gerbydau
 • cynnal ffyrdd
 • toriadau mewn cyflenwadau trydan neu ddŵr
 • draeniau a charthffosydd domestig wedi blocio
 • anifeiliaid wedi marw

Sylwer: Os ydych yn gweld anifeiliaid marw peidiwch â rhoi gwybod i ni oni bai eu bod mewn prif afon ac yn debygol o achosi llifogydd neu lygredd. Dylech roi gwybod i ni os ydych wedi gweld dyfrgwn marw, neu anifeiliaid eraill a allai fod wedi marw o ganlyniad i lygredd.

Rhywogaethau ymledol/estron

Os gwelwch rywogaethau ymledol / estron, ewch i wefan Ysgrifenyddiaeth Rhywogaethau Estron am fwy o wybodaeth ar sut i'w riportio.

Anifeiliaid o’r môr wedi'u tirio

Os byddwch yn dod o hyd i anifail o’r môr sydd wedi'i dirio, ewch i Wefan Rhaglen Ymchwil y Deyrnas Unedig i Forfilod wedi Tirio i gael manylion ynglŷn â sut i roi gwybod am y digwyddiad.

Anifeiliaid wedi eu gwenwyno

Os ydych yn meddwl bod unrhyw anifail gwyllt, anifail fferm neu anifail anwes wedi marw mewn amgylchiadau amheus, rhowch wybod i’r Cynllun Ymchwilio i Ddigwyddiadau Bywyd Gwyllt drwy ffonio 0800 321600.

Costau galwadau

Mae mwy o fanylion am gostau galwadau i’w gweld ar wefan Gov.uk.

Adborth